Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Tito

Tito 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I ina'tz, in Pawl. In ẍchakum Ryos. In apostl tetz Jesucristo. Yi wetz in munl i'tz tan chiquiwse'n yi e' yi txa'ij che't tan Ryos. Nin ncha'tz yi wetz inmunl i'tz tan xtx'olche'n xo'l yi bintzi scyetz, bantz tele'n mas chitxum tetz yi xe' yi xtxolbil yi na kocsaj.
2Ya'stzun na imban bantz chicambal yi itz'ajbil yi quinin bajsbe'n tetz. Na Kataj Ryos nsukin yi jun itz'ajbila'tz sketz. Ej nin qui'c nin mu'ẍ la'jil tuch'.
3Na yi ntaxk cu' xe'tzbil yi wuxtx'otx' suk i' yi itz'ajbila'tz sketz. Poro jalu' te tiempe'j tzan lajluchaxe'n yi tajbil i' ẍchiwutz wunak tan yi na tzan xtxole'n scyetz. Nin ncha'tz in, chakij chin tan Ryos, yi colol ketz, tan xtxole'n yi jun balaj stziblala'tz.
4Yi carte'j i'tz tetz atz Tito, na chi aẍk incy'ajl tane'n na junit na kocsaj. Tak' tzaj Kataj Ryos tu yi Kajcaw Jesucristo yi colol ketz yi banl tu yi tzatzin paz tzawibaj.
5I bin jalu' Tito, ja ẍcyaj cyen wuk'ol le ama'l Cret tan awoque'n tan chichusle'n yi e' kajwutz te yi chusu'n yi txe'n chijepon tuch'. Nin tan chibixbaje'n yi e' yi ba'n cho'c tetz wi' banl wi' lakak tnum. Banaj bin tane'n yi e'chk ca'wl yi cyajnak cyen intxolil tzatz.
6Ba'n che' abixbaj yi e' yaj yi qui'c yolbil cyetz, yi e' yi junintzi' quixkel, yi e' yi ate' nin chinitxa' tk'ab Kataj, na qui na yub kol che' abixbaj yi e' yaj yi tu na chipa'ca'p tu' chinitxa'.
7Na chin tajwe'n cunin yi quil jal yolbil tetz jun wi' banl wi', yi at sju' tak'un Kataj. Qui'c cu tan cyoque'n yi e' kajwutz yi na cyocsaj quib nim tu cyajtza'kl; nka yi e' yi at chimacle'n; nka yi e' yi na oc a' chiwi'; nka yi e' yi chin chigan nin oyintzi'; nka yi e' yi xkantzaj nink na cyaj.
8Ma na ba'n che' abixbaj yi e' kajwutz yi e' ak'ol posar; scyuch' yi e' yi na el chik'ajab scye'j wunak; scyuch' yi e' yi puntil cu'n chitxumu'n; scyuch' yi e' balaj, yi tz'aknak cu'n e'; scyuch' yi e' yi qui na cyocsaj quib nim tu cyajtza'kl.
9Tajwe'n yi cho'n ajlij chic'u'l te yol Kataj yi ba'n k'uke' kac'u'l te'j. Tajwe'n yi cho'n ajlij chic'u'l te'j, bantz chixcyewe'n tan chichusle'n yi e' yi ba'n ate't, nin tan makle'n chiwutz yi e' yi juntlen chitxumu'n.
10Chin tajwe'n cunin yil chibixe' wi' banl wi' yil chixom te yi xtxolbila'se'j, na wi'nin pajol ca'wl ate'. Wi'nin e' yi qui'c xtxolbil chijilon. E' cu'n subul nak. Ej nin yi jun jilwutz wunaka'tz, cho'n na jal mas ẍchixo'l yi e' judiy yi ate' tajlal cmon creyent.
11Chin tajwe'n cunin tan makle'n chiwutz, na at na ban cu'n yi na chixcye' tan chisuble'n jujun najal. Yi cyetz chichusu'n qui'c xac. Na ntin na chitzan tan xtxole'n tan tu' yi xkantzaj nink na cyaj.
12Juntlen cyajtza'kl yi e' aj Cret kale atixe't, na je yol talnak jun scyeri cyetz chinachol: “Yi e' weri intanum, e' cu'n la'j. Chin cachi' nin cyajtza'kl. Chin xo'j nin e' tan wa'a'n, nin chin cy'aj nin e',” stzun i' ban cyen.
13Bintzi yi talnak i'. Cha'stzun te makaj chiwutz bantz chixome'n te yi bintzi.
14Na qui na yub kol chixom kajwutz te e'chk ajtza'kl yi txumij cuntu' cyak'un yi e' judiya'tz yi ate' tzixo'lwok, na yi cyetz na chitzan tan cyajse'n cyen yi bintzi.
15Na skawutz ketz yi tx'ajij cu'n te kajtza'kl, na el katxum tetz yi qui'c nin jun takle'n yi xank yil kabajsaj. Nin qui'c nin jun takle'n yi xank yil kamac. Poro ẍchiwutz yi e' yi nk'e'tz tx'ajij cu'n te cyajtza'kl, yi e' yi qui k'uklij chic'u'l, qui'c nin jun e'chk takle'n yi nk'e'tz xan ẍchiwutz, na qui na chinachon te'j yi ko ba'n na chiban nka qui'.
16Na cyal cyetz yi na cyek ẍchi' Ryos, poro tan yi e'chk takle'n yi na chiban, na lajluchax yi qui na cyocsaj yi mero xtxolbil. Chin juntlen nin e' tu cyajtza'kl. Qui'c chixac, na e' len cu'n pajol ca'wl Ryos.