Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Gutpela Stretpela Tingting

Gutpela Stretpela Tingting 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wanpela man i laik kalap long wanpela sip long taim bilong biksi. Olsem na pastaim em i singaut long wanpela hap diwai, long em i mas helpim em na bai em i stap gut. Tasol dispela hap diwai i no gat strong olsem strong bilong dispela sip i laik karim em i go.
2Wanpela man i bin tingting long kisim mani na long dispela as em i bin droim plen bilong wokim sip. Na narapela man i gat gutpela save, em i bin wokim sip.
3Tasol yu, Papa, yu save lukautim na stiaim sip bai em i ken painim stret rot bilong en long biksi.
4Maski man i no gat save, em i inap stiaim gut sip na em i no ken painim bagarap, long wanem, yu helpim em.
5Yu laik bai olgeta samting gutpela tingting bilong yu i bin kamapim, ol i mas mekim wok bilong ol. Olsem na ol man i no pret long sindaun antap long ol liklik hap plang nating na ol i brukim biksi na ol i kamap gut long nambis.
6Long taim bipo tru ol lain traipela bun man i bin i stap. Ol i bin hambak na ol i lus olgeta, tasol wanpela man i no lus. Nogat. Em i stap gut, na bihain em i kamap tumbuna papa bilong nupela lain manmeri. Em i trip long wanpela sip yu yet yu bin stiaim.
7God, yu bin blesim dispela sip ol i bin wokim long diwai, na long helpim bilong dispela sip stretpela pasin i win.
8Tru, wanem man i wokim piksa bilong giaman god, em bai i painim bagarap wantaim dispela piksa em i bin wokim. Em bai i bagarap, long wanem, em i bin wokim dispela samting. Na piksa tu bai i bagarap, long wanem, samting i save sting hariap em ol i bin kolim god.
9God i no laikim tru ol manmeri nogut na wok nogut bilong ol.
10Na bai em i mekim save long ol manmeri wantaim ol samting ol i bin wokim.
11Olsem tasol na God bai i kamap na pinisim tru ol piksa nogut bilong ol haiden. Tru, God i bin wokim olgeta samting, tasol ol manmeri i mekim ol dispela samting i kamap samting nogut. Ol dispela samting i paulim tingting bilong ol man. Ol i stap olsem ol umben ol man i putim bilong holimpas abus, na ol bai i holimpas tru ol longlong manmeri.
12Pasin bilong givim baksait long God i bin kamap long taim ol man i stat long wokim ol piksa bilong ol giaman god. Long dispela taim tasol ol man i wok long painim bagarap.
13Bipo tru ol giaman god i no bin i stap. Na bihain bai ol i no inap stap oltaim.
14Hambakpasin bilong ol man i bin mekim ol dispela piksa i kamap long dispela graun. Na tru tumas, ol dispela giaman god bai i pinis kwik.
15Wanpela taim i gat wanpela papa i stap, na pikinini bilong en i dai wantu tasol. Olsem na papa i sori tumas long pikinini bilong em, na em i wokim piksa bilong dispela pikinini bilong en i dai pinis. Na em i lotuim dispela pikinini asde tasol i bin i dai. Na em i kirapim ol kain kain tambu na pasin lotu na i givim long ol lain tumbuna pikinini bilong em.
16Bihain long sampela taim dispela pasin nogut i go strongpela moa na i kamap olsem wanpela lo.
17Ol hetman i save tok strong long ol pipel i mas lotu long ol dispela kain piksa. Ol man i stap long ol longwe ples na ol i no inap kamap long ai bilong bikman bilong ol na givim biknem long em, ol i save wokim piksa i luk olsem dispela bikman. Maski bikman bilong ol i stap longwe, ol i strong moa long tok gris long piksa bilong em, na ol i givim biknem long dispela piksa olsem hetman yet i stap wantaim ol.
