Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Roma

Roma 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon kita nga mga lig-on kinahanglan nga magpas-an sa mga kaluyahon sa mga huyang, ug kinahanglan nga dili magpahimuot sa atong kaugalingon.
2Himoa nga ang matag usa kanato magpahimuot sa iyang silingan kay mao kana ang maayo, aron sa paglig-on kaniya.
3Kay bisan gani si Cristo wala magpahimuot sa iyang kaugalingon. Sama kini sa nahisulat, “Ang mga pagbiaybiay niadtong nagtamay kanimo nahulog kanako.”
4Kay bisan unsa nga nahisulat kaniadto gisulat alang sa atong pagpanudlo, aron nga pinaagi sa pagpailob ug pinaagi sa pagdasig sa kasulatan makabaton kita ug pagsalig.
5Karon hinaot nga ang pailob sa Dios ug ang kadasig magatugot kaninyo nga mahimong managsama ang hunahuna sa usag usa sumala kang Cristo Jesus.
6Hinaot nga buhaton niya kini aron nga uban sa usa ka hunahuna makadayeg kamo pinaagi sa usa ka baba ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo.
7Busa dawata ang usag usa, sama sa pagdawat ni Cristo kaninyo, sa pagdayeg ngadto sa Dios.
8Kay ako magasulti nga si Cristo nahimo nga sulugoon ngadto sa pagkatinuli sa ngalan sa kamatuoran sa Dios. Gihimo niya kini aron nga mapamatud-an niya ang mga saad nga gihatag ngadto sa mga amahan,
9ug alang sa mga Gentil sa paghimaya sa Dios sa iyang kaluoy. Sama kini sa nahisulat, “Busa ako magahatag ug pagdayeg kanimo taliwala sa mga Gentil ug magaawit sa pagdayeg sa imong ngalan.”
10Gisulti usab kini, “Paglipay, kamong mga Gentil, uban ang iyang katawhan.”
11Ug usab, “Pagdayeg sa Ginoo, kamong tanan nga mga Gentil; tugoti nga ang tanang katawhan magdayeg kaniya.”
12Usab, si Isaias nag-ingon, “Anaa gayod ang gamot ni Jesse, ug ang usa nga mabanhaw aron momando ibabaw sa mga Gentil. Ang mga Gentil makabaton ug pagsalig diha kaniya.”
13Karon hinaot nga ang Dios sa pagsalig magpuno kaninyo sa tanang kalipay ug kalinaw alang sa pagtuo, aron nga kamo magmadagayaon diha sa pagsalig, pinaagi sa gahom sa Balaang Espiritu.
14Hugot usab ako nga nagtuo mahitungod kaninyo, akong mga igsoon. Hugot usab ako nga nagtuo nga kamo sa inyong kaugalingon napuno sa pagkamaayo, napuno sa tanang kahibalo. Hugot usab akong nagtuo nga kamo makahimo sa pagdasig sa usag usa.
15Apan nagasulat ako kaninyo nga maisogon gayod mahitungod sa pipila ka mga butang aron sa pagpahinumdom pag-usab kaninyo, tungod sa gasa nga gihatag kanako sa Dios.
16Kini nga gasa mao nga kinahanglan nga mamahimo akong sulugoon ni Cristo Jesus nga gipadala ngadto sa mga Gentil, sa pagtanyag ingon nga usa ka pari sa ebanghelyo sa Dios. Kinahanglan ko gayod kining buhaton aron nga ang halad sa mga Gentil mamahimong dawaton, hinalad sa Dios pinaagi sa Balaang Espiritu.
17Busa ang akong kalipay anaa kang Cristo Jesus ug sa mga butang sa Dios.
18Kay dili ako makahimo sa pagsulti sa bisan unsa gawas sa nahimo ni Cristo pinaagi kanako alang sa pagkamasulondon sa mga Gentil. Kining mga butanga nahimo pinaagi sa pulong ug buhat,

19pinaagi sa gahom sa mga ilhanan ug mga katingalahan, ug pinaagi sa gahom sa Balaang Espiritu. Mao kini nga aron gikan sa Jerusalem, ug libot sama kalayo sa Ilyricum, madala nako sa hingpit ang ebanghelyo ni Cristo.
20Niini nga paagi, ako gayong tinguha ang pagmantala sa ebanghelyo, apan dili sa dapit nga wala mailhi ang ngalan ni Cristo, aron nga ako dili makatukod ibabaw sa patukoranan sa laing tawo.
21Ingon kini sa nahisulat: “Kinsa kadtong miabot nga wala makabalita kaniya makakita kaniya, ug kinsa kadtong wala makadungog makasabot.”
22Busa nababagan usab ako sa daghang higayon sa pag-anha kaninyo.
23Apan karon, wala na akoy luna niining mga rehiyona, ug nagtinguha ako sa daghang mga katuigan nga moanha kaninyo.
24Busa kung makaadto ako sa Espanya, hinaot nga makita ko kamo sa akong pag-agi, ug ihatod ako sa akong dalan pinaagi kaninyo, human nga ako malipay sa pagpakig-uban diha kaninyo sa mubong higayon.
25Apan karon moadto na ako sa Jerusalem aron sa pag-alagad sa mga magtutuo.
26Kay gikalipay pag-ayo sa Macedonia ug sa Acaya ang paghimo ug usa ka pag-amot ngadto sa mga kabos taliwala sa mga magtutuo nga atua sa Jerusalem.
27Oo, gikalipay pag-ayo nila, ug, sa katapusan, sila gayod utangan kanila. Kay kung ang mga Gentil nakaambit sa ilang espirituhanong mga butang, utang usab nila kini kanila aron alagaran sila sa mga butang kalibotanon.
28Busa, sa dihang nahuman na nako ug napamatud-an kining bunga ngadto kanila, moadto ako kaninyo agi sa dalan didto sa Espanya.
29Nasayod ako nga, sa dihang moanha ako kaninyo, moanha ako nga puno sa panalangin ni Cristo.
30Karon nagaawhag ako kaninyo, mga igsoon, pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo, ug pinaagi sa gugma sa Espiritu, nga maningkamot kamo uban kanako sa inyong mga pag-ampo sa Dios alang kanako.
31Pag-ampo nga makalingkawas ako gikan sa mga masinupakon sa Judea, ug ang akong pagpangalagad alang sa Jerusalem madawat ngadto sa mga magtutuo.
32Pag-ampo nga makaanha ako kaninyo nga adunay kalipay pinaagi sa kabubut-on sa Dios, ug mahimo nga ako makakaplag ug kapahulayan uban kaninyo.
33Hinaot nga ang Dios sa kalinaw maanaa kaninyong tanan. Amen.