Text copied!
CopyCompare
Uhokri Gannasan - Apokalípsi

Apokalípsi 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ayteke ig kene pahapwi muttuhyanbe ig hakuhe ini ntewnehkerpye makakasaki. Aynewa madikte msekwe tinwopu ayhté inugik adahan abusku ler.
2Ayteke ariwnteke ini nah hiyá ntewnehker gikebyikis ahj tabirwak ayhté gipetun Uhokri. Ikaka gitkis ntewnehker akebyi garignikis tohompet adahan igkis agigenes adahan kerka.
3Ayteke pahapwi ahj akiw danuh atere. Ig sumuh pahamku imihgi atiy tas kehka karukri wahano. Ig tabir apetun piriyepkewket. Ikaka git kaayhsima iyayrti imihnepye wageska payebitak akak madikte Jesus gihiyegapu gipigyepkawnikis. In ikaka git adahan ig nibuketni ta gipetunat Uhokri amadga ini piriyepkewket kehka karukri wahano ku pariye aynene apetun Uhokri gepwi. Ayge ig bukehpin.
4Giwakutak ner ahj ini iyayrti imihnepye nisayan wagehe ta gimkanit Uhokri. Igkisme Jesus gihiyegapu gipigyepkawnikis wagehe payak nikak.
5Pisenwa gibukhan ini iyayrti, ig ahj iwé ini imihgi atiy tas. Ig kipunsin akak tiket ariwntak ini piriyepkewket. Ayteke ig padekwin temkete amadgate wayk. Aynewa diridriye akak kimanka, ugugune, sagkaki kahayak amadga wayk.
6Ayteke nikwe nerras ntewnehkernene ahj karigniwokapnepye, igkis ahegbetaw adahan igkis agighenes.
7Ayteke ner pitatye ahj agighe. Aynewa muwok tiphawnawa wageska payebitak akak tiket wageska payebitak akak migat in padekwika temkete amadgate wayk. Ayge nikwe kabá abuskuhwa waxri wohe muwwapu amadga hawkri, hawwata kabá abuskuhwa ahapwi wohe, hawwata akiw madikte pamatkapiyene apan wohe.
8Ayteke ner gipeynipye ahj agighe. Aynewa arikna ke pahá waxri imuwadminbe in kadawempiye akak tiket in padekwika temkete ahakwate parawhokwa. Ayge nikwe kabá abuskuhwa parawhokwa wageswa migat.
9Apim ini kabá abuskuhwa ahakwayepwi parawhokwa miyarap, hawwata kabá abuskuhwa nawiy mehpika.
10Ayteke ner gimamnampiye ahj agighe. Aynewa pahá warukma nopsad kadawempiye ke abukribe in tuguhe inugiktak. In tuguh ahakwat warik kabá abuskuhwa. Hawwata akiw in tuguh ahakwat un ariwtyak.
11Ini warukma kanumka “Tipiyka”. In keh kabá abuskuhwa un tipiypi. Ayge kaayhsima hiyeg miyarap awaku igkis higap ini un tipiypiye.
12Ayteke ner gipaxnikapye ahj agighe. Aynewa kabá abuskuhwa kamuw huwipwihpika, kabá abuskuhwa kayg huwipwihpika, kabá abuskuhwa warukma huwipwihpika adahan gibutnikis ka kabutni kiyesradima akiw. Ayge nikwe kabá abuskuhwa puwipaka ka kabutni. Hawwata kabá abuskuhwa mtipka kawnata kabutni.
13Ayteke nah sarayh nupegyi, nah hiyá pahapu apakna amerempi ayhté inugik. Nah timá eg awna akak madikte guwakemni. Guwn: ―Akayih. Akayih. Akayih. Nerras msekwenepwi amadga wayk igkis pi hiyapte mbeyne akiw kuwewanek apim ini ku aysaw nerras mpenemnene ahj agigha.