18Ol man i save wokim ol dispela kain piksa, ol i save strong long kirapim bisnis bilong salim ol piksa. Na bisnis bilong ol i save mekim dispela pasin bilong lotu i kamap strong moa yet. Olsem na ol man i no save long bikman bilong ol, ol tu i bihainim dispela kain lotu.

19Wanpela man i save moa long wokim piksa, em i laik grisim tru bikman bilong em, olsem na em i wokim wanpela piksa bilong bikman bilong em, na em i mekim dispela piksa i kamap gutpela na i naispela moa.
20Tasol nau ol pipel i laikim tumas dispela naispela piksa. Bipo ol i bin givim biknem long hetman bilong ol, tasol nau ol i lotuim em olsem wanpela god.
21Olsem na dispela pasin i trikim ol man. Long wanem, ol kain kain samting i givim bikpela hevi long ol man na i paulim ol. Na tok bilong ol bikman i paulim ol pipel, na ol i kolim ol ston na diwai olsem ol god bilong ol. Na long dispela pasin ol i brukim lo bilong God i bin tambuim ol man long ol i no ken mekim ol arapela samting i kamap god bilong ol.
22Tingting bilong ol manmeri i paul pinis, na ol i no save God em i husat tru. Na liklik taim bihain ol i go paul olgeta, na longlong pasin bilong ol i paulim tru tingting na sindaun bilong ol. Het bilong ol i pas olgeta na ol i tok, ol dispela pasin nogut em ol pasin bilong sindaun gut tru.
23Long sampela pasin bilong lotu bilong ol, ol i save kilim i dai ol pikinini bilong ol. Na ol i mekim ol kain kain lotu nogut, na ol i mekim singsing i gat sem long pasin i narakain tru.
24Ol i no wari moa long laip na marit bilong ol. Na man i trikim narapela man na kilim em i dai. Na ol man i save slip wantaim ol meri bilong ol arapela man na givim sem long ol man tru bilong ol dispela meri.
25Ol kain kain pasin nogut i pulap tru long ples bilong ol dispela lain. Ol i kilim nating planti man na stilim ol samting na giamanim ol arapela man. Ol i bagarapim ol gutpela pasin na brukim ol kontrak. Ol i kirapim ol man long pait, na taim ol i tok tru antap long mekim wanpela samting, ol i no save mekim.
26Ol i paulim ol gutpela man na ol i lusim tingting long gutpela wok bilong ol arapela man. Ol i krungutim nabaut ol stretpela pasin bilong ol man. Ol man i save mekim pasin i gat sem wantaim ol arapela man na bagarapim marit. Ol i save brukim marit na mekim pasin pamuk nabaut.
27Pasin bilong lotu long ol giaman god em i as bilong olgeta samting nogut. Dispela kain lotu i save kamapim ol pasin nogut, na em i pinisim tru ol manmeri i bihainim ol dispela kain pasin.
28Ol manmeri i lotu long ol dispela giaman god ol i save kamap narakain na i go longlong nabaut. Ol i save autim ol kain kain giaman tok profet, na ol i bihainim pasin i no stret. Na taim ol i tok tru antap long mekim wanpela samting, ol i no save bihainim promis bilong ol.
29Ol i mekim nating ol strongpela promis na ol i ting ol i no inap painim hevi, long wanem, ol i save olsem ol giaman god bilong ol i no gat laip.
30Tasol wanpela de bai ol i painim hevi, long wanem, tingting bilong ol i paul pinis na ol i no save God em i husat tru. Ol i lotu long ol giaman god na ol i ting, stretpela pasin em i samting nating. Ol i ting ol i ken mekim tok tru antap bilong giamanim na trikim ol man.
31Ol dispela man i save tok tru antap long nem bilong ol giaman god bilong ol. Ol dispela samting i no gat strong bilong bekim pasin nogut bilong ol, tasol taim nogut bai i painim yet ol dispela man. Long wanem, oltaim stretpela bekim i save kamap long ol manmeri i mekim sin.