Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Tito

Tito 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pahinumdomi sila sa pagpailalom ngadto sa mga magmamando ug sa mga nangatungdanan, aron tumanon nila, aron maandam alang sa matag maayong buhat.
2Pahinumdomi sila sa dili pagpakiglantugi kang bisan kinsa, aron malikayan ang panaglalis, ug tugotan ang ubang tawo sa ilang kaugalingong paagi, ug aron ikapakita ang pagkamapaubsanon ngadto sa tanang mga tawo.
3Kay sa makausa kita sa atong mga kaugalingon walay panghunahuna ug dili matinumanon. Nahisalaag kita ug nahimong ulipon pinaagi sa nagkadaiyang mga pagbati ug mga kalipay. Nagpuyo kita sa pagkadaotan ug kaibog. Kita mga salawayon ug nagdinumtanay sa matag usa.
4Apan sa dihang ang kamaayo sa Dios nga atong manluluwas ug ang iyang gugma alang sa katawhan mitungha,
5dili kini pinaagi sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong nahimo, apan tungod sa iyang kaluoy nga iya kitang giluwas. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas sa bag-ong pagkatawo ug kabag-ohan pinaagi sa Balaang Espiritu.
6Ang Dios madagayaon nga mibubo sa Balaang Espiritu kanato pinaagi sa atong Manluluwas nga si Jesu-Cristo.
7Gibuhat niya kini kay aron nga, human gimatarong pinaagi sa iyang grasya, mamahimo kitang kabahin diha sa pagsalig sa kinabuhing walay kataposan.
8Kini nga pulong kasaligan. Buot ako nga kamo masaligon nga mosulti mahitungod niining mga butanga, aron nga kadtong nagsalig sa Dios mahimong matinud-anon sa maayong mga buhat nga iyang gibutang diha kanila. Kini nga mga butang maayo ug mapuslanon alang sa tanang katawhan.
9Apan likayi ang binuang nga mga pagpakiglantugi ug ang mga gigikanan ug panaglalis ug panagbingkil mahitungod sa balaod. Kadtong mga butanga walay bili ug dili mapuslanon.
10Isalikway si bisan kinsa nga maghimog hinungdan sa pagkabahin-bahin diha kaninyo, human sa una ug ikaduha nga pagpasidaan,
11ug hibaloi nga kanang usa nga motalikod gikan sa hustong dalan ug nagpakasala ug nanghimaraot sa iyang kaugalingon.
12Sa dihang ipadala ko diha kanimo si Artemas o Tychicus, pagdali ug anhi dayon kanako sa Nicopolis, diin nakahukom ako nga magpuyo panahon sa tingtugnaw.
13Pagdali ug ipadala si Zenas, ang hanas sa balaod, ug si Apollos, sa paagi nga sila dili makulangan.
14Ang atong katawhan kinahanglan nga makakat-on nga makiglambigit sa maayong mga buhat nga nagatagbo sa dinalian nga panginahanglan aron dili sila mahimong dili mabungahon.
15Ang tanan nga uban kanako nangumusta kaninyo. Kumustaha kadtong naghigugma kanato diha sa pagtuo. Ang grasya magauban kaninyong tanan.