Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Taruxui

Taruxui 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na tɛmui birin, Sɔlu nu kɔnkɔxi Marigi fɔxirabirɛe ma, a xa e faxa. A naxa siga sɛrɛxɛdubɛ kuntigi xɔn
2kɛɛdi maxɔrinde katarabi Damasi salide yareratie ma, alako xa a naxee li naa, e biraxi Isa xa kira fɔxɔ ra, xɛmɛe nun ginɛe, a xa fa e xirixi ra Darisalamu.
3A na makɔrɛfe Damasi ra, yanbɛ naxa mini a ma keli koore ma, a a rabilin.
4A naxa bira bɔxi ma, a naxa xui nde mɛ, «Sɔlu, Sɔlu, i na n ɲaxankatafe munfe ra?»
5Sɔlu naxa a yaabi, «Marigi, nde i ra?» A naxa a yaabi, «Isa nan n na, i naxan ɲaxankatafe.
6Keli, so taa kui, e fama a falade i bɛ a lanma i xa naxan naba.»
7Xɛmɛe naxee nu a fɔxɔ ra, nee dɛ naxa bobo a ra gaaxui bɛ. E nu xui mɛma, kɔnɔ e mu nu mixi yo toma.
8Sɔlu naxa keli bɔxi ma, a ya rabixi, kɔnɔ a ya mu se toma. E naxa a bɛlɛxɛ suxu, e a mati Damasi.
9A naxa lu xi saxan a mu sese to, a mu sese don, a mu sese min.
10Isa fɔxirabirɛ nde nu na Damasi, naxan xili Ananiyasi. Marigi naxa a xili laamatunyi kui, «Ananiyasi!» Ananiyasi naxa a ratin, «Marigi, n tan nan ya.»
11Marigi naxa a fala a bɛ, «Keli, siga kira ra naxan xili ‹Kira Tinxinxi›, i xa xɛmɛ fen Yudasi xa banxi kui, naxan xili Sɔlu Tariseka. A na Ala maxandife.
12A bara mixi nde to laamatunyi kui, naxan xili Ananiyasi, a na a bɛlɛxɛ safe a ma alako a man xa se to.»
13Ananiyasi naxa a yaabi, «Marigi, n bara yi xɛmɛ xa fe mɛ mixi wuyaxi ra, a bara fe kobi naxan naba i xa mixi sɛniyɛnxie ra Darisalamu.
14Sɛrɛxɛdubɛ kuntigie bara nɔɛ so a yi ra, a xa birin suxu naxee i xili maxandima.»
15Kɔnɔ Marigi naxa Ananiyasi yaabi, «Siga, barima n bara yi xɛmɛ sugandi xɛɛra ra, a xa n xili masen si birin bɛ, e xa mangɛe bɛ, a nun Isirayila die birin bɛ.
16N a masenma nɛ a bɛ, a fama tɔɔrɔde ki naxɛ n xili xa fe ra.»
17Ananiyasi naxa siga na banxi. A to so, a naxa a bɛlɛxɛ sa Sɔlu ma. A naxa a fala a bɛ, «N ngaxakerenyi Sɔlu, Marigi Isa naxan mini i ma kira ra, a tan nan n xɛɛxi i ma, alako i xa se to, i man xa Ala Xaxili Sɛniyɛnxi sɔtɔ.»
18Se nde naxa ba a ya ma keren na alɔ xalee, a ya naxa se to. A naxa keli, a fa a xunxa ye xɔɔra.

