Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Ca'p Juan

Ca'p Juan 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I bin jalu', wutzile'n cu'n in na chintzan tan stz'ibe'n nin yi carte'j. Nin i'tz tetz cyakil e'u' cmon yi tx'ajij che'tu' tan Ryos. Ni'cu'n e'u' tk'ab Cristo chi tane'n jun xna'n yi wi'nin k'ej. Ncha'tz yi carte'j i'tz tetz cyakil yi e'u', yi e'u' tal yi jun xna'na'tz tane'n. Wi'nin na chimpek' scye'ju'. Poro nk'e'tz ntin in na chimpek' scye'ju', poro ncha'tz cyakil yi e' yi ja el chitxum te yi bintzi.
2Na kapek' len scye'ju', tan tu' yi ja el katxum te yi bintzi. Ej nin yi jun bintzija'tz quil tz'el te kac'u'l.
3Stk'e' Kataj Ryos tu Kajcaw Jesucristo yi Cy'ajl i', yi banl tu tzatzin paz squibu'. Ncha'tz kol chixomu' te yi bintzi, nin kol jal lok' ib ẍchixo'lu' tz'elepon k'ajab scye'ju'.
4Ja chintzatzin yi wilol yi at cobox talu' tane'n yi nternin na chixom te yi bintzi, chi alijt cyen tan Kataj sketz.
5Ma jalu', yi e'u' cmon creyent na cu' inwutz scyeru'. Kalok'e' kib skibil kib. Nin yi xtxolbile'j yi na wal nin scyeru', nk'e'tz jun ac'aj ca'wl, ma na ite'n nin ca'wla'tz yi bita'nt cyanu' jetz yi cyocsal cuninu'.
6Na ko na kalok' kib skibil kib na tzun katzantz tan banle'n tane'n yi ca'wl Kataj.
7Poro e'u' wajwutz, or quilu' na at wi'nin subul nak yi na chixon bene'n tzi'n. Nin yi e'a'tz, qui na cyocsaj yi ja itz'ij Cristo chi wunak tane'n. Nin cyakil yi e' yi na chitzan tan xtxole'n yi jun xtxolbila'tz ya'stzun e' subul naka'tz, nin ya'stzun yi e' contr Cristo.
8Or bin quilu', quil chixomu' te cyetz cyajbil, na ko ya'tz qui'c chicambaju' te yi cu's k'ej yi e' banaku' sajle'nix tunintz. Ma na cho'ku' il te yi na kocsaj bantz chicambalu' jamel chik'eju' te yi cu's k'ej yi ja wi't chibanu' sajle'n tunintz.
9Na cyakil yi e' yi na oc stz'a'pl yi yol Kataj cya'n nin yi quinin na chixom te yi ẍchusu'n Cristo, nk'e'tz e' tetz Ryos. Poro cyakil yi e' yi na chixom te ẍchusu'n Cristo, ya'stzun yi e' yi ate' cwent Ryos tu yi tetz Cy'ajl.
10Cha'stzun te, kol tz'opon jun yaj tan xtxole'n scyeru', nin ko qui na xom te ẍchusu'n Cristo, quil cyak'u' ama'l tetz. Nin quil cyalu': “Tak' tzaj Kataj banl tibu'.”
11Na kol kajak yi banl Kataj tibaj yi jun jilwutz wunaka'tz na elepont yi ni'cu'n tzun kajtza'kl tuch'.
12Wi'nin xtxolbil na waj lwal scyeru', poro quil tzintz'ib tan tint tul jun u'j. Na at inch'iw tan wopone'n tan chixajse'nu' nin tan yol scyeru', nin yil nopontz skatzatzink jun scyuch'u'.
13Yi e' quitz'unu' yi ate' tzone'j, na cyal nin jun yos scyeru', na ncha'tz e' txa'ij che't tan Kataj. Amén.