Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Jenesis

Jenesis 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tovein asangar aatai te tapogaar me ten Adam: Gov te kat e Adam, sa ruak faarei ya.
2Gov te kat a isen a tsoiny ana isen a moun. Te kat fakap rari ya na ina fuan, ya faparits ratuari na ina fuan, ya koo ratuari na ina fuan a Mes.
3E Adam te kaakaa sa onots sen natus an fopis saafunu na ingainy, sa ruak iny taman a isen a guei te senviir faarei non ya. Sai Adam koo ya, e Set.
4Voun e Set te agir ya, ai Adam kaakaa to sa onots pis jian natus a ingainy, sa ka pis men guei tsoiny an guei moun.
5E Adam te kaakaa sa onots sian natus an fopis saafunu na ingainy, ya mat to.
6Set te kaakaa sa onots sen natus ana ngim a ingainy sa ruak iny taman a isen a guei tsoiny e Enos.
7Set te kaan mes jian an fits a ingainy, ana ayei kaa miton mes guei tsoiny an guei moun.
8Set te kaakaa sa onots sian natus ana saafunu ana fuan na ingainy ana ayei mat to.
9E Enos te kaakaa sa onots sian saafunu na ingainy sa ruak iny taman na isen na guei tsoiny e Kainan.
10Enos te kaakaa sa onots jian natus ana saafunu ana ngim a ingainy, ana ayei kaa miton mes guei tsoiny an guei moun.
11E Enos te kaakaa sa onots sian natus ana ngim a ingainy ya mat to.
12E Kainan te kaakaa sa onots fits saafunu na ingainy. Sa ruak iny taman na isen na guei tsoiny e Mayalali.
13E Kainan te kaakaan mes jian natus an fats saafunu na ingainy, ya kaa miton mes guei tsoiny an guei moun.
14Ai Kainan kaakaa to sa onots sian natus ana saafunu na ingainy ya mat to.
15Mayalali te kaakaa sa onots gonom saafunu ana ngim ma ingainy, sa ruak iny taman na isen na guei tsoiny e Jeret.
16Mayalali te kaakaa pis sa onots jian natus an fopis saafunu na ingainy ya kaa miton mes guei tsoiny an guei moun.
17Mayalali te kaakaa sa onots jian natus an sian saafunu ana ngim ma ingainy ya mat to.
18Jeret te kaakaa sa onots sen natus an gonom saafunu ana fuan na ingainy sa ruak iny taman na isen na guei tsoiny e Inok.

19E Jeret te kaakaa pis sa onots jian natus a ingainy, sa kamen mes guei tsoiny an guei moun.
20Jeret te kaakaa onots sian natus an gonom saafunu ana fuan na ingainy ya mat to.
21E Inok te gonom saafunu ana ngim ma ingainy ya kaa mito na guei tsoiny e Metusela.
22E Inok te taan fiisen me Gov, Inok kaa ton mes fopis natus a ingainy sa ruak iny tamar mes guei tsoiny an guei moun kan.
23E Inok te toto sa kan fopis natus an gonom saafunu ana ngim ma ingainy.
24E Inok te taan fiisen me Gov, ai Gov nom towa, ana vainy gim to ma tagei pis ya.
25E Metusela te kaan sen natus an fits saafunu na ingainy sa ruak iny taman na isen na guei tsoiny e Lemek.
26E Metusela te kaan mes fits natus an jian saafunu ana fuan na ingainy ya kaa miton mes guei tsoiny an guei moun.
27E Metusela te kaan sian natus an gonom saafunu an sia na ingainy ya mat to.
28E Lemek te kaan sen natus an jian saafunu ana fuan na ingainy sa ruak iny taman na isen na guei tsoiny.
29Ai Lemek tsue to, “A Tsunaun te fakei tsuen parits iny kat fiiring puputaa. A guei to aya favusuainy rarora tana nag tan puputaa”; kat to ai Lemek koo to na guei to aya e Noa.
30E Lamek te kaan mes ngim natus an sian saafunu ana ngim ma ingainy, ya kaa miton mes guei tsoiny an guei moun kan.
31E Lamek te ka sa onots fits natus an fits saafunu ana fits a ingainy ya mat to.
32E Noa te kaan ngim natus a ingainy sa ruak iny taman na ina pis a guei tsoiny, ere Siem, Ham, ai Jafet.