Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Bajx Timoteo

Bajx Timoteo 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Poro chin clar cunin na tal yi Espíritu Sant yi xtxolbile'j: Yi txant tan tule'n yi wi'tzbil k'ejlal ẍchijalok e' skaxo'l yi squile' cyen yi xtxolbil yi na kocsaj. Ẍchixomok te e'chk chusu'n yi xcyek tan chisuble'n, yi e'chk chusu'n yi cho'n na saj te Bayba'n.
2Chixomok te chila'jil yi e' wunak yi chiwutz tu' chiplaj tu' na chitzan tan xtxole'n. Nin yi e'a'tz qui na chinachon te quil, na tze'tzuj yi cyalma'.
3Yi jun jilwutz wunaka'tz, qui na cyak' ama'l tetz ok'be'n ib. Ncha'tz na cyal yi at e'chk takle'n yi xan yil baj ka'n. Poro qui'c xtxolbil yi cyajtza'kl, na Ryos ak'on tetz kawa'. Ak'ij sketz tan Ryos. Nin yi o' yi o' creyent, yi o' yi na el katxum tetz yi mero bintzi, tajwe'n yil katyoẍin tibaj kawa' yil baj ka'n.
4Na cyakil yi bnixnak cyen tan Ryos, ba'n baj ka'n. Nin qui na yub yil kal yi qui'c xac. Ba'n kabajsaj cyakil yi bnixnak cyen ta'n, nin katyoẍi tetz.
5Na tan tu' yi na kanach Kataj tibaj kawa' na tak' i' yi banl tibaj, na ya'tz alijt cyen ta'n.
6Kol che' achus yi e' kajwutz te yi xtxolbila'se'j yi na intxol nin tzatz, cẍocopon tzuntz tetz jun balaj ẍchakum Jesucristo. Ncha'tz aẍ, sjalok mas awalor kol cxom te yi xtxolbil yi k'uklij ac'u'l te'j, yi chusu'n yi balaj nin tetz.
7Poro tina'tz tu', qui cxom te e'chk xtxolbila'tz yi na chitzan cobox tan xtxole'n, na yab ajtza'kl tera'tz. Ma yi awetz, quiwit. Joyaj puntil tan stzatzine'n Ryos tzawe'j.
8Na yi na ẍchus tib jun yaj tan xtx'acone'n te jun ojke'l, ba'n na ban. Poro mas ba'n tcu'n yi nink kajoy puntil tan stzatzine'n Ryos ske'j, na yi ko ya'tz lkaban tz'ak'onk ba'n sketz te yi cobox k'ej yi ato' tzone'j wuxtx'otx', nin tz'ak'onk ba'n sketz tetz ben k'ej ben sak.
9Cyakil yi e'chk xtxolbile'j yi nwal tzatz, ya'stzun yi mero bintzi. Nin tajwe'n cu'n tan kocsal kacyakil cu'n.
10Na ja wi't el katxum tetz yi at kach'iw tan kopone'n te kaRyosil yi itz' nin tetz, yi Ryos yi colol cyetz cyakil yi e' yi k'uklij chic'u'l te i'. Cha'stzun te na kak'uj len te yi tak'un i', nin na icy'pon len yi e'chk jisbil ketz ka'n.
11Chin tajwe'n cu'n cẍcawun scyetz wunak tan chibnol tane'n, nin tajwe'n cu'n tan chichusle'n te yi xtxolbile'j.
12Bintzinin aẍ xicye't, poro sjalok ak'ej kol cẍbajxij tan ẍchajle'n abalajil ẍchiwutz yi e' kajwutz. Toque'n cu'n cẍjilon. Qui tu' cẍtzan tu'. Chajaj yi lok' ib scyetz, na ya'tz na ban jun yaj yi at jak' ca'wl yi Espíritu Sant. Chajaj scyetz yi bintzinin k'uklij ac'u'l te Ryos, yi nk'e'tz awutz tu' aplaj tu'.
13Nin te yi na cẍtzan tan inch'iwe'n, nque'n il tan si'le'n yol Kataj ẍchiwutz cyakil yi e' kajwutz. Chuswe' tan chiquiwixe'n.
14Eli'ch len c'u'l yi ajtza'kl, na Ryos ak'on tzatz yi cyoque'n yi e' wi' banl wi' tan nachle'n Kataj tzawibaj, nin yi je'n cyak'ol chik'ab tawi'.
15Nque'n il tan banle'n tane'n e'chk xtxolbila'se'j, tzun quile' cyakil wunak yi tzan jale'n mas awajtza'kl.
16Banaj cwent awib. Txumaj yi mbi'tz yi na cẍtzan tan chichusle'n wunak te'j. Nin ncha'tz aẍ, tajwe'n yil tzaban tane'n yi e'chk chusu'na'tz. Na kol tzaban tane'n, sclaxok awalma', scyuch' yi e' yil quibit yi achusu'n.