Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Ca'p Timoteo

Ca'p Timoteo 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma jalu' Timoteo, aẍ incy'ajl tane'n tk'ab Cristo. Xicye'n awib, na at banl Kataj skibaj tan tu' yi ato' tk'ab Cristo Jesús.
2Chuswe' yi e' yaj yi ba'n k'uke' kac'u'l scye'j, yi e' yi at chiẍc'atnakil tan chichusle'n mas kajwutz. Chuswe' te yi e'chk xtxolbil yi walnak tzatz ẍchiwutz cu'n jun c'oloj kajwutz.
3Tajwe'n tan amuc'ul q'uixc'uj, na cho'n awutane'n tk'ab Cristo chi tane'n jun sanlar. Nin ilijt awa'n yi ẍe'n quitane'n yi e' sanlar.
4Qui'c rmeril yi nink cho'c sanlar tan xtxumle'n yi cyetz cyajbil, ma na chin tajwe'n cunin tan chibnol tane'n yi ca'wl yi ca'wl cyetz.
5Ncha'tz aẍ awetz tajwe'n tan abnol tane'n yi ca'wl Cristo. Ncha'tz qui'c rmeril tan cambal jun yi na el tan ojke'l yi ko quil xom te e'chk ley yi bixba'nt tan yi txumul tetz.
6Ncha'tz tajwe'n tan awoque'n il te awak'un chi na ban jun ak'unwil xo'l tujul tan cambal jun balaj cosech.
7Txumaj yi e'chk ajtza'kla'tz yi na wal nin tzatz, nin Kajcaw cẍch'eyan tan pujxe'n awa'n.
8Eli'ch te ac'u'l yi itz'ij Jesucristo junt tir ẍchixo'l alma' nin eli'ch te ac'u'l yi i' xonl k'ajtzun rey Luwiy. Na ya'stzun yi xtxolbil yi na chintzan wetz tan xtxole'n scyetz wunak yi ba'n na kaclax ta'n.
9Poro tan tu' yi na chintzan tan xtxole'n yi e'chk xtxolbila'tz na intij wi'nin q'uixc'uj. C'alij chin tan caren chi ink biyolnak tane'n ẍchiwutz wunak. Poro yi yol Kataj qui c'alij te'tz tcaren.
10Yi in wetz na chintzan tan muc'le'n q'uixc'uj tan tak'one'n ba'n scyetz yi e' yi txa'ij che't tan Ryos. Na yi wetz wajbil i'tz yi ẍe'nk chicambaj yi balaj itz'ajbil yi quinin bajsbe'n tetz, yi jun itz'ajbila'tz yi njal kak'un tan tu' yi nko'c tk'ab Cristo.
11Je jun xtxolbile'j yi bintzinin, yi ba'n k'uke' kac'u'l te'j: Ko na kocsaj yi chi ik o'a'tz yi nkaquim, yi quime'n Cristo swutz pasyon, skitz'ok tzun junt tir tan kanajewe'n te i'.
12Nin kol tz'icy'pon q'uixc'uj ka'n, o' tzun juntz tan cawu'n tuch'. Poro ko na kaxob tan talche'n yi xomcho' te'j, ncha'tz i', stale' yi qui ajske'n kawutz ta'n.
13Yi e' wunak ntin na cyak' k'ubaj c'u'lal sketz. Poro yi Kataj Ryos, ilenin na el k'ab te yi yol, na qui'c la'jil tuch'.
14Ilenin na'wsaj yi e'chk xtxolbila'tz scyetz kajwutz. Nin swutz cu'n Ryos makaj chiwutz tan cyaje'n cyen quilol e'chk wak' ib te yi mbi na elepont e'chk yol yi tz'iba'nt cyen. Na qui'c na tak' sketz. Ntin na xcye' tan po'tze'n chitxumu'n yi e' kajwutz yi na chitzan tan tbite'n.
15Nque'n il tan awoque'n tetz jun balaj ak'unwil swutz Ryos tan qui tele'n atx'ix. Nque'n il tan awoque'n tetz jun ak'unwil yi ba'n na xcye' tan xtx'olche'n xo'l yi mero xe' yi yol yi bintzinin tetz.
16Poro or tzawil yi wak' ib te e'chk yol yi qui'c eka'n ta'n. Na ntin na xcye' tan kapitle'n nin tul il.
17Nin yi jun jilwutz ajtza'kla'tz na ben lo'on chi na ban jun jilwutz yabil yi na bi'aj cáncer. Na ya'stzun tane'n cyajtza'kl Himeneo tu Fileto.
18Qui't na chixom te yi bintzi, na yi cyetz na cyal: “Yi itz'e'n junt tir, ten bajij,” che'ch. Nin tan yi chiyola'tz ja chixcye' tan suble'n cyajtza'kl cobox kajwutz yi k'uklij chic'u'l te Ryos.

19Poro qui'c na ban yi ko ya'tz na cyal, na yi xe' yi ketz kachusu'n bnixnak cyen tan Ryos. Qui'c rmeril tan xtx'ixpe'n. Na yi Kajcaw ajske'n chiwutz yi e' tetz ta'n. Ej nin at junt xtxolbil yi na tal: “Cyakil yi e' yi xomche' te Cristo, tajwe'n cu'n tan cyaje'n quilol yi e'chk ajtza'kl cachi'.”
20Je junt puntile'j: Yi na ko'c tul jun balaj ca'l skile' yi nk'e'tz ntin e'chk ma'cl sakal nka oro at txe', ma na skile' yi at ma'cl yi tze' tu' nka tx'otx' tu'. At balaj ma'cl yi wi'nin na kalok' wutz, nin at ma'cl yi qui na kalok' mas wutz.
21Ni'cu'n tzun kutane'n ketz chi e'chk ma'cla'tz. Ko na kaj kaxcon tetz jun balaj ma'cl Kajcaw yi txa'ijt, tajwe'n cu'n tan kabnol cwent kib te cyakil e'chk takle'n cachi', tzun kaxconktz tan banle'n jun balaj ipisyo'.
22Il cyen bin yi chiya'bl yi e' xicy. Banaj puers tan abnol tane'n yi tajbil Ryos. Nin banaj puers tan k'ukewe'n mas ac'u'l te'j. Nin banaj puers tan achajol yi lok' ib tu aputzpal, chi quitane'n yi e' yi tetz cu'n cyalma' na chitzan tan c'u'laje'n Kajcaw.
23Quil cẍo'c tan xtxumle'n e'chk ajtza'kl yi qui'c xe', na elnak atxum tetz yi ntin oyintzi' na tak'.
24Qui'c cu tan toque'n jun ẍchakum Kajcaw tan oyintzi', ma na tajwe'n cu'n yi putzpuj jilon. Tajwe'n cu'n yi toque'n cu'n lchusun. Tajwe'n cu'n yi wi'nin pasens.
25Tajwe'n cu'n yi puntil cu'n ltulej yi na oc tan makle'n chiwutz yi e' pajol ca'wl, na qui cunin batz tz'oc Ryos tan xtx'ixpe'n cyajtza'kl, bantz tele'n chitxum te yi bintzi.
26Ko ya'tz tane'n jun ẍchakum Kajcaw, tz'elepon chitxum wunak tetz yi bintzinin yi chusu'n yi xomcho' te'j, nin chelepon liwr tk'ab Bayba'n, na ate' pres tk'ab Bayba'n tan bnol i' yi tajbil scye'j.