Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Jon

Jon 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Te bidi Jisasgo aga bidi dabebolo te po me wai, “Dagego homu kolesaga midigi sigio. Dagego duga homu God dali dąų wabo dao. Dagego ena dali me duga homu dąų wao.
2Eno Ayago be tomode dąį habu togwali te bidibo madigi hauwa elalubo. Te tiwai elalugi menigi sogo da, te eno dagebolo te po wagi menio. Eno dage bidabo bulu dodoligi pobao.
3Tama eno dage bidabo bulu dodoligi peyu da, tama ena ma aselama, dage selama, ena dali bidigi paibao,” Jisasgo aga bidi dabebolo te po wai. “Ena bidibo bulude, dage me ena dali te bulude hodobo bidaibao,” Jisasgo te po wai.
4“Tama dagego koneai dao, ena te buluba painogo ebo tų,” Jisasgo te po aga wali pabo bidi dabe dali wai.
5Tomasgo Jisasbolo te po wai, “Genuai Bidi, nage mena paiwe, dago konebeo. Magi ilama, dago te tų koneaibawe?” Tomasgo te po Jisas dali wai.
6Jisasgo Tomasbolo te po wai, “Ena digi ena te pabo tų dao, tama ena mu po wabo page dali, bidabo ula page dali te enade elalubo dao. Tialima bidi me deli Aya pageba gasa tųdu nogo habu sugunai tųdu me pogobeo. Pabo tų ena deli dao.
7Tibaso, dagego ena kuna koneyu da, te dagego eno Aya God me koneaibao. Megi tama dagego gagalama, aga konebao, tama dagego God aga sualio,” Jisasgo te po wai.
8Te bidi nogi Filip agai te po wai, “Genuai Bidi, nago Aya dabolo ola mao, tama tiyu da, te da usu yaibao,” Filipgo Jisas dali te po wai.
9Jisasgo Filip dali te po wai, “Bobobage sogo ena dage dali bidali digi, tama nago ena gisiga konebewe? Bidigo ena suali da, te bidi agai Aya God me sualio. Magi baso nago ‘God dabolo ola ma,’ po waliwe?” Jisasgo te po wai.
10“Ena eno Aya dali bidibo dao, te aga ena dali me bidibo dao. Filip, nago te po odama, te mu po dao homu ebo meniwe? Eno dagebolo wabo po, te ena homugo digi me wabo menio. Aya ena dali bidiyu, Aya agai sę mu te sę naga eno ebo dao.
11Eno tamadi tama e po wali, ‘Ena eno Aya dali bidibo dao, te aga ena dali me bidibo dao.’ Tama dagego te po odoyu, tama duga homu te poba begi pao. Te meni eyu da, eno te yali sę dagego sulama, teba duga homu begi pao, te ena dali, eno Aya dali hodobo bidibo dao, te poba homu begi pao.
12Eno mu po dagebolo obao, bidigo enaba aga homu muyu da, eno ebo sę te agai me yaibao. Tama agai genuai sę mu yaibao, tama te sęgo eno yali sę aiyaba elaluaibao. Magi basowe? Ena eno Aya God bidibo digi paibao.
13Tama dagego magi nai po hanalu obaso da, Godigo aga Ogwade moni nogi somainogo, te eno dage tau saibao.
14Dagego eno magi sę me deli emainogo, eno nogide gedu haluasa po weyu da, eno te dagego po odolama, te sę yaibao,” Jisasgo te po wai, aga bidi dabe dali.
15Te Jisasgo te po wai, “Dagego enabolo dwagi yai homu eyu, godolo mu eyu da, teda dagego eno bomo yai po wali paibao.
16Tama eno te Ayabolo hanaluama, tama agai dage tau selama, gasa tau sabo bidi dagebolo mawaibao. Tama te bidi dage dali bidada peyu, bidada paibao.
17Te bidi da, te mu po naga wabo Godigo Mobo Bidi dao. E tǫde hulia sai we bidi augwaligo aga sogobeo. Magi basowe? Augwaligo aga susuąyu, tama augwaligo te Mobo Bidi aga konegobeo. Tialima, dagego aga koneai, aga dage dali bidibao, tama aga dage deli deli tomode bidaibao,” Jisasgo te po aga bidi dabe dali wai.
