Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Heezzantto Yohaannisa

Heezzantto Yohaannisa 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Taani cimai, tumu siiqiyo ta siiquwaa Gaayoosayyo ha dabddaabbiyaa xaafais.
2Ta siiquwau, neeni ayyaanan lo77o gidiyoogaa taani eriyoogaadan, nena aibinne waissenna malanne qassi neeni payya de7ana mala, Xoossaa woossais.
3Aissi giikko, amarida ishantti yiidi, ubba wode neeni tumatettan de7iyoogaanne ne tumatettaabaa markkattido wode, taani daro ufaittaas.
4Ta naati tumatettan de7iyoogaa siyiyoogaappe aadhdhidi, tana ufaissiyaabi baawa.
5Ta siiquwau, nu ishantti imatta gidikkokka, neeni etayyo oottiyo ooso ubban ammanettida ooso oottaasa.
6Qassi eti ne siiquwaabaa woosa keettan markkattidosona; eti biyo ogiyan Xoossai dosiyoogaadan, neeni eta maaddikko, lo77obaa oottaasa.
7Aissi giikko, Xoossaa ammanennaageetuppe ainne ekkennan, Kiristtoosa sunttaa gishshau kiyidosona.
8Hegaa gishshau, nuuni tumatettaa etaara issippe oottana mala, hageetu mala asata maaddanau bessees.
9Taani woosa keettaayyo dabddaabbiyaa xaafaas; shin eta halaqa gidanau koyiya Diyotirefeesi nuuni giyoogaa ekkenna.
10Hegaa gishshau, taani yaa biyo wode, i nu bollan haasayiyo iita haasayaanne i oottido oosuwaa intteyyo yootana; qassi i hegee guuxxiis giidi, nu ishantti yiyo wode mokkenna; harai atto eta mokkanau koyiyaageetakka diggidi, woosa keettaappe kessees.
11Ta siiquwau, lo77obaappe attin, iitabaa milatoppa. Lo77obaa oottiya ooninne Xoossaa asa; shin iitabaa oottiya ooninne Xoossaa be7ibeenna.
12Dimexiroosi lo77o gidiyoogaa asai ubbai markkattees; tumatettai ba huuphenkka abaa markkattees. Nuunikka qassi abaa markkattoos; nu markkatettai tuma gidiyoogaa inttekka ereeta.
13Taani neeyyo xaafanau koyido darobai de7ees; shin qalamiyaaninne biiriyan xaafanau koyikke.
14SHin taani matan nenaara gaittanau qoppais; he wode nuuni gaittidi haasayana.
15Sarotettai nenaara gido. Ne dabboti nena saro saro yaagoosona. Nu dabbota ubbaa eta sunttaa sunttaa xeesada, tana saro saro giis yaaga.