Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Gutpela Stretpela Tingting

Gutpela Stretpela Tingting 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sapos tupela marit i no gat pikinini, maski, ol i no ken wari. Mobeta ol i wari long mekim gutpela pasin. Long wanem, God na ol manmeri bai i amamas long lukim gutpela pasin bilong ol, na bai nem bilong ol i stap oltaim.
2Sapos wanpela man i bihainim gutpela pasin, orait ol arapela man tu bai i bihainim. Tasol sapos i no gat kain man olsem i stap, orait bai ol i krai long painim em. Gutpela pasin i olsem man i save win tru long resis, na oltaim em i kisim prais i no save bagarap.
3Maski ol manmeri nogut i kamapim planti pikinini, ol dispela pikinini bai i stap rabis nating. Ol dispela pikinini bilong rot i olsem diwai i no gat gutpela rop insait long graun na i no inap sanap strong.
4Sampela taim dispela kain diwai i gat planti lip, tasol bikpela win bai i sakim em nabaut na pulim em i kam daun.
5Ol han bilong em bai i bruk nabaut long taim ol i nupela yet. Na kaikai bilong en bai i no inap mau. I no gutpela bilong kaikai. Em i bilong tromoi tasol.
6Long taim bilong skelim pasin bilong ol manmeri, ol dispela pikinini bilong rot bai i stap olsem witnes long olgeta rong ol papamama bilong ol i bin mekim.
7Tasol maski ol stretpela manmeri i dai long taim ol i yangpela yet, olgeta bai i malolo wantaim God.
8Watpo ol lapun i gat biknem? Bikos ol i winim planti yia pinis, a? Nogat tru.
9Sapos wanpela man o meri i gat gutpela save na i save bihainim stretpela pasin, orait ol i stap wankain olsem wanpela lapun i winim planti yia pinis. Ol dispela kain manmeri inap tru long kisim biknem.
10Bipo tru i gat wanpela man i stap. Em i man bilong bihainim tok bilong God, na God i laikim em. Olsem na taim em i sindaun i stap yet namel long ol manmeri nogut, God i kisim em i go stret long heven.
11God i no larim em i stap wantaim ol manmeri bilong sin na giaman. Nogut pasin bilong ol i paulim tingting bilong em.
12Sapos ol gutpela manmeri i save tingting planti long ol kain kain samting nogut, orait ol bai i no inap luksave moa long wanem samting i gutpela na wanem samting i nogut. Na tingting bilong ol bai i paul tu.
13Long sotpela taim tasol dispela man i kamap gutpela na stretpela tru. Na em i winim planti lapun i bin wok longpela taim long kamap stretpela manmeri.
14Bikpela i belgut long olgeta pasin bilong em. Olsem na God i kisim em i go longwe long ol manmeri nogut.
15Ol manmeri i lukim dispela samting, tasol ol i no save long mining bilong en, na em i no sutim bel bilong ol. Ol i no save, God i laikim tumas ol manmeri bilong em na em i save marimari long ol na lukautim ol gut.
16Ol gutpela manmeri i dai pinis, ol bai i kotim ol manmeri nogut i stap yet long graun. Taim ol manmeri nogut i lapun pinis, pasin bilong ol gutpela yangpela manmeri bai i semim ol tru.
17Sampela taim ol manmeri i gat stretpela tingting i save dai long taim ol i yangpela yet. Na ol manmeri nogut i lukim dispela, na ol i no inap save long ol samting Bikpela i laik mekim long ol dispela manmeri. Ol i no save, dispela em i pasin bilong Bikpela bilong bringim ol i go long gutpela ples i no gat wari.
18Ol manmeri nogut bai i lap na tok bilas long dispela gutpela manmeri i bin dai. Tasol yu wet. Bikpela bai i lap nogut tru long ol manmeri nogut na bai ol i sem.

19God bai i tromoi ol i go daun long graun na ol bai i no inap toktok moa. Na bai em i sakim ol na ol bai i bruk na bagarap olgeta. Ol bai i karim pen nogut tru. Taim ol i dai bai ol manmeri i no krai sori long ol. Ol arapela manmeri i dai pinis, ol tu bai i lap nogut long ol inap oltaim. I no longtaim na bai i no gat wanpela man o meri i tingim ol moa.
20Bai ol i pret na guria nogut tru, taim God skelim pasin bilong ol. Long wanem, sin bilong ol bai i kamap ples klia.