Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - EFESO

EFESO 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Guna umui be emui kara dika bona kerere dainai umui mase.
2Unai neganai inai tanobada ena kara dika dalana umui raka. Umui ese lauma dikadia edia biaguna umui kamonai henia. Inai lauma dika ese Dirava idia kamonai henia lasi taudia edia lalona dekenai harihari ia gaukara noho.
3Guna ita ibounai be idia bamona ita karaia. Iseda tauanina edia ura dikadia, bona iseda lalona edia ura kava sibona ita karaia. Vadaeni unai bamona ita noho dainai, iseda dika davana korikori be Dirava ena badu, taunimanima oredia ibounai hegeregerena.
4Momokani, iseda kara dika ese ita idia alaia, ita mase momokani. To Dirava ena bogahisihisi bona iena lalokau ita dekenai be bada herea momokani. Unai dainai ita mase taudia be Dirava ese ia hamauria momokani, Keriso danu. Badina be Dirava ena bogahisihisi sibona ese umui ia hamauria.
6Keriso Iesu danu ita hakapua dainai, Dirava ese Keriso danu ita ia hatorea isi, vadaeni guba dekenai lohia dagi do ita abia, Keriso danu.
7Inai bamona ia karaia, iena hariharibada bona lalokau bada herea, be hari bona vaira neganai taunimanima ibounai do idia diba totona. Keriso Iesu dekena amo inai hariharibada bona lalokau ita dekenai ia hedinaraia vadaeni.
8Badina be Dirava ena hariharibada ese umui ia hamauria vadaeni abidadama dainai, umui sibona ese lasi, to Dirava ena hariharibada, davana lasi ese.
9Bona inai hamauria be emui gaukara dekena amo lasi, tau ta do ia hekokoroku garina.
10Dirava ese ita ia karaia. Bona ia ese Keriso Iesu ena siahu dekena amo tau matamatadia ita ia halaoa, kara namodia do ita karaia totona. Dirava ese gunaguna inai bamona dala ia palani hegaegae ita totona.
11Umui laloa, gunaguna umui be idau bese taudia, bona Iuda taudia ese umui idia herevalaia neganai idia gwau, “Kopina idia utua lasi taudia.”
12Unai neganai umui be Keriso umui diba lasi, bona Israela taudia edia vairanai umui be idau taudia momokani. Dirava ena gwauhamata danu umui be gabu lasi, bona tanobada taudia bamona umui noho dainai, umui be Dirava lasi taudia, bona gabeai mauri hanaihanai ena naria laloa namona umui diba lasi.
13Oibe, gunaguna umui be murimuri taudia momokani, to hari, umui be Keriso Iesu lalonai dainai, Keriso ena rarana ese Dirava ena bese lalonai umui ia atoa vadaeni.
14Badina be Keriso ese iseda maino ia karaia. Ia ese Iuda taudia bona Iuda lasi taudia edia dagedage ia haorea, bese tamona ia halaoa vadaeni. Oibe, Keriso ese, sibona ena tauanina dekena amo, unai bese ruaosi ia hapararaia maguna ia kokia ore momokani, bese ruaosi ia hatamonaia.
15Keriso ese Iuda taudia edia Taravatu, mai ena oda bona torea hereva maragidia ibounai ia haorea. Inai bamona ia karaia, unai bese ruaosi dekena amo bese matamata tamona do ia havaraia totona. Oibe, inai bese ruaosi Keriso danu idia haboua tamona dainai, idia edia huanai be Keriso ese maino ia karaia vadaeni.
16Iena mase satauro latanai dekena amo Keriso ese unai bese ruaosi ia hatamonaia, vadaeni tauanina tamona hegeregerena, Dirava dekenai maino do idia karaia. Bona Keriso ese, iena satauro dekena amo edia dagedage, bese ruaosi edia huanai gauna, ia haorea momokani.
17Momokani, Keriso ia mai, maino ena Sivarai Namona umui ibounai dekenai ia harorolaia. Umui Iuda lasi taudia, Dirava dekena amo umui noho daudau taudia dekenai ia harorolaia. Bona umui Iuda taudia, Dirava kahirakahira umui noho taudia dekenai danu ia harorolaia.
18Keriso dainai ita ibounai, Iuda bona Iuda lasi taudia, be Tamana ena vairanai ita gini diba, Lauma tamona ita dekenai ia henia dainai.
19Unai dainai umui Iuda lasi taudia, harihari umui be idau bese taudia lasi. Umui be Dirava ena taudia, bona iena hanua tamona taudia. Umui be Dirava ena bese taudia korikori.

20Umui be aposetolo taudia bona peroveta taudia idia haginia ruma, iena du latanai Dirava ese umui ia haginia noho. Inai ruma ena kona nadina be Keriso Iesu sibona.
21Keriso ese inai ruma ena kahana ibounai ia hagoadaia noho, bona ia haboua tamona. Vadaeni ia ese ia haginia dainai, ruma be Lohiabada ena dubu helaga momokani do ia lao.
22Umui be Keriso lalonai dainai, ia ese umui ia haginia noho, ekalesia orea haida danu. Umui ia haginia hebou, vadaeni Dirava ena noho rumana momokani umui lao noho, iena Lauma Helaga ia noholaia gabuna.