Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Apocalipsis

Apocalipsis 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Chaypitanami ricarä sillunnincho Tayta Dios jamaraycajta. Paymi jamaraycaran derëchu caj maquincho röllun aptasha. Chay rölluga jananpa y rurinpami isquirbisha caycaran. Pipis mana quichananpämi ganchis cuti janay-janay sërawan lagaraycaran.
2Chaychömi juc munayniyoj anjil gayacuypa niran: «¿Piraj Tayta Dios aptaraycashan lagasha caycaj rölluta quichananpäno caycan?»
3Chayno gayacuptinpis manami pipis caranchu janaj pachacho, cay pachacho, pacha rurinchöpis lagasha caycaj rölluta quichananpaj ni ricaycunallanpäpis.
4Pipis rölluta quichananpaj mana captin nogaga fiyupa llaquicur wagarä.
5Chaymi chay ishcay chunca chuscu (24) mayur runacunapita jucga nimaran: «Ama wagaychu. ‹Judá trïbupita yurej Liyun› nishan Davidpita mirajmi llapanta binsisha. Paymi munayniyoj caycan ganchis jana lagasha sërata paquirir rölluta pascananpaj.»
6Chaura ricarä juc Cashni uysha mandajpa jamacunan sillunpa ñaupancho, chuscu anjil-nirajcunapa, ishcay chunca chuscu (24) mayurcunapa ñaupancho ichiraycajta. Payga wañushanpitami cawarimusha caran. Ganchis wagrayoj ganchis ñawiyojmi caycaran. Chay ganchis ñawincunaga caycan Tayta Dios cay pachaman cachamushan ganchis espiritucunami.
7Silluncho jamaraycajpa derëchu caj maquinpitami chay Cashni uyshaga rölluta chasquiran.
8Chasquircuptinmi ñaupancho caj chuscu anjil-nirajcuna, ishcay chunca chuscu (24) mayur runacunapis ñaupanman gongurpaycuran. Paycunaga llapanmi arpanwan caycaran. Goripita rurasha bäsuncunachöