Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - Lepin Padahk Audapan Kan - Lepin Padahk Audapan Kan 17

Lepin Padahk Audapan Kan 17:1-20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tungoale rongen pilawa ni kapehd meleilei mwahusang iang kamadipw ni ihmw ehu me mie kahpwal.
2Papah loalokong men pahn kaunda nein eh soumas pwutak soakoahiek oh iang pwaisanki eh sohso.
3Kohl oh silper kin sosohngki kisiniei, oh KAUN-O me kin sohng nan kapehd en aramas.
4Aramas suwed kin rong lokaiahn aramas suwed, oh aramas au likamw kin rong lokaia likamw.
5Ma ke pahn mwamwahliki me semwehmwe, ke mwamwahliki Koht me ketin kapikirailda. Ke pahn ale lokolok ma ke pahn perenkihda en emen eh paisuwed.
6Ohl laud men kin suweiki nein nah seri kan seri, duwehte pwutak kan ar kin suweiki samarail kan.
7Aramas waun sohte kin lokaia likamw, oh me pweipwei kan sohte kin koasoia mehkot audapan.
8Ekei aramas kin wiahki mehkot me manaman ma re pwainohng emen en wiahda mehkot me sapwung; re kamehlele me e kak wiahiong irail mehkoaros.
9Ma ke anahne aramas en poakohng uhk, a ke mahkikihong irail sapwung me re wiahiong uhk. Omw pahn loalloale sapwung ehu pahn kak kauwehla nanpwungen kowe oh kompoakepahmw.
10Lipwoar ehute kak kapwungala aramas loalokong men, ahpw lipwoar epwiki sohte pahn kapwungala aramas pweipwei men.
11Mehla pahn leledo rasehng meninkeder lemei men ong aramas suwed me kin kahrehda kahpwal ahnsou koaros.
12Kasaingedi pehr men me wah kan pirapasangehr mwahu sang kasaingedi me pweipwei men me kedikedirepwki eh doadoahk en pweipwei.
13Ma ke dupungki me suwed me mwahu, ke sohla pahn kak kihsang me suwed nan imwomw.
14Tepidahn akamai kin rasehng aramas me kin kamwakidasang perehpen pihl; katokihedi mwohn eh pahn pwilpeseng.
15Kadeikada me mwakelekel kan de kasaladakihala me dipadahr kan—KAUN-O kin ketin kalahdeki mepwukat koaros.
16Sohte katepehiong me pweipwei men en kesehkihla mwahl nah mwohni ong ni sukuhl, pwe sohte audepen nan moange.
17Kompoakepah kan kin kasalehda ar limpoak ahnsou koaros. Ia katepen eh mie kompoakepahmw ma e sohte seweseiuk ni ahnsou apwal?
18Aramas me sohte eh lamalam kin inoukihda me e pahn kapwungala en emen eh pweipwand.
19Mwahuki wiahda dihp rasehng mwahuki wiahda kahpwal. Ma ke kin suwei ahnsou koaros, ke pein raparapahki kaupomw.
20Mehmen me kin lokaia oh medemedewe me suwed sohte kak kasik mehkot mwahu—ihte kahpwal.

Read Lepin Padahk Audapan Kan 17Lepin Padahk Audapan Kan 17
Compare Lepin Padahk Audapan Kan 17:1-20Lepin Padahk Audapan Kan 17:1-20