Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Galati

Galati 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɲɛ fu nun naani to dangi kelife na biyaasi singe ma, n man naxa gbilen Darisalamu. Baranabasi nun Tito nu na n fɔxɔ ra.
2Ala nu bara a masen n bɛ n xa siga naa alako n xa dɛntɛgɛ sa e bɛ n xibaaru fanyi naxan ibama si gbɛtɛe tagi. N mu na dɛntɛgɛ sa e birin xa bɛ, fo danxaniyatɔɛ kuntigie, barima n mu nu wama n ma wali xun xa rakana.
3Kɔnɔ hali Tito Girɛkika naxan nu na n fɔxɔ ra, e mu a karaxan a xa sunna.
4Mixi sunnafe nu bara findi ɲɔxɔnsɔsɔɛ ra muxu tagi, barima mixi nde naxee mu findixi danxaniyatɔɛe ra, nee naxa so muxu ya ma gundo kui. E nu wama won ma xɔrɛya nan nabɛnfe, Ala xa Mixi Sugandixi Isa naxan fixi won ma, alako won man xa gbilen konyiya kui.
5Kɔnɔ muxu mu tin na xaxili ra fefe ma, alako wo naxa ba Isa xa nɔndi kira xɔn ma.
6N mu n xaxili tixi mixie ra ɲama biraxi naxee fɔxɔ ra, barima Ala mu mixi yo rafisama a boore bɛ. E tan mu sese sa n ma masenyi fari.
7E naxa a to Ala nan na xɛɛraya taxuxi n na, n xa Isa xa xibaaru fanyi iba si gbɛtɛe bɛ, alɔ Piyɛri a rabama Yuwifie bɛ ki naxɛ.
8Ala naxan Piyɛri xɛɛ a xa wali rabade Yuwifie tagi, a tan nan n fan xɛɛ a xa wali rabade si gbɛtɛe tagi.
9Yaki, Piyɛri, nun Yaya naxee findixi kuntigi xungbee ra danxaniyatɔɛe tagi, e naxa n nun Baranabasi rasɛnɛ a ngaxakeren ki ma e to a kolon Ala hinnɛxi n na ki naxɛ. E naxa lan a ma a muxu xa xɛɛraya raba si gbɛtɛe tagi, e tan fan xa a raba Yuwifie tagi.
10E man naxa muxu mayandi muxu xa setaree mali muxu xa wali kui. Fe nan na ki n nu wama naxan nabafe a fanyi ra.
11Piyɛri to fa Antiyɔki, n naxa a matandi, barima a nu bara tantan.
12Beenun Yaki xa mixi ndee xa siga a yire, a nu a dɛgema a nun si gbɛtɛe. Kɔnɔ e to a xɔnyi li, a naxa gbilen mixie fɔxɔ ra naxee findixi si gbɛtɛe ra. A nu bara gaaxu Yaki xa mixie ya ra, barima e nu laxi a ra a danxaniyatɔɛe lanxi nɛ e xa sunna.
13Yuwifi gbɛtɛe naxa bira a xa filankafuiɲa fɔxɔ ra, han e naxa Baranabasi fan natantan.
14N to e xa tinxintareya to, naxan mu lanxi Ala xa nɔndi ma, n naxa a fala Piyɛri bɛ e birin ya xɔri, «Hali i to findixi Yuwifi ra, i na ɲɛrɛfe si gbɛtɛe xa naamunyi ki nan ma, naxan mu findi Yuwifi xa naamunyi ra. Munfe ra i a falama si gbɛtɛe bɛ e xa ɲɛrɛ Yuwifie ɲɛrɛ ki ma?»
15Won tan naxee barixi Yuwifiya kui, naxee mu findixi yunubitɔɛe ra si gbɛtɛe tagi,
16won a kolon mixi yo mu nɔma Ala xa sɛriyɛ birin nabatude, a fa lu a mu tantan na xa a findi tinxintɔɛ ra. A findima tinxintɔɛ ra a to danxaniyaxi Ala xa Mixi Sugandixi Isa ma. Na kui, won bara danxaniya Ala xa Mixi Sugandixi Isa ma, alako won xa tinxin na danxaniya saabui ra. Won mu nɔma Ala xa sɛriyɛ birin natinmɛde, han won xa findi tinxintɔɛe ra. Mixi yo mu nɔma Ala xa sɛriyɛ birin natinmɛde, han a fa findi tinxintɔɛ ra.
17Xa won na tinxinyi fenfe Ala xa Mixi Sugandixi saabui ra, won fa yunubi nde raba, na a masenma yunubi rafan Ala xa Mixi Sugandixi ma? Astɔfulahi.
18N mu lama a ra sɔnɔn n nɔma Ala xa yaamari birin natinmɛde, han n xa findi tinxintɔɛ ra. Xa a sa li n bara gbilen na xaxili ma, na mu findi Ala xa sɛriyɛ ra.

19N to a to n mu nɔma Ala xa sɛriyɛ birin natinmɛde, n naxa na xaxili lu na, alako n ma ɲɛrɛ ki fanyi xa findi tantui ra Ala bɛ.
20Ala xa Mixi Sugandixi faxa ki naxɛ wuri magalanbuxi ma, n waxɔnfe fan bara faxa na ki. Yakɔsi n mu birama n waxɔnfe fɔxɔ ra. Ala xa Mixi Sugandixi nan n ma duniɲɛigiri raɲɛrɛma. N n ma duniɲɛigiri raɲɛrɛma danxaniya nan saabui ra. N bara danxaniya Ala xa Di ma naxan a yɛtɛ baxi sɛrɛxɛ ra n bɛ a xa xanunteya xa fe ra.
21N mu tinma Ala xa hinnɛ rabolode. Xa a sa li n nɔma Ala xa yaamarie ratinmɛde han n xa findi tinxintɔɛ ra, a lima Ala xa Mixi Sugandixi xa faxɛ tide yo mu na won ma kisi xa fe ra.