Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Bajx Tesalonicenses

Bajx Tesalonicenses 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Je junt xtxolbile'j wajwutz. Na cu' kawutz scyeru' nin na kacawunin scye'ju' tan bi' Kajcaw Jesús. Chijoye'u' puntil tan tzatzine'n Ryos scye'ju' chi alijt cyen ka'n scyeru'. Chijoye'u' puntil tan chixome'nu' mas te yi xtxolbila'tz.
2Elnak chitxumu' tetz yi e'chk chusu'n yi katxol scyeru' tan bi' Kajcaw Jesucristo.
3Na yi tajbil Kataj Ryos i'tz tan cyoque'nu' tetz balaj, nin tan qui chijuchulu' mas quilu'. Cha'stzun te tajwe'n cu'n tan cyaje'n cyen quilolu' yi yaji'n tu xna'ni'n.
4Ba'n tcu'n chitxa'e'nu' jun quixkelu'. Chilok'e'wu' wutz nin cyak'e'u' k'ej.
5Quil chibanu' ntin yi cyeru' cyajbilu' te quixkelu', chi quitane'n yi e' yi qui na cyek ẍchi' Ryos.
6Quil cyak'u' bis tetz jun, nin quil cho'cu' tan suble'n jun tan tu' yi na cyaju' chibanu' tajbil chiwankilu'. Na ko ya'tz lchibanu', tz'ul chicawsu' tan Ryos. Alijt cyen yi xtxolbile'j ka'n scyeru'.
7Na yi kaje'n xtxa'ol Ryos, nk'e'tz ik tan kajuchul kil, poro tan kabnol cwent kib.
8Alchok scyetz yi qui na pek' te yi chusu'ne'j, nk'e'tz ik yi ẍchusu'n jun wunak yi qui na pek' te'j, ma na i'tz ẍchusu'n Ryos. Wech na i' mmak'on tzaj yi Espíritu Sant sketz.
9I bin jalu' katxume' yi lok' ib yi tajwe'n tan jale'n skaxo'l ketz yi o' creyent. Poro qui klo' tajwe'n tan bene'n intz'ibal yi jun xtxolbila'tz scyeru' na chusij che'tu' te'j tan Ryos.
10Na bintzinin ja lajluchax yi na chilok' quibu' squibil quibu' scyuch' yi e' cmon creyent yi najlche' lakak e'chk ama'l cwent tetz Macedonia. Poro yi ketz, yi nternin na cu' kawutz tan chibnolu' tane'n, i'tz yil jal mas lok' ib ẍchixo'lu'.
11Chitzatzink bin cyeru' xe'ak chica'lu'. Quil cho'cu' tan xtxumle'n yi e'chk takle'n yi qui'c cyocle'nu' te'j. Ba'n tcu'n chitxumu' yi cyeru' cyak'unu', chi yi cyajnak cyen kalol scyeru'.
12Ko ya'tz cyuleju' sjalok chik'eju' ẍchiwutz yi e' yi qui'c na cyocsaj, nin sjalok cyakil yi tajwe'n scyeru'.
13I bin jalu' wajwutz, yi kajbil i'tz yil tz'el chitxumu' tetz yi mbi sbajok scye'j yi e' quimnake'. Na qui na kaj yil chibisunu' chi na chiban yi e' yi qui'c chich'iw tan quitz'e'n junt tir.
14Yi o' ketz na kocsaj yi quimnak Jesús, nin na kocsaj yi itz'nak junt tir ẍchixo'l alma'. Yi ko ya'tz, ba'n bin kocsaj yi ite'n nin sbajoka'tz scye'j yi e' yi quimnake' tk'ab Cristo. Ẍchitz'ok junt tir tan Ryos, chi banak Jesús ta'n.
15Na je jun xtxolbile'j yi alijt cyen tan Kajcaw: Yil tz'ul tzaj i', bajx chije'ul yi e' quimnake'. Ma yi o' ketz yi itz'o', yi o' yi ato' cyen, xomcho't nin wutz chicoc.
16Na ite'n nin Kajcaw cho'n tz'opon tzaj tzi'n tcya'j. Chin wi' nin sbne' yil cawun. Ẍch'ink yi wi'tz ángel, nin ẍch'ink jun chun. Kalena's tzun chije'ul yi e' quimnake' tk'ab Cristo.
17Ma yi o' ketz, yi o' yi itz'o', yi o' yi ato' cyen, xomcho't nin ketz. Nkaben tcy'al tc'u'l sbak' scyuch' yi e'a'tz tan c'ulche'n Kajcaw tcya'j. Nin skanajank te i' tetz ben k'ej ben sak.
18Cha'stzun te, chimayse' quibu' squibil quibu' tan yi yola'se'j.