Text copied!
CopyCompare
Baibal Olcim - SUENCUEK

SUENCUEK 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Te vaeng tue kah aka om Shinar manghai Amraphel, Ellasar manghai Aryawk, Elam manghai Kedorlaomer neh Goiim manghai Tidal loh;
2Sodom manghai Bera, Gomorrah manghai Birsha, Admah manghai Shinab, Zeboiim manghai Shemeber neh Zoar manghai Bela taengah caemtloeknah a saii uh.
3Te rhoek boeih te Lungkaeh tuitunli kah Siddim kol ah cingcui uh.
4Kedorlaomer taengah kum hlai nit thotat uh dae kum a hlai thum vaengah a tloelh uh coeng.
5Kum hlai li vaengah Kedorlaomer khaw amah taengkah manghai rhoek neh cet tih Ashterothkarnaim kah Rephaim neh Ham kah Zuzim khaw, Shaveh Kiriathaim kah Emim khaw,
6Seir tlang kah Khori neh khosoek taengkah Elparan duela a tloek.
7Te phoeiah bal uh tih Kadesh kah Enmishpat te a paan uh vaengah Amalek khohmuen boeih neh Hazezontamar ah kho aka sa Amori te khaw a tloek uh.
8Te phoeiah Sodom manghai khaw, Gomorrah manghai khaw, Admah manghai khaw, Zeboiim kah manghai Zeboiin khaw, Zoar manghai Bela khaw, amih neh aka thoo hmaih Siddim kol kah caemtloeknah te khaw,
9Elam manghai Kedorlaomer khaw, Goiim manghai Tidal khaw, Shinar manghai Amraphel khaw, Ellasar manghai Aryawk khaw manghai rhoek pali panga te a muk.
10Te vaengah Sodom neh Gomorrah manghai te rhaelrham uh dae Siddim kol kah aka om tuito, lungpaat tuito ah cungku rhoi tih aka sueng rhoek te tlang la rhaelrham uh.
11Te dongah Sodom neh Gomorrah kah khuehtawn boeih khaw, cakok boeih khaw, a loh uh tih cet uh.
12Te vaengah Abram maya capa Lot khaw Sodom ah kho a sak van dongah amah neh a khuehtawn te rhen a khuen uh tih a caeh puei uh.
13Te vaengah hlangyong te Mamre thingnu rhoek taengah kho aka sa Amori hoel Eshkol neh Aner kah a manuca te halo tih Hebrew hoel Abram taengah puen. Amih te Abram kah a tai kung ni.
14A manuca a sol pah te Abram loh a yaak van neh amah kah a hlangphaep neh a im kah a cahlah ya thum neh hlai rhet te a hui tih Dan duela a hloem.
15Tedae khoyin ah amah loh a sal rhoek te hloephloep a tael tih caem a tloek. Te phoeiah amih te Damasku kah banvoei ben Hobah duela a hloem.
16Te dongah khuehtawn boeih neh a manuca Lot khaw a lat tih anih kah khuehtawn khaw huta rhoek khaw pilnam khaw ham bal puei bal.
17Te vaengah Kedorlaomer neh anih taengkah manghai rhoek te a tloek phoei lamkah Abram a bal vaengah anih aka doe ham Sodom manghai loh Shaveh kol manghai tuikol la cet.
18Te vaengah Khohni Pathen taengkah khosoih, Salem manghai Melkhizedek loh vaidam neh misurtui a khuen.

19Te phoeiah Abram te yoethen a paek tih, “Vaan neh diklai aka men Khohni Pathen loh Abram yoe a then sak.
20Na rhal rhoek te nang kut ah aka tloeng Khohni Pathen khaw a yoethen pai,” a ti nah. Te dongah Abram loh a cungkuem khui lamkah parha pakhat te anih taengla a paek.
21Tedae Sodom manghai long tah Abram taengah, “Hinglu te kai ham khueh lamtah khuehtawn te namah ham khuen,” a ti nah.
22Te dongah Abram loh Sodom manghai taengah, “Vaan neh diklai aka men Khohni Pathen YAHWEH taengah ka kut ka phuel coeng.
23Nang taengkah boeih tah rhuihet neh khokhom rhui pataeng ka doe mahpawh. Te daengah ni, 'Kai loh Abram ka boei sak,' na ti pawt eh.
24Kai te rhaemaih. Tedae camoe rhoek kah a caak neh Aner Eshkol neh Mamre ah kamah taengla aka lo hlang rhoek kah hamsum te tah amamih kah hamsum la lo uh saeh,” a ti nah.