Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Piyɛri II

Piyɛri II 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N xanuntenyie, n ma bataaxɛ firin nde nan yi ki, n naxan sɛbɛ wo ma. N bara wa xaxili fanyi fife wo ma yi bataaxɛe saabui ra, naxee wo ratuma na xaranyi ra wo naxan sɔtɔxi tɛmui dangixi.
2N man bara wa wo ratufe namiɲɔnmɛ sɛniyɛnxi singee xa masenyi ma, a nun won Marigi nun won Nakisima xa yaamari ma, a xa xɛɛrae naxan nadangixi wo ma.
3Kɔnɔ a gbengbenyi, wo xa a kolon a mixie fama nɛ duniɲa raɲɔnyi, naxee yoma mixie ma, e bira e yɛtɛ waxɔnfe fɔxɔ ra.
4E a falama nɛ, «Isa bara a xa laayidi kana, barima han ya a mu gbilen duniɲa ma alɔ a a fala ki naxɛ. Kafi won benbae faxa, duniɲa luxi alɔ a fɔlɛ.»
5Na mixie bara nɛɛmu a Ala koore nun bɔxi daaxi a xa masenyi nan na. A fɔlɛ ra, Ala xa masenyi nan a ragiri bɔxi xa maba ye xɔɔra.
6Ala xa masenyi man naxa a ragiri ye xa din duniɲa ma Annabi Nuha xa waxati.
7Na masenyi kerenyi man fama nɛ a ragiride koore nun bɔxi xa gan kiiti lɔxɔɛ, tinxintaree ɲaxankatama tɛmui naxɛ.
8Kɔnɔ, n xanuntenyie, wo naxa nɛɛmu fe keren ma: Won Marigi tan bɛ, lɔxɔɛ keren luxi nɛ alɔ ɲɛ wulu keren, ɲɛ wulu keren fan luxi nɛ alɔ lɔxɔɛ keren.
9Marigi mu dugundima a xa laayidi rakamalide, alɔ mixi ndee a maɲɔxunma ki naxɛ. A xa diɲɛ gbo wo mabiri, barima a mu wama mixi keren xa lɔɛ. A wama nɛ duniɲa mixi birin xa tuubi.
10Marigi fa lɔxɔɛ findima tɛrɛnna nan na mixie bɛ. Na lɔxɔɛ koore lɔɛma nɛ xui magaaxuxi ra, duniɲa birin ganma nɛ, adamadie xa wali nan tun luma Ala ya i.
11Wo to a kolon duniɲa ɲɔnma na ki nɛ, a lanma wo xa ɲɛrɛ Ala waxɔnyi ra sɛniyɛnyi kui.
12Wo mamɛ tima ki naxɛ, a xa a niya na lɔxɔɛ xa fa sinnanyi ma. Na lɔxɔɛ koore nun bɔxi ganma nɛ tɛ ra, e fa xunu.
13Won koore nɛɛnɛ nun bɔxi nɛɛnɛ nan mamɛfe, tinxinyi sabatima dɛnnaxɛ, alɔ a laayidixi won bɛ ki naxɛ.
14N xanuntenyie, wo xa katɛ birin naba na mamɛ ti kui, alako na lɔxɔɛ xa wo li bɔɲɛsa kui, a naxa wo li fe ɲaaxi kui.
15Wo xa a kolon a won Marigi xa diɲɛ findixi kisi nan na wo bɛ, alɔ won xanuntenyi Pɔlu fan a sɛbɛxi wo ma ki naxɛ. Ala yati nan na lɔnni fixi a ma.
16A na nan masenma a xa bataaxɛ birin kui. A xa sɛbɛli ndee fahaamu xɔnɔ. Xaxilitaree, naxee xa danxaniya mu raxaraxi, e na sɛbɛlie mafindima e waxɔnki. E na mɔɔli rabama Kitaabui gbɛtɛe ra, kɔnɔ na fe fama e ralɔɛde.
17N xanuntenyie, wo to bara na birin kolon, wo xa wo ɲɔxɔ sa wo yɛtɛ xɔn ma, alako kaafirie naxa wo ba wo xa danxaniya sabatixi kui.
18Wo xa sɛnbɛ sɔtɔ won Marigi nun won Nakisima Isa xa hinnɛ nun a kolonfe saabui ra. Tantui na Ala xa Mixi Sugandixi Isa bɛ abadan. Amina.