Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Ngāue

Ngāue 6

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea ʻi he ngaahi ʻaho ko ia, ʻi he tupu ʻo tokolahi ʻae kau ākonga, naʻe tupu ʻi he kau ʻElinisitō ʻae lāunga ki he kau Hepelū, koeʻuhi naʻe taʻetokangaʻi ʻenau kau fefine kuo mate honau husepāniti, ʻi he tufa naʻe fai ʻi he ʻaho kotoa pē.
2Pea naʻe fekau ʻe he toko hongofulu ma toko ua ke fakataha mai ʻae kau ākonga, ʻonau pehē, “ʻOku ʻikai taau ke mau liʻaki ʻae folofola ʻae ʻOtua, kae tokonaki ki he ngaahi keinangaʻanga.
3Pea ko eni, ʻe kāinga, mou fili meiate kimoutolu ʻae kau tangata ongoongoleleiʻia ʻe toko fitu, ʻoku pito ʻi he Laumālie Māʻoniʻoni mo e poto, ke mau fakanofo ʻakinautolu ki he ngāue ni.
4Ka te mau tuku ʻakimautolu maʻuaipē ki he lotu, pea mo e malangaʻaki ʻae folofola.”

5Pea naʻe lelei ʻae lea ko ia ki he kakai kotoa pē: pea naʻa nau fili ʻa Setiveni, ko e tangata naʻe pito ʻi he tui mo e Laumālie Māʻoniʻoni, mo Filipe, mo Pikolo, mo Nikanoolo, mo Taimoni mo Pamina, mo Nikola ko e ului ki he lotu fakaSiu mei ʻAniteoke:
6‌ʻAia naʻa nau omi ki he ʻao ʻoe kau ʻaposetolo: pea hili ʻenau lotu, naʻe ʻai honau nima kiate kinautolu.
7Pea naʻe mafola ʻae folofola ʻae ʻOtua; pea naʻe fakatokolahi ʻaupito ʻae kau ākonga ʻi Selūsalema; pea talangofua ki he tui ʻae fuʻu tokolahi ʻoe kau taulaʻeiki.
8Pea kuo pito ʻa Setiveni ʻi he tui mo e mālohi, naʻe fai ʻe ia ʻae meʻa fakaofo mo e ngaahi mana lahi, ʻi he ʻao ʻoe kakai.
9Pea naʻe tuʻu ʻae niʻihi ʻi he falelotu, ʻaia ʻoku ui ko e falelotu ʻoe Lipataine, mo e kau Sailine, mo e kau ʻAlekisānitia, mo kinautolu mei Silisia, mo ʻEsia, pea naʻa nau fakakikihi mo Setiveni.
10Pea naʻe ʻikai te nau faʻa tali ʻae poto mo e loto naʻa ne leaʻaki.
11Pea naʻa nau toki fakalotoʻi ʻae kau tangata, ke nau pehē, “Kuo mau fanongo ki heʻene leaʻaki ʻae lea kovi kia Mōsese, pea mo e ʻOtua.”
12Pea naʻa nau ueʻi ʻae kakai, mo e mātuʻa, mo e kau tangata tohi, ke nau feʻohofi ʻo puke ia, ʻo ʻomi ki he kau fakamaau,
13Pea naʻa nau ʻomi ʻae kau fakamoʻoni loi, ke nau pehē, “ʻOku ʻikai tuku ʻe he tangata ni ʻene lea kovi ki he potu māʻoniʻoni, pea mo e fono:
14He kuo mau fanongo ki heʻene pehē, Ko e Sisu ni ʻo Nāsaleti, ʻe fakaʻauha ʻe ia ʻae potu ni, pea fakakehe ʻae ngaahi ngāue naʻe foaki ʻe Mōsese kiate kitautolu.”
15Pea ko kinautolu kotoa pē naʻe nofo ʻi he fakamaau, naʻa nau sio fakamamaʻu kiate ia, ʻonau vakai ki hono mata kuo hangē ko e mata ʻo ha ʻāngelo.