Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Jenesis

Jenesis 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tan nainy te kat faruak fakap e Gov a gormirmir an puputaa ana fo mamatsiny ka, Gov fakap to na fo mamatsiny binun Tsunia, an tan fafits nan nainy, Gov favusuan to tan nainy to aya nan.
3Gov faparits ton fafits nan nainy, ai Gov bobot ton nainy to aya ma agaagon ya, kainy faatouf e Gov. Tana sa Gov te kat fakap a fo mamatsiny ka, an tan nainy to aya nan Gov favusuan to.
4Te kat e Gov a gormirmir an puputaa ana fo mamatsiny ka, Gov kat faruak to na gormirmir an puputaa, te sikia farokot ya ta fo nau ana aufing tan puputaa, tan sa, e Gov te sikia farokot ma faan iny me na ruat, ana sikia farokot ta mes iny kat tanun.
6Man pas koraa a sikia farokot ta ruat, san tan nainy to aya, a aurom te ruak me tan puputaa sa koor na tana fo mamatsiny pan sa fabub puputaa.
7Vou ai Gov nom ton puputaa ya kat towa na mes, ai Gov fuas of to na mes i uusun ya, ya kaa mito na toto.
8Ai Gov kat to na isen na tanun i Iden, tana pan te ruak ising minon a nuaf, ai tana tanun to aya i Iden, a pan te fakei ya na mes te kat Ya.
9Gov kat a fo viir viir nau sa gian, fo nau a fo savits, ser fua na fo kainy ainy a fo rof, ai i fapoopoan nan na tanun pan te fakei e Gov nau, a vainy ainy ror kainy ainy nan ya ri te toto. Te kaa minon mes nau te ainy non a mes kainy ainy nan ya, ya te natiny a fo mamatsiny ka, kana rof, ana kana iring.
10A isen na aurom te poo me koman puputaa tana tanun iny Iden kainy fa aurom a tanun to aya. A aurom to aya te takibaa ya kat to na fats a naan aurom.
11Vaamuan na na aurom te koo rori na Pison, te natiny koor faafis non a gum iny fan tsian iny Havila.
12A fan to aya te kaa minon gol rof te sab ari na aya, kaa kan minon sen nau, potsing nan yan tauf tsuraf te natiny koo rori Deliam. An te kaa kan minon na isen na viir fats a gautsiroun te natiny koo rori Oniks. Fuan na ka to aya, foiny nan ya nai jias fiisok.
13Fafuan nana aurom te koo rori Gihon, te natiny afis non a gum iny fan tsian iny Kus.
14Fafofopis nana aurom te koo rori Taigris, te koor fina non tana pan te ruak minon na nuaf i Asiria. Ana fafats nana aurom te koo rori na Yufreitis.
15Sen Gov nom a mes sa fakei ya tana tanun to aya i Iden ma binun ya, ana ayei te tagaa ot iny a tanun ana fo mamatsiny ka koman ya.
16Sen Gov tsue of fi na mes nei, “Nyi onot iny ainy fua nan fo mamatsiny nau iny tana tanun to aya.
17San anyi gim on rom ma ainy fua nan nau te kat non na mes ya te nat iny a saf a ka na rof, ana saf a ka na iring, agaagon non tsumanyi tan ainy fua nan nau to aya, te ainy romanyi ya, nyi mat rom.”
18Ai Gov fakats to sa tsue, “Te gim non ma rof te kaa tsivon non na mes, Nyo ma kat ta isen ta vaatau kainy faakouts ya.”
19Kat to sen Gov nom puputaa sa kat yan marei sensen an marei roruaf. Sen Gov a ton ir a fokinai marei sensen an marei roruaf tana mes ma fakei ya na asanga rari. Kat to ana mes faan isiseiny raton a fokinai marei sensen an marei roruaf asangan ri na fokinai kaa miton asangan te faan rari na mes.
20Kat to ana mes faan iny ton asangar fokinai marei sensen iny fan an fokinai marei sensen iny ratsuu, an fokinai marei roruaf. San a mes a sikia farokot ta vaatau kainy faakouts ya.

21Gov kat to na mes ana mes goros ya maguu enato, ai to te goros farokot a mes. Gov nom ton sen tsuan ririkin na mes ya faa'ngamuts fatabiny ton venoo tana pan te nom ya tsuan i ririkin na mes.
22Gov te kat a isen a moun tan as te nom ya ririkin na mes sen Gov mei naa na moun tana mes.
23Ana mes tsue to, “Ai bus nan na vaatau faman tsonyo, ton tsuan nan ya te kat ari tan tsuan navanyo, an venoo nan ya te kat ari tan venoo navanyo. Gov te kat ya tan tsuan navanyo, to tsonyo koo rou ya na moun.”
24Tan kat tsun to aya nan, ana mes onot iny naus osing e tsinan me taman ya, ya te nai kaa fisen me na moun tsunia, ana ri ina fuan te ruak iny isen.
25Tsoiny ana moun te sikia ta kainy fatakop a pua rari na ina fuan, arin beerbeer san ari na ina fuan te gima rejiaf.