Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Colossians

Colossians 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Au e hiihai bolo goodou gi iloo dogu hai hegau hagamahi adu gi goodou mo nia daangada o Laodicea, mo huogodoo ala e de iloo ginaadou au.
2Au e hai hegau beenei belee hagamaaloo aga nia manawa digaula, gii buni digaula gi di hagadau aaloho, gi modongoohia nia mee huogodoo mai di iloo dela e donu. Maa gaa hai beenei, gei digaula ga iloo di mee hagammuni i baahi o God, deelaa go Mee go Christ.
3Go Mee go di gii dela e huge nia maluagina nngala huogodoo o di kabemee mo di iloo mee a God.
4Malaa, au e helekai adu gi goodou, bolo gii pula i goodou gi de halahalau hua go nia daangada i nadau lagalagamaaloo dilikai, ma e aha maa nadau helekai le e hai bolo ginaadou le e humalia.
5Ma e aha maa au e de igolo i godou baahi, gei au e madalia goodou i di hagataalunga, gei au e tenetene huoloo i dogu longono bolo goodou e manawa maaloo i lodo godou hagadaubuni hagadonu a Christ.
6Idimaa goodou guu kae Jesus Christ di Tagi ni goodou, goodou gi mouli buni anga gi Mee.
7Haga mau ina goodou gi Mee, gi tomo aga i di ala o dono mouli. Haga maaloo aga ina godou hagadonu, gii hai be di hai dela ne aago adu gi goodou. Gi haga honu ina goodou gi tanggee.
8Gii pula i goodou gi de haga hai hege hua go digau ala e halahalau goodou gi nadau iloo balumee, ala nogo hagadau mai baahi nia adu daangada mai i mua, mo i nia hagataalunga o di ahiaalangi ala e dagi henuailala, ge hagalee mai baahi o Christ.
9Di mouli hagatau o God le e noho i lodo o Christ i dono madagoaa ne hai tangada.
10Di mouli hagatau la guu lawa di gowadu gi goodou i di godou buni anga gi Mee. Go Mee e aamua i nia dagi o digau di langi mo nia mogobuna huogodoo.
11Goodou guu lawa di sirkumsais mai i di godou buni anga gi Christ, hagalee ne sirkumsais mai baahi o nia daangada, gei ne sirkumsais mai baahi o Christ, di sirkumsais dela e haga maahede ai goodou gi daha mo di mogobuna o godou haihai huaidu.
12Idimaa, goodou ala gu babdais, guu danu madalia a Christ. Malaa, goodou ala gu babdais, gu mouli aga labelaa madalia a Christ mai di godou hagadonu di mogobuna o God dela ne haga mouli aga a Mee gi daha mo di made.
13I mua gei goodou digau guu mmade, idimaa, goodou nogo hai digau tuadimee, nogo haihai nia mee hala, godou haganoho ai. Malaa dolomeenei, gei God guu hai goodou gi mouli madalia a Christ. God gu dumaalia mai gi gidaadou i tadau huaidu huogodoo.
14Mee guu tono gi daha tadau boibana mo nia haganoho ala nogo lawalawa gidaadou. Mee guu kili nia maa huogodoo gi daha i di daudau o Christ i di loobuu.
15I hongo di loobuu deelaa, Christ gu hagamehede Ia gi daha mo nia mogobuna o nia dagi hagataalunga mono dagi aamua, gei Mee gu hagammada digaula i mua digau dogologo, i dana hai ne dagi digaula be digau lawalawa i lodo dono aali mai di loobuu.
16Malaa, hudee dugu anga gi tangada e dahi gi heia ana haganoho be nia maa nia aha ala e gai be e inu, be nia laangi llauehe behee ala e budu, be nia daumaha o di Malama Hoou, be di Laangi Sabad.
17Nia haganoho huogodoo beenei, la nia ada mee hua o nia mee ala e kila mai maalia. Di mee dela e donu, la go Christ.
18Goodou gii pula i goodou gi de halahalau hua go tangada, dela bolo ia e aamua mai i ana moe, gei e hila gi lala tilikai, ge e daumaha ang gi digau di langi. Tagadilinga dangada beenei, le e bida hagalaamua ia mai i ana hagamaanadu oono.

19Gei mee gu hagalee dogi ang gi Christ, dela go di libogo o tuaidina. I lala nia mogobuna o Christ, tuaidina hagatau le e mouli gei e daahi go nia dudaginga mo nia galawa gi di gowaa e dahi, ge tuaidina le e tomo aga be di hiihai a God.
20Goodou guu mmade dalia a Christ, gu maahede gi daha mo nia hagataalunga ala e dagi henuailala. Gei goodou e aha ala e mouli hua igolo be digau henuailala? Goodou e aha ala e daudali hua igolo nia haganoho beenei:
21“Hudee heia di mee deenei, hudee momia, be hudee bili gi di mee dela i golo”?
22Huogodoo la nia mee hua balumee ma ga hai hegau ai; nia maa la nia haganoho mo nia agoago mai baahi nia daangada.
23Nia haganoho beenei le hai be nia haganoho ala ne hau go nadau iloo kabemee i lodo nadau hagamaaloo aga nia daumaha ang gi digau di langi ne bida hai go ginaadou, nadau hagahuaidu tilikai, mo nadau hagammaemmae nadau huaidina. Malaa, nia haganoho beenei e deemee di duuli tangada gi daha mo di hiihai huaidu.