Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Tesalonikaliⱪlarƣa «1»

Tesalonikaliⱪlarƣa «1» 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ahirida, i ⱪerindaxlar, biz Rǝb Əysada turup silǝrdin xuni ɵtünimiz ⱨǝm jekilǝymizki, silǝr bizdin Hudani hursǝn ⱪilixⱪa ⱪandaⱪ mengixinglar kerǝklikini tapxuruwalƣininglardǝk ⱨǝm ⱨazir xu boyiqǝ mengiwatⱪininglardǝk, xundaⱪ ⱪilixinglar tehimu exip taxⱪay.
2Qünki silǝr bizning Rǝb Əysa arⱪiliⱪ silǝrgǝ nemǝ ǝmrlǝrni tapiliƣanliⱪimizni bilisilǝr.
3Qünki Hudaning iradisi xuki, pak-muⱪǝddǝs ⱪilinix, ⱨǝrⱪandaⱪ buzuⱪqiliⱪtin saⱪlinix,
4yǝni ⱨǝrbiringlar Hudani tonumaydiƣan taipilǝrdǝk xǝⱨwaniy ⱨǝwǝslǝrgǝ berilmǝy, bǝlki ⱪandaⱪ ⱪilip ɵz tenini baxⱪurup, uni pak-muⱪǝddǝsliktǝ ar-nomus bilǝn saⱪlaxni ɵginiwelixtur.  
6Bu jǝⱨǝtlǝrdǝ ⱨeqkim ɵz ⱪerindixining ⱨǝⱪⱪigǝ qang selip, ɵz payda-mǝnpǝitini ⱪoƣlimisun; qünki biz ilgiri silǝrgǝ qüxǝndürüp toluⱪ agaⱨlandurƣinimizdǝk, barliⱪ muxundaⱪ ixlarda Rǝb Ɵzi intiⱪam alƣuqidur.
7Qünki Huda bizni napakliⱪⱪa ǝmǝs, bǝlki pak-muⱪǝddǝsliktǝ yaxaxⱪa qaⱪirdi.
8Xuning üqün bu ⱨǝⱪiⱪǝtni rǝt ⱪilƣan adǝm, insaniy ⱨoⱪuⱪni ǝmǝs, bǝlki silǝrgǝ Muⱪǝddǝs Roⱨini ata ⱪilƣuqi Hudani rǝt ⱪilƣan bolidu.
9Əmdi ⱪerindaxliⱪ meⱨir-muⱨǝbbǝtkǝ kǝlsǝk, bu toƣrisida silǝrgǝ yezip olturiximizning ⱨajiti yoⱪ. Qünki Huda Ɵzi bir-biringlarƣa meⱨir-muⱨǝbbǝt kɵrsitixni ɵgǝtmǝktǝ.
10Qünki silǝr pütkül Makedoniyǝ ɵlkisidiki ⱨǝmmǝ ⱪerindaxlarƣa xundaⱪ ⱪiliwatisilǝr; xundaⱪ bolsimu, i ⱪerindaxlar, xundaⱪ ⱪilixⱪa berilip tehimu exip texixinglarni,
11xundaⱪla biz silǝrgǝ tapiliƣinimizdǝk, tinq yürüxni, baxⱪilarning ixliriƣa arilaxmay, ɵz ixinglar bilǝn bolup, ikki ⱪolunglarƣa tayinip yaxaxni nixan ⱪilip intilixinglarni ɵtünimiz.
12Mana xundaⱪ ⱪilsanglar, sirttikilǝr aldida izzǝt-ⱨɵrmǝtkǝ sazawǝr bolup mangisilǝr wǝ ⱨeqkimning ⱪoliƣa beⱪinip ⱪalmaysilǝr.
13Lekin, ǝy ⱪerindaxlar, ümidsizlik iqidǝ yaxawatⱪan baxⱪa ⱨǝmmisidǝk, aranglardiki ɵlümdǝ uhlap ⱪalƣanlarƣa ⱪayƣurup ⱨǝsrǝt qǝkmǝslikinglar üqün ularning ⱨali toƣruluⱪ hǝwǝrsiz ⱪelixinglarni halimaymiz.   
14Qünki biz Əysaning ɵlüp tirilgǝnlikigǝ ixǝn'gǝnikǝnmiz, Əysa ⱪayta kǝlginidǝ, ɵlümdǝ Uningda uhlap ⱪalƣanlarni Huda Uning bilǝn billǝ elip kelidiƣanliⱪiƣa ixinimiz.
15Qünki rǝbning sɵz-kalami boyiqǝ silǝrgǝ xuni eytimizki, Rǝb ⱪayta kǝlgüqǝ tirik ⱪalƣan bizlǝr uning aldiƣa qiⱪiximiz jǝzmǝn ɵlümdǝ uhlap ⱪalƣanlarningkidin awwal bolmaydu;   
16Qünki Rǝb ⱪattiⱪ bir nǝrǝ tartip, bax pǝrixtining awazi wǝ Hudaning kanay sadasi iqidǝ asmandin qüxidu wǝ Mǝsiⱨdǝ bolup ɵlgǝnlǝr awwal tirilidu;
17andin tirik ⱪalƣan bizlǝr ular bilǝn birgǝ Rǝb bilǝn ⱨawada kɵrüxüx üqün, bulutlar arisiƣa elinip kɵtürülimiz; xuning bilǝn biz Rǝb bilǝn mǝnggü birgǝ bolimiz.
18Xunga, bir-biringlarƣa bu sɵzlǝr bilǝn riƣbǝt-tǝsǝlli beringlar.