18Jisasgo te po me wai, “Eno dage tagalama, duga naga olo bidigobeo, aya ida meni yai tiana wai bidibo tiwai egobeo. Ena dage pageba ma asaibao.

19Nosali gana tǫde hulia sai we bidi augwaligo ena ma sugobeo. Tialima, dagego ena nosali ma sueibao. Dagego ena ma subo sogode ena bidibo ula elalubaso, tama dage dali me te bidibo ula elalu, bidaibao.
20Tama te sogo asobo si, dagego koneaibao, ena eno Aya dali bidibo dao, tama dage ena dali bidibo dao, ena dage dali bidibo, te dagego koneaibao,” Jisasgo te po wai.
21“Bidigo eno bomo yai po selama, bugagia wali pabo da, te bidi agai ena godolo mu eyu ebao. Tama niwai bidigo ena godolo ebo bidi, te eno Ayago me te bidi godolo yaibao. Tama eno me aga dali dwagi yai homu eyu, godolo eyu, ena digi te ena agabolo hania ola mawaibao,” Jisasgo te po wai.
22Te Jisasgo te po obadi, tama gasa bidi Judas, aga te Keriot bulu bidi menio, te bidi agai Jisasbolo te po wai, “Genuai Bidi, magi ilama, nage dago gedude hania pedalaibawe, tiali goli, nage tǫde hulia sai we bidi gedude hania pedalogobewe?” Judasgo Jisas dali te po wai.
23Jisasgo aga dali po wei ponoyu, te po wai, “Ena godolo mu ebo bidi, te bidi agai eno ola mabo po bugagia wali paibao. Tama eno Aya agai me te bidi godolo yaibao. Tama da si talua si aga dali bidagaselama, bidada peyu, bidada paibao.
24Ena godolo mu isiąbo bidi, agai eno po bugagia wali pabo menio. Tama dagego te odali po, te eno po menio. Te po ena tagala palama asali bidi eno Ayago po dao,” Jisasgo te po wai.
25“Ena dage dali bidiyu, eno te po dagebolo wai dao.
26Tama dage tau siyu bomo maiabo bidi mu da te Godigo Mobo Bidi dao. Tama eno nogide Ayago te Mobo Bidi tagala palaibao. Te Mobo Bidi agai dage tigidali sę ola mawaibao. Tama agai dagego homu kolesaga ma hodoloyu, tama eno wali po tigidali dagego homugo ma koneaibao,” Jisasgo te po wai.
27“Eno dage taga pabo sogo pąde dao. Tama dage wi idali weyu, tama eno dage homu nagame elama, dua bidimainogo eno dagebolo bomo mobao. Eno te dwagi yai homu nagame ebo kolesaga eno dagebolo mobao. Tǫde we bidigo nagame yai mabo homu kolesaga tiwai eno dagebolo mabeo. Dagego homu kolesaga polo midigi siyu, tama dage wi egio.
28Dagego eno mani po odai dao, eno dage taga peyu, ena pelama, tama ena dage bidibo digi ma asaibao. Dagego ena godolo mu egi sogo da, teda ena Aya pageba ma pabode dagego dwagi yai homu egi da. Magi basowe? Aya God aga genuai bidi mu dao, tama ena aga dali usu menio.
29Te sę pedalisiąbadi, megi eno dagebolo e po wai dao. Tama tibaso, nosali te sę pedalobaso da, teda dagego enade te duga homu mumainogo yaibao.
30Eno dage dali po hauwa megi wagobeo. Magi basowe? E tǫde tobolu bidi megi tama asobao. Agai ena dali magi sę ebo usu egobeo.
31Tialima, eno homugo tǫde we bidi augwaligo eno ena Aya godolo mu ebo, augwaligo sulama, konemainogo, tama eno Ayago wabo po gilama, eno te sę ebo dao. Tialima, dage hodaluama, da pebelainao,” Jisasgo aga wali pabo bidi dabe dali te po wai.