Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - HEBERU

HEBERU 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abidadama na ta laromu ḡaudia ihamomokanidia; bona abidadama dainai, asita daradaramu asita itadia ḡaudia ediai.
2Badina be edia abidadama daulai Dirava ese sene taudia e hanamodiava.
3Abidadama dainai ita dibada Dirava ena hereva ese tanobada e karaia, bena ta itamu ḡaudia be asita itamu ḡaudia amo vada e vara.
4Abidadama dainai, Abel ese boubou ḡauna namona e hahelaḡaia, Kain ena e hereaia; bena Dirava ese ena herahia ḡauna e abia dae bona kara maoromaoro tauna e gwauraia. E mase, to ena abidadama dainai ia na doini e herevamu.
5Abidadama dainai, Enok na tanobada amo e heabi oho, mase asi dibana; asie davaria, badina be Dirava ese e abia oho. A do se heabi oho negana ai vada e gwauraia, Dirava ihamoalena tauna.
6A asi ena abidadama tauna na Dirava ihamoalena asi dibana. Badina be Dirava iraka-heni-kahina e uramu tauna ese baine abia dae guna Dirava na e maurimu, bona ia e tahuamu taudia davadia namodia baine henidia.
7Abidadama dainai Noa ese do se ita ḡaudia Dirava ese e sisibalai henia guna, bena Noa ese Dirava e kamonai henia, lagatoi auta e karaia. ena ruma taudia ihamauridia helaoreana. Unu amo ia ese tanobada e hahemaoro henia, bona abidadama amo e varamu kara maoromaorona na ia ahuna korikori ai e halaoa.
8Abidadama dainai, Abraham ese boiboi e hakala henia, e boiria ena hanua baine rakatania, gabu ta bainela, baine abia ia ahuna, negana ai. Bena e raka lasi; ede bainela na asi dibana.
9Abidadama dainai gwauhamata tanona ai e noho hedoa-hedoava, Isaak bona Iakob ida kalaga ai e nohova; idia raruosi danu ia ida gwauhamata dihina taudia.
10Badina be baine gini tutuka-tutuka hanuana na ia ese e tahuava: iseuna bona ikarana na Dirava.
11Abidadama dainai Sara, ena be hane badana, to goada e davaria baine rogorogo; badina be e gwau henia hamata Diravana na ia ese e abidadama henia.
12Taunabunai tau ta, mase tauna na heto, ena amo bese badana vada e vara; una bese taudia na guba hisiudia heḡereḡeredia eiava kone rariana na heto, diaḡau duahi-duahi.
13Idia iboudiai abidadama ai e mase; gwauhamata anina asie abia, a dauha amo e itaia bona e abia dae; sibodia danu e hegwaurai, idia na idau taudia bona noho-hedoahedoa taudia ina tanobada ai.
14Unu e hereva tomamu taudia na edia hereva anina eme hedinarai: idia ese edia tano korikori e tahuamu.
15Badina be e rakatania tanona bema laloa, reana edia lou dalana bema davaria.
16To idia ese tano namo-hereana e hekisehekise heniamu; ia na guba ai. Taunabunai, Dirava na se hemaraimu edia Dirava bae gwauraia; badina be hanua ta ia ese vada e abia heḡaeḡae idia edia.
17Abidadama dainai, hedibaḡani negana ai, Abraham ese Isaak e abia, boubou ḡauna ai e halaoa. Oibe, hari gwauhamata e abia daeva tauna ese natuna vara-edeana na boubou ḡauna ai baine halaoa eto.
18Merona bunai vada e herevalaia, eto, Isaak ena amo oi garamu do bae vara.

19Badina be ia na e haeroa, Dirava na mai siahuna mase amo baine hatorea isi eto. Bena e abia lou, mase amo bema abia lou na heto.
20Abidadama dainai Isaak ese Iakob bona Esau e hanamodia, gabeai bae vara ḡaudia e gwaurai.
21Abidadama dainai, Iakob ena mase vada e kahira-kahira, bena ia ese Iosef natuna raruosi e hanamodia; e loma diho danu, ena itotohi kwarana ai e goru kau.
22Abidadama dainai Iosef danu, ena mauri dokona ai, Israel besena edia raka lasi e gwauraia guna, bona ia turiana e hahedualai.
23Abidadama dainai, Mose e vara negana ai na tamana sinana ese hua toi e huniava, badina be e itaiava ia na raho-namo merona; hanua pavapavana ena haheḡani danu garina asie gariva.
24Abidadama dainai Mose, tauna e lo ai, Farao natuna hahinena dihina bae gwauraia na e dadaraia;
25ia na Dirava ena bese taudia ida bae dika bou e ura bada, kara dika moaledia, asie mia daudau ḡaudia, e ura maraḡi.
26Ia na e haeroa, Keriso dainai bae lodu henia na ḡau badana, Aigupto taudia edia taḡa e hereaia eto; badina be davana mo e haḡerea.
27Abidadama dainai, ia ese Aigupto e rakatania, hanua pavapavana ena badu garina se gariva; badina be ia na e haheauka, asita itaiamu Diravana vada e itaia na heto.
28Abidadama dainai ia ese Lagau Hanai karana e badinaia, rara danu e nevari, ala-ala aneruna ese memero roboadia basine aladia mase helaoreana.
29Abidadama dainai, eda bese taudia ese Davara Kakakakana e rakaia hanai, tano kaukauna ai bema raka na heto; a Aigupto taudia na unu bae kara toma eto negana ai e dono mamase.
30Abidadama dainai, Ieriko maḡuna na dina hitu e rakaia heḡeḡe, bena e keto.
31Abidadama dainai, Rahaba, mata-bodaga hahinena, na gwau-edeede taudia ida se mase, hasinadoa taudia maino ai e abidia dae dainai.
32Ma dahaka aina gwauraia? Badina be asi egu nega Gideon bona Barak bona Samson bona Iefeta bona David bona Samuel bona peroveta taudia baina herevalaidia.
33Idia ese abidadama dainai tanobada basileiadia e hadarerediava; kara maoromaoro e karava; gwauhamata e abiva; leona ududia e kouva;
34Iahi siahuna e habodoava; dare matana amo e roho mauriva; manoka-manoka e negeava, goada e abiava; tuari ai e kwalimuva, inai taudia edia tuari oreadia e hahavadia.
35Hahine ese danu edia mase taudia e davaridia lou, e tore isi lou dainai. Haida na e dadabadia maseva; a mauri e dadaraia, tore-isi-lou namo-hereana bae abia helaoreana.
36Ma haida e ḡonaḡonalaidiava, e kwadidiava, e ḡuidiava, dibura rumadia ai e koudiava.

37Nadi ai e hododia maseva, e iridia utuva, dare ai e aladia maseva. Mamoe kopidia bona nani kopidia e riova, e loava; e ogoḡamiva; e hisihisiva; taunimanima ese e hadikadiava.
38Tanobada na asi ena namo, idia na latanai bae noho. Tano ḡaḡaedia ai bona ororo ai e loava; kohua ai bona guri ai e nohova.
39Ini iboudiai, ena be edia abidadama ese vada e hamomokanidia, to gwauhamata anidia asie abiva;
40badina be Dirava ese ḡau namo-hereana vada e seua, idia sibodia ese basie abia, a idia ita ida ese baita abia hebou, baine hanamoda ḡuḡuru.