Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Rom - Rom 10

Rom 10:11-21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
11Pwe Pwuhk Sarawi mahsanih, “Mehmen me kin pwoson ih sohte pahn sarohdi.”
12Eri, mahsen wet oarepene aramas koaros, pwe sohte wekpesnng ehu mie nanpwungen mehn Suhs akan oh mehn liki kan. Koht, iei ih metehmen me pil Kaunen aramas akan koaros, me kin ketin kupwuramwahwih aramas koaros me kin likweriong ih.
13Nin duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih: “Koaros me kin likweriong mwaren Kaun-o pahn mourla.”
14A ia duwen arail pahn kak likweriong, ma re sohte pwoson? Oh ia duwen arail pahn kak pwoson, ma re sohte rong mahsenpe? Oh ia duwen arail kak rong, ma mahsenpe sohte pahn wiawihong irail?
15Oh ia duwen mahsenpe pahn kak wiawihong irail, ma sohte meninkeder pahn pekederlahng irail? Nin duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih: “Meid lingan oh kaselel atail udiahl meninkeder kan ni ar kin wa kohdo rongamwahu!”
16Ahpw kaidehn irail koaros me ale Rongamwahwo. Pein Aiseia mahsanih, “Maing ei Kaun, ihs me kamehlele at padahk?”
17Eri, pwoson kin pwilsang ni rong mahsen en Koht, oh rong mahsen en Koht kin pwilsang ni padahk duwen Krais.
18Ahpw I pahn idek: Mehlel pwoat me re saikinte rong mahseno? Soh! Pwe re rongehr—pwe Pwuhk Sarawi pil mahsanih, “Ngilarail kan lelpesengier wasa koaros nin sampah, arail padahk kan kipedier sampah pwon.”
19I pil pahn pwurehng idek: Ia duwen aramas en Israel kan, re sohte wehwehki met? Eri, pein Moses me tepin sapeng: “I pahn kaluwakahkin kumwail aramas akan me sohte uhdahn arail wehi, I pahn kalingeringerihkin kumwail tohn wehi pweipwei ehu.”
20Oh Aiseia inenen eimah ni eh mahsanih, “Irail akan me sohte kin rapahkin ie, re diariedahr, I sansaldahr mwohn irail kan me sohte kin rapahkin ie.”
21A duwen mehn Israel kan e pil mahsanih, “I kapawehr limei kat rahn ehu pwon pwe I en kasamwoh aramas sapeik oh kahngohdi kan.”

Read Rom 10Rom 10
Compare Rom 10:11-21Rom 10:11-21