Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan - Lepin Padahk Audapan Kan 1

Lepin Padahk Audapan Kan 1:17-30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
17Sohte katepen omw pahn kihpeseng uhk pwoat mwohn menpihr men me ke men koledi, ni eh kilikilengdohng uhk.
18A soangen aramas pwukat kin kaunopada lidip ehu ong pein irail. Re sohte pahn ehu ong pein irail. Re sohte pahn koledi mehkot, ihte pein mourirail.
19Tiahk en pirap kin pirapahla pein mouren sounpirapo—ih met me kin wiawihong irail me kin momourki pirap.
20Kumwail rong! Loalokong kin likilikwer nanial kan oh nan wasahn netinet kan;
21e kin likilikwer laud nan wenihmwen kelen kahnimw kan, oh pil wasa koaros me aramas kin pokonpene ie:
22“Kumwail aramas pweipwei kan! Ia erein amwail pahn men mihmi nan soangen mour wet? Ia werein amwail pahn kin mwamwahliki loalokong? Kumwail sohte pahn wehwehkihla?
23Kumwail rong ei peneu kan; I ahpw pahn kihong kumwail kaweid mwahu oh pil ei loalokong.
24I kin ekehker kumwail, I lukei kumwail en kohdo, a kumwail sohte men rong. Kumwail sohte mwahn tehk mwahu.
25Kumwail kin sohpeisang ei peneu kan, oh sohte mwahn men I en kapwungohng kumwail.
26Eri, ma kumwail pahn lelohng ni apwal, a I pahn kouruhrkin kumwail. Ni amwail masepwehk laud, I pil pahn kouruhrkin kumwail—
27ni mehn kamasepwehk kot eh pahn lelohng kumwail, me rasehng melimel ehu oh kisinieng en apwal me wadohng kumwail medek oh kansensuwed.
28Ni ahnsowo kumwail pahn likweriong ie, a I sohte pahn sapeng. Kumwail pahn kakete raparapahkin ie wasa koaros, a kumwail sohte pahn diar ie.
29Kumwail saikinte mwahn doadoahngki amwail loalokong, kumwail sohte kin men lemmwiki KAUN-O.
30Kumwail sohte mwahn men alehda ei peneu, de kesempwaliki ei kapwung.

Read Lepin Padahk Audapan Kan 1Lepin Padahk Audapan Kan 1
Compare Lepin Padahk Audapan Kan 1:17-30Lepin Padahk Audapan Kan 1:17-30