Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 16

Rom 16:12-25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
12Ei rahnmwahu ong Tripihna oh Triposa, me pil iang doadoahk en atail Kaun, oh pil ong kompoakepahi mehlel, Persis, me kin wia doadoahk laud ong atail Kaun.
13Ei rahnmwahu ong Rupus, tohndoadoahk men me keieu siksang koaros nan doadoahk en atail Kaun, oh pil ong eh nohno, me pil kin wiahkin ie nah seri.
14Ei rahnmwahu ong Asinkritus, Plekon, Ermihs, Patropas, Ermas, oh pil ong riatail souleng kan koaros me kin mihmi rehrail.
15Ei rahnmwahu ong Pilolokus oh Sulia, ong Nereus oh rie serepein, ong Olimpas, oh pil ong sapwellimen Koht akan koaros me mi rehrail.
16Kumwail rahnmwahukipene atail metik en souleng. Tohn mwomwohdisohn Krais kan koaros pil iang ie kadarewohng kumwail arail rahnmwahu.
17Eri, riei ko, I koangngoangehkin kumwail, kaleke kumwail sang irail kan me kin kahrehda liaktohrohr oh kin kauwehla pwoson en souleng kan, aramas pwukat pil kin uhwong padahk me kumwail aleier; kumwail dehr keiong mparail!
18Pwe irail kan me kin wia soahng pwukat, re sohte kin papah atail Kaun Krais, ahpw re kin papah pein nsenarail. Re kin pitihekihdi lamalam en aramas pwung kan arail koasoi mwahu oh pil arail koasoi widingan kan.
19Aramas koaros rongehr duwen amwail loalopwoat ongete Rongamwahwo, oh soahng wet kin kahrehiong ie ei kin perenkin kumwail. I men kumwail en loalokongki mehkan me mwahu, oh mwakelekel sang mehkan me suwed.
20Eri, Koht, me tepin atail popohl, pahn mwadang kamwutepene Sehdan pahn nehmwail kan. Kupwurkalahngan en atail Kaun Sises Krais en ieiang kumwail.
21Timoty, iengei tohndoadoahk men, pil rahnmwahu ong kumwail, iangahki Lusius, Seison, oh Sosipater, iengei mehn Suhs pwukat.
22Ngehi, Tertius, me ntingih kisinlikou kiset, I pil rahnnmwahu ong kumwail ni mwaren Krais.
23Kaius, me I kin koukousoan reh, oh me imwaneki ihmw me souleng kan kin pokopokon ie, e pil rahnmwahu ong kumwail. Erastus, sounkanekid en kahnimw wet, oh riatail souleng Kwartus, ira pil rahnmwahu ong kumwail.
24Kupwurkalahngan en atail Kaun Sises Krais en ieiang kumwail koaros. Amen.
25Kitail koaros kapinga Koht! Iei ih me kak ketin katengeikumwaildi nan amwail pwoson, nin duwen Rongamwahwo me I kin kalohkiseli duwen Sises Krais, oh pil nin duwen kasansaldahn mehlel rir me wie ekiek sang nin tepin kawa.

Read Rom 16Rom 16
Compare Rom 16:12-25Rom 16:12-25