Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - EFESO

EFESO 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai dainai lau Paulo, be Keriso Iesu ese ia guia, umui Iuda lasi taudia do lau durua totona. Vadaeni umui dainai Dirava lau guriguri henia noho.
2Lau laloa umui kamonai vadaeni, Dirava ese iena hariharibada dekena amo, umui durua totona, inai gaukara badana lau dekenai ia henia vadaeni.
3Dirava ese iena palani, hunia gauna, lau dekenai ia hedinaraia. Inai palani ena anina sisina umui dekenai lau torea vadaeni guna.
4Bema inai lau torea gauna umui duahia neganai, do umui diba, lau be Keriso ena sivarai, ia hunia gauna, lau diba momokani vadaeni.
5Nega gunadia lalonai Dirava ese taunimanima dekenai inai hunia hereva ia hadibaia lasi. To harihari Dirava ese iena Lauma Helaga dekena amo, iena aposetolo bona peroveta helaga taudia dekenai inai hunia hereva ia hedinaraia vadaeni.
6Inai hunia hereva ena anina be inai: Sivarai Namona dekena amo, Iuda lasi taudia bona Iuda taudia ese Dirava ena hanamoa tamona do idia abia. Inai orea ruaosi edia tauanina be tamona, bona idia ruaosi Dirava ena gwauhamata, Keriso Iesu dekena amo ia gwauraia gauna do idia abia hebou.
7Dirava ese iena hesiai gaukara tauna lau ia halaoa, iena Sivarai Namona do lau harorolaia totona. Ia ese harihari gauna, siahu idauna ta, be lau dekenai ia henia. Iena siahu dekena amo inai harihari gauna lau dekenai ia henia, egu dagi lalonai do lau goada totona.
8Dirava ena taudia ibounai edia huanai lau sibona be maragi herea momokani, to inai dagi idauna lau dekenai ia henia vadaeni. Dagi be inai: Sivarai Namona Iuda lasi taudia dekenai do lau harorolaia. Inai be Keriso ena gau namodia ena sivarai, taunimanima sibona edia aonega dekena amo idia davaria diba lasi gauna.
9Dirava ese gau ibounai ia karaia, bona gunaguna iena palani, iena kara ibounai dohore ia karaia laloa gauna ia hunia, taunimanima dekena amo. Inai palani be gunaguna ia mai bona harihari ia hunia noho. To hari Dirava ese lau ia abia hidi, inai palani do lau gwauraia hedinarai totona.
10Oibe, guna ia hunia, to hari Dirava ese gaukara badana ekalesia dekenai ia henia. Inai gaukara be, ekalesia ese Dirava ena aonega idauidau, be guba ena lohia taudia, bona guba ena siahu taudia dekenai do ia hedinaraia.
11Dirava ese gunaguna inai bamona palani ia laloa karaia, bona hari iseda Lohiabada Keriso Iesu ena gaukara dekena amo, inai palani ia karaia haorea vadaeni.
12Keriso lalonai ita noho dainai, bona ia dekenai ita abidadama henia dainai, ita be Dirava ena vairanai ita gini diba, gari ta lasi.
13Unai dainai umui lau noia, lauegu hisihisi umui dainai do umui laloa momo lasi. Badina be umui emui mauri hanamoa totona lau karaia noho.
14Unai dainai Tamana ena vairanai lau tui diho.
15Iena famili ibounai, guba dekenai bona tanobada dekenai, be Tamana dekena amo edia ladana idia abia.
16Dirava lau noia, iena hairaina bona kohu momo dekena amo, umui dekenai Lauma Helaga ena siahu do ia henia. Vadaeni umui emui lalona bona kudouna do idia goada.
17Bona Dirava lau noia, umui ese umui abidadama henia dainai, Keriso be umui emui kudouna lalonai do ia noho. Lau noia danu lalokau ese umui emui kudouna do ia hahonua, vadaeni do umui gini goada, ramu ese au badana ia dogoatao, ia gini goada bamona.
18Vadaeni umui, bona Dirava ena taudia ibounai, ese emui goada bona aonega dekena amo, Keriso ena lalokau ena lababa, bona ena lata, bona ena ataiai, bona ena dobu, do umui diba momokani.

19Oibe, lau ura Keriso ena lalokau do umui diba. Unai lalokau ese diba ibounai ia hereaia. Dirava lau noia, umui ese Keriso ena lalokau do umui diba momokani, unai neganai iena gau namodia dekenai ia honu dekena amo Dirava ese umui do ia hahonua.
20Dirava ese iena siahu be iseda lalona dekenai ia gaukaralaia noho. Inai siahu be goada momokani, bona iseda noinoi bona iseda laloa ibounai ia hereaia diba.
21Vadaeni Dirava ese hairai bada herea do ia abia, ekalesia dainai, bona Keriso Iesu dainai, nega ibounai, ela bona hanaihanai. Amen.