Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Jemis

Jemis 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amin vainy vavaajets masun, ma nongon tsonyo roman! Mi tangis emarom am dau to, tana saa, fo patang nai ruak non tsumi tan nainy vaatsuk!
2A masun tsumi, nai kajiaa na non ri te kuav ranats, ana fo raarav tsumi, fo peesung nai kots retsrets rarori.
3An gol min silva tsumi, aran paas rarori, ri te pokei faruak me na fo aveto tsumi, ito mi farosoo rom a masun tsumi, mi gim to ma foiny ir vainy binun tsumi ana masun tsumi te nai ainy retsrets a aave mami faarei non guaf te akoor non a pua mami. Fo masun te farosoo mi faarei non a fasaraa tsumi tan nainy fafakap.
4Mi gim to ma foiny ir a vainy te bibinun of mami tana fo tanun tsumi. Ana mi gim kainy to ma nongoiny fo sing foiny tsuri! Tangis tsuri, a Tsunaun Gov, a siireits nongoiny bus ya.
5A toto tsumi patsun puputaa tovei, te via me na fo mamatsiny kan savits to sami paparaa ramiri. Mi ainy painy moni na kinai sam karap fatsian emato faarei rom a voo na karap a kakoun iny tseetsior, an nainy peepee mami sisiruu ename.
6Mi kat ton vaatsuk ana mi atsuiny famat raton vainy tavaron to te gima fatanai mami.
7Sai to tan nainy te fapatang maromi rin, vainy vavaajets to, faparits yam a aavem fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, mi te anaanos faamo tana tou tabin me tana Tsunaun. Mi natem kat te kat fi non a tsoiny rereev tanun to te anaanos faamo minon ya nainy te fua faarof fi non tanun tsunia. Ayei anaanos faamo patsukainy non nainy tana vaamuan nana ruat an mes nainy tana ruat te naa fi minon ya vou ma gian faarof fua, ya te agion tanun tsunia.
8Ami kan ma anaanos faamo, am tsutsun faparits of ton nainy tana Tsunaun te sisiruu ename.
9Ami ma koma suar iny vaare na mesmes, fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, kat non sen Gov faaroiny kan mami. A tsoiny vaatsuk te kakoun en, ma naa me.
10Fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, mi fakats kainy rom fuainy kuigin muan to te pokei iny a asangan a Tsunaun. Vainy pisiin kat fijior rari, sana rin fuainy kuigin tsutsun faparits ana ri anaanos faamo ser govet kamits, ri faatok raroran kat iny anaanos faamo ma vovou iny ara.
11Ana ra tsue ror a ka, tsuri na vainy to te tsutsun faparits ri govets to na fo patang, Gov faparits rari. Ana mi nongon kan to te anaanos faamo te kat fi Jop tan nainy te tsubtsub vavis fi na puan ya ana ya sab kainy to na fo viir patang. Mi nat kan iny ton kat te kat fi na Tsunaun tsunia tan fafakap nan nainy te tanaf fi Ya na faason tsunia. A Tsunaun te via minon tagtag ana koma rof.
12Fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, ka na karap fiisok to, mi ma tsue vaare man non jias te komainy kat romin tsuen man; ami ma koo vaare na Gormirmir, ge ami ma koo kainy vaaren puputaa to, ge mi ma koo kainy vaare na fo mamatsiny ka. Ami ma tsue tsuiny a ka, “Eye”, te toobing fi non a ka, ge na “Sikia”, te gim fi non ya ma toobing, tan kat to aya, Gov gim non ma fakei mami tan fasaraa. Sai to te koo romi na asangan e Gov koman vegiau gam tsumi, ami nai nom fifiiring ovei emarom.
13Te kaa minon ta isen ta mes fapoopoan a mami te kaa minon koma patang? Ayei ma faakats ten Gov. Te kaa minon a mes te ka minon a paparaa aaven ya? Ayei ma kooma iny variri na Tsunaun.
14Te kaa kan minon ta mes ta faadis? Ayei ma fikoo ir fuainy tsoiny mumua tan vainy fafaaman ma faakats of ari ya, ri te fabub a karoor nar me na suun er saras to na puan ya tana asangan a Tsunaun.
15To te faason fi rori tana Tsunaun, ri te faakats, Tsunaun tsipaar non a mes a faadis to ayei ana Ayei te kat faarof ya. Ai to te kat bus yan aveto, Tsunaun anofe non aveto tsunia.
16To sana mi patsukanem yam isisen ma pokei fo aveto tsumi fapoopoan nana isen to te kat fifiiring ami, mi te faakats of isisen tsumi, tan kat to aya, isisen tsumi tsipaar enanon. Faakats tana mes a tavaron kaa minon a parits a reits, a Tsunaun nongoiny fiisok non ya.
17Ilaija na kuigin muan a mes faarei rarora. Ayei te faakats faparits ten Gov ma ruat vaare na ruat, to sana Ayei gima fauf me na ruat tan puputaa, onots a fopis ana pan a ingainy.
18Vou, ana ayei faakats pis naa to ten Gov, ai Gov fauf mito na ruat sana kainy ainy gian pis en tanun.

19Fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, to te kuar pet fi non ta mes tan vegiau man, ana isen a mes te ras fatabiny mi ya.
20Fakats yam a ka to: E sei na mes te ras fatabiny minon a mes a katkat aveto ee tana iring tsunia, te nai saup fatabiny non a aaven a mes a aveto to ayei tana mat a suu. Tan kat to aya, Gov anofe ravainy non a fo aveton kinai.