19Na xanbi a naxa a dɛge, a fa sɛnbɛ sɔtɔ. Sɔlu naxa saxanyi raba Damasi a nun Isa fɔxirabirɛe.
20A naxa bɔnbɔ kawandi tife ra keren na salidee kui a nu a masen a Ala xa Di nan lanxi Isa ma.
21Naxee birin a xui mɛ, e dɛ naxa ixara. E naxa a fala, «Yi xɛmɛ xa mu nu mixie ɲaxankatama Darisalamu, naxee nu maxandi tima Isa xili ra? A mu faxi xɛ be, a xa e xanin e xirixi ra sɛrɛxɛdubɛ kuntigie xɔn?»
22Sɔlu naxa sɛnbɛ sɔtɔ. A xa masenyi naxa Damasi Yuwifie ifu, a falafe a Isa nan lanxi Ala xa Mixi Sugandixi ma.
23Tɛmui nde to dangi, Yuwifie naxa lan a ma e xa Sɔlu faxa.
24Sɔlu naxa e xa gundo kolon. E nu taa sode dɛ kantama kɔɛ nun yanyi alako e xa a faxa.
25Kɔnɔ kɔɛ nde ra, Isa fɔxirabirɛe naxa a ragoro tɛtɛ fari ma saga kui.
26Sɔlu to siga Darisalamu, a naxa wa bonife Isa fɔxirabirɛe ra, kɔnɔ e birin nu gaaxuxi a ya ra. E mu nu laxi a ra xa Isa fɔxirabirɛ nan yati a ra.
27Awa, Baranabasi naxa a xanin xɛɛrae xɔn. A naxa a tagi raba e bɛ Sɔlu Marigi toxi ki naxɛ, a man a xui mɛxi kira ra ki naxɛ. A naxa a masen e bɛ Sɔlu bara kawandi naxan naba Isa xili ra Damasi taa kui.
28E birin naxa dɔxɔ yire keren Darisalamu. Sɔlu nu Marigi xili kawandima sɛnbɛ ra.
29E nun Yuwifie fan naxa wɔyɛn e nu xɔrɔxɔ, Yuwifi naxee Girɛki xui falama, kɔnɔ nee nu katafe e xa Sɔlu faxa.
30A ngaxakerenyi Isayankae to na fe mɛ, e naxa a xanin Sesare, e fa a rasiga Tarise.
31Danxaniyatɔɛ ɲama naxa lu bɔɲɛsa kui Yudaya, Galile, nun Samari bɔxi birin ma. E nu luma e bore ralimaniya ra, e nu e ɲɛrɛ Marigi xa yaragaaxui kui. E xun nu masama Ala Xaxili Sɛniyɛnxi saabui ra.
32Piyɛri to nu bɔxi iɲɛrɛma, a naxa goro sɛniyɛntɔɛe yire Lida.
33A naxa xɛmɛ namataxi nde li naa, naxan xili Ene, a nu saxi sade ma kabi ɲɛ solomasaxan.
34Piyɛri naxa a fala a bɛ, «Ene, Isa Ala xa Mixi Sugandixi bara i rayalan. Keli, i i xa sade yailan.» A naxa keli keren na.
35Lidakae nun Sarɔnka birin to yi fe to, e naxa tuubi Marigi ma.
36Ginɛ nde nu na Yafa Isa fɔxirabirɛe ya ma. A nu xili Tabita, naxan falaxi Dɔrakasi. A nu fe fanyi gbegbe rabama, a nu tɔɔrɔmixie ki.

37Na tɛmui, fure naxa a suxu, a naxa faxa. E to a maxa, e naxa a sa koore banxi dɛki firin nde.
38Isa fɔxirabirɛe naxee nu na Yafa, e naxa a mɛ a Piyɛri na Lida. Lida mu makuya Yafa ra. Awa, e naxa xɛmɛ firin xɛɛ Piyɛri ma, e xa a mayandi a xa fa e xɔnyi mafuren.
39Piyɛri naxa keli, e nun na xɛmɛe naxa siga. E to so, e naxa a xanin koore banxi kɔn na. Kaaɲɛ ginɛe naxa a rabilin, e wama. E naxa dugie nun sosee masen a bɛ Dɔrakasi naxee yailan a nu na e ya ma tɛmui naxɛ.
40Piyɛri naxa e birin namini tande. A naxa a xinbi sin, a Ala maxandi. Na xanbi, a naxa a mafindi fure mabiri ra. A naxa a fala, «Tabita, keli.» Tabita naxa a ya rabi. A to Piyɛri to, a naxa keli.
41Piyɛri naxa a bɛlɛxɛ suxu, a a rakeli. A naxa sɛniyɛntɔɛe nun kaaɲɛ ginɛe xili. A naxa a ɲiɲɛ dɛntɛgɛ e bɛ.
42Yafakae birin naxa na fe mɛ. Mixi wuyaxi naxa danxaniya Marigi ma.
43Piyɛri naxa xi wuyaxi raba Yafa, Simɔn garange xɔnyi.