Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Naa77antto PHeexiroosa

Naa77antto PHeexiroosa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ta siiqotoo, hagee taani intteyyo xaafido naa77antto dabddaabbiyaa; taani he naa77u dabddaabbetakka intte suure qofaa qoppanaadan denttettanau inttena hassayissanaadan xaafaas.
2Hananabaa yootiya geeshshati beni yootido qaalaa intte hassayana malanne Godai inttena ashshiyaagee, ba kiittidoogeetu baggaara inttena azazido azazuwaa intte hassayana mala koyais.
3Wodiyaa wurssettan, asa toochchiya bantta amuwaadan de7iyaageeti asa toochchiiddi denddanaagaa ubbaappe kasetidi erite.
4Eti, “I ‘Yaana’ yaagiis. Gibeennee? Yaatin awan de7ii? Aissi giikko, nu aawati haiqqiichchidosona; shin ubbabaikka sa7ai merettoosappe doommidi de7iyoogaadankka de7ees” yaagana.
5Daro wodiyaappe kase Xoossai haasayin, saloinne sa7ai merettidoogaa eridi, eti akeekennan ixxidosona. Sa7ai haattaappenne haattan merettiis.
6Qassi hegaa gaasuwan, he wode de7iya sa7ai he haattan meetetti xayiis.
7SHin ha77i de7iya saloinne sa7ai, Xoossau goinnenna asati pirddettiyo gallassainne xayiyo gallassai gakkanaassi takkidi, he qaalan tamaa naagoosona.
8SHin ta siiqotoo, ha issi yohiyo dogoppite; Godaa matan, issi gallassai sha7u gallassa mala gidiyoogaanne, qassi sha7u gallassai issi gallassa mala gidiyoogaa dogoppite.
9Issooti issooti qoppiyoogaadan, Godai ba oottana giidoogaa oottanau takkenna; shin ooninne ba nagaraappe simmanaadan koyeesippe attin, ooninne xayana mala koyenna gishshau, inttebaa genccees.
10SHin Godaa gallassai kaisodan yaana. He gallassi saloti wolqqaama gunttan Xayana; saluwaa meretati wolqqaama mishuwan seerana; sa7ainne a bollan de7iya ubbabai xayana.
11Ubbabaikka hegaadan xayiyaabaa gidikko, intte ai mala asa gidanau bessii? Intte de7oi geeshshanne Xoossaa milatiyaagaa gidanau koshshees.
12Intte Xoossaa gallassaa naagishin, he gallassai eesuwan gakkanaadan, intteyyo danddayettiyaabaa oottite; he gallassi saloti xuugettidi xayananne saluwaa meretatikka wolqqaama mishuwan seerana.
13SHin nuuni Xoossai immana giido ooratta saluwaanne ooratta sa7aa xilloi de7anasaa naagoos.
14Hegaa gishshau, ta siiqotoo, he gallassaa naagiiddi, pokkoinne boree bainnaageeta gididi, aara sarotettan de7ana mala minnite.
15Godaa danddayai atotettaa gidiyoogaa intte wozanan qoppite; hegaadan qassi nu siiqo ishai PHauloosi, Xoossai bau immido aadhdhida eratettan intteyyo xaafiis.
16Ba xaafiyo dabddaabbe ubban, he yohuwaabaa xaafiyo wode, i giyoogee hagaa. Tamaaribeenna asatinne minnibeenna asati Xoossaa maxaafata harata geellayiyoogaadankka, he dabddaabbiyaa giddon de7iya akeekanau waayissiya yohuwaa geellayoosona. Eti hegaa oottiyoogan bantta bolli bashshaa ehoosona.
17Hegaa gishshau, ta siiqotoo, intte hegaa eriyo gishshau, makkalanchchatu balan cimettidi, wora beenna malanne, qassi minnidi de7iyo sohuwaappe kunddenna mala naagettite.
18SHin intte nu Godaa, nuna ashshiya Yesuus Kiristtoosa aaro kehatettaaninne eratettan diccite. A ha77inne merinaa gallassai gakkanaassi galatai gakko. Amin77i.