Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Filipai

Filipai 3

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Ko hono fakaʻosi ʻe hoku kāinga, ke mou fiefia ʻi he ʻEiki. Ko ʻeku tohi ʻae ngaahi meʻa pe ko ia kiate kimoutolu, ʻoku ʻikai siʻi ko ha fakafiu kiate au, pea ʻoku ʻaonga kiate kimoutolu.
2Vakai telia ʻae fanga kulī, vakai telia ʻae kau ngāue kovi, vakai telia ʻae kau tuʻusi.
3He ko e kamu ʻakitautolu, ʻoku tauhi ki he ʻOtua ʻi he laumālie, mo fiefia ʻia Kalaisi Sisu, pea ʻoku ʻikai ke tau falala ki he kakano.
4Ka teu faʻa maʻu nai ʻeau ha falalaʻanga ʻi he kakano. Kapau ʻoku mahalo ʻe ha taha ʻoku ai ha meʻa ʻi he kakano ʻe ʻaonga ʻene falala ki ai, ʻoku lahi kiate au:
5Naʻe kamu au ʻi hono valu ʻoe ʻaho, mei he hako ʻo ʻIsileli, mei he faʻahinga ʻo Penisimani, ko e Hepelū ʻoe kau Hepelū; pea ʻi he meʻa ʻae fono ko e Fālesi;
6Pea ʻi he fai feinga, ne u fakatanga ʻae siasi; pea ʻi he māʻoniʻoni ʻoku mei he fono, ne u taʻehala ai.
7Ka ko e ngaahi meʻa ko ia naʻe ʻaonga kiate au, naʻaku lau ia ko e meʻa ke siʻaki koeʻuhi ko Kalaisi.
8‌ʻIo, ko e moʻoni, pea ʻoku ou lau ʻae ngaahi meʻa kotoa pē ko e meʻa ke siʻaki koeʻuhi ko hono lelei lahi ʻaupito ʻoe ʻilo ʻo Kalaisi Sisu ko hoku ʻEiki: ʻaia kuo u kātaki ai hono liaki ʻoe ngaahi meʻa kotoa pē, pea ʻoku ou lau ia ko e kinohaʻa, kae kehe ke u maʻu ʻa Kalaisi,
9Pea ke ʻilo au ʻiate ia, ʻo ʻikai ʻi heʻeku fakatonuhia ʻaʻaku, ʻaia ʻoku mei he fono ka ko ia ʻoku ʻi he tui kia Kalaisi, ko e fakatonuhia ʻaia ʻoku mei he ʻOtua ʻi he tui:
10Koeʻuhi ke u ʻiloʻi ia, mo e mālohi ʻo ʻene toetuʻu, peau kau ʻi heʻene ngaahi mamahi, ʻi he fakatatau au ki heʻene pekia;
11Kapau teu faʻa lavaʻi ʻi he meʻa kotoa pē ʻae toetuʻu mei he mate.
12Kae ʻikai hangē kuo u maʻu, pe teu haohaoa eni: ka ʻoku ou tuli atu, koeʻuhi ke u lavaʻi ʻaia kuo lavaʻi ai au foki ʻe Kalaisi Sisu.
13‌ʻE kāinga, ʻoku ʻikai teu pehē kuo u lavaʻi: ka ko eni pe taha, ʻoku ou fakangaloʻi ʻae ngaahi meʻa ki mui, kau mafao atu ki he ngaahi meʻa ki muʻa,
14‌ʻOku ou mafao atu ki he fakaʻilonga, ko e koloa ʻoe ui māʻolunga ʻae ʻOtua ʻia Kalaisi Sisu.
15Ko ia ke loto pehē ʻakitautolu kuo haohaoa: pea kapau ʻoku ai ha meʻa ʻoku mou loto taʻetatau ai, ʻe fakahā foki eni ʻe he ʻOtua kiate kimoutolu.
16Ka ko ia kuo tau lavaʻi, ke tau ʻaʻeva ʻi he meʻa fua pe ko ia, ke tau tokanga ki he meʻa ko ia.
17E kāinga, ke mou kaunga faʻifaʻitaki kiate au, pea vakai kiate kinautolu ʻoku ʻaʻeva ʻo taau mo ʻemau faʻifaʻitakiʻanga kiate kimoutolu.
18(He ʻoku ʻaʻeva ʻae tokolahi, ʻakinautolu kuo liunga lahi ʻeku lea ai kiate kimoutolu, pea ʻoku ou toe lea ai eni mo tangi, ko e kau fili ʻakinautolu ki he ʻakau ʻo Kalaisi:

19Ko honau ngataʻanga ko e ʻauha, ʻoku nau ʻotua ʻaki honau kete, ʻo vikiviki ʻi he meʻa fakamā, ʻonau moʻua ki he meʻa fakamama.)
20He ʻoku ʻi he langi hotau kolo; ʻaia ʻoku tau ʻamanaki mei ai foki ʻae Fakamoʻui, ko e ʻEiki, ko Sisu Kalaisi.
21‌ʻAia te ne fakafoʻou hotau sino kovi ni, ʻo fakatatau ia ki he sino ʻo hono nāunau, ʻi he mālohi ko ia ʻaia ʻoku ne mafai ai ke fakamoʻulaloaʻi ʻae ngaahi meʻa kotoa pē kiate ia.