Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - Efezským

Efezským 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I vás obživil mrtvé vinami a hříchy,
2V nichž jste někdy chodili podle obyčeje světa tohoto a podle knížete mocného v povětří, ducha toho, kterýž nyní dělá v synech zpoury.
3Mezi nimižto i my všickni žili jsme někdy v žádostech těla našeho, činivše to, což se líbilo tělu a mysli, a byli jsme z přirození synové hněvu jako i jiní.
4Ale Bůh, bohatý jsa v milosrdenství pro velikou lásku svou, kteroužto zamiloval nás,
5Když jsme my ještě mrtví byli v hříších, obživil nás spolu s Kristem, jehož milostí jste spaseni,
6A spolu s ním vzkřísil, i posadil na nebesích v Kristu Ježíši,
7Aby ukázal v věku budoucím nepřevýšené bohatství milosti své, z dobroty své k nám v Kristu Ježíši.
8Nebo milostí spaseni jste skrze víru, a to ne sami z sebe: darť jest to Boží,
9Ne z skutků, aby se někdo nechlubil.
10Jsme zajisté jeho dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili.
11Protož pamatujte, že vy byli někdy pohané podle těla, kteříž jste slouli neobřízka od těch, kteříž slouli obřízka na těle, kteráž se působí rukama,
12A že jste byli za onoho času bez Krista, odcizeni od společnosti Izraele, a cizí od úmluv zaslíbení, naděje nemající, a bez Boha na světě.
13Ale nyní v Kristu Ježíši vy, kteříž jste někdy byli dalecí, blízcí učiněni jste skrze krev Kristovu.
14Nebo onť jest pokoj náš, kterýž učinil oboje jedno, zbořiv hradbu dělící na různo,
15A nepřátelství, totiž Zákon přikázání, záležející v ustanoveních, vyprázdniv skrze tělo své, aby dvoje vzdělal v samém sobě v jednoho nového člověka, tak čině pokoj,
16A v mír uvodě oboje v jednom těle Bohu skrze kříž, vyhladiv nepřátelství skrze něj.
17A přišed, zvěstoval pokoj vám, dalekým i blízkým.
18Neboť skrze něho obojí máme přístup v jednom Duchu k Otci.

19Aj, již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží,
20Vzdělaní na základ apoštolský a prorocký, kdežto jest gruntovní úhelný kámen sám Ježíš Kristus,
21Na němžto všecko stavení příslušně vzdělané roste v chrám svatý v Pánu;
22Na kterémžto i vy spolu vzděláváte se v příbytek Boží, v Duchu svatém.