Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Roma

Roma 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tugoti nga ang matag kalag nga magmatinumanon sa mas labawng panggamhanan, kay walay katungdanan gawas kon kini gikan sa Dios. Ug ang panggamhanan nga naglungtad gipili sa Dios.
2Busa siya nga nagasukol niana nga kagamhanan nakigbatok sa sugo sa Dios; ug kinsa kadtong nagabatok niini makadawat ug paghukom sa ilang kaugalingon.
3Kay ang mga magmamando dili kahadlokan sa maayo ug binuhatan, apan sa daotan ug binuhatan. Ikaw ba nagtinguha sa dili pagkahadlok sa panggamhanan? Buhata kung unsa ang maayo, ug ikaw makaangkon ug pagdayeg gikan niini.
4Kay siya usa ka sulugoon sa Dios nganha kanimo alang sa maayo. Apan kung inyong buhaton kung unsa ang daotan, pagkahadlok; kay wala niya gidala ang espada sa walay katarungan. Kay siya sulugoon sa Dios, usa ka tigpanimalos alang sa kasuko niadtong usa nga nagabuhat ug daotan.
5Busa kamo kinahanglan nga motuman, dili lamang tungod sa kasuko, apan tungod usab sa konsensya.
6Tungod niini kamo usab mobayad ug mga buhis. Kay ang mga anaa sa panggamhanan mga sulugoon sa Dios, nga nagtagad niining butanga nga mapadayonon.
7Bayari ang matag-usa kung unsa ang nautang kanila: pagbuhis alang niadtong angay buhisan; bayad alang niadtong angay bayaran; kahadlok niadtong angay kahadlokan; tahod niadtong angay tahuron.
8Ayaw pangutang kang bisan kinsa ug bisan unsang butang, gawas sa paghigugmaay sa usag usa. Kay siya nga nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa balaod.
9Kay, “Dili kamo mohimo sa pagpanapaw, kamo dili mopatay, kamo dili mangawat, kamo dili mangibog,” ug kung adunay laing kasugoan usab, kini naglangkob niining pulonga: “Imong pagahigugmaon ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.”
10Ang gugma dili magpasakit sa iyang isigka silingan. Busa, ang gugma mao ang katumanan sa balaod.
11Tungod niini, kamo nasayod sa takna, nga mao na kini ang takna alang kaninyo nga magmata gikan sa pagkatulog. Kay karon ang atong kaluwasan nagakaduol na kay sa dihang kita unang mituo.
12Ang kagabhion hapit na matapos, ug ang adlaw nagakaduol. Busa atong isalikway ang mga buhat sa kangitngit, ug atong isul-ob ang hinagiban sa kahayag.
13Magalakaw kita nga tarong, ingon nga anaa sa kahayag, dili diha sa mapatuyangon nga mga paghudyaka o paghuboghubog. Ug dili kita maglakaw diha sa malaw-ay nga pakighilawas o diha sa dili mapugngang kaulag, ug dili diha sa panagbingkil o pagkasina.
14Apan isul-ob ang Ginoong Jesu-Cristo, ug ayaw hatagig higayon ang unod, alang sa mga kaulag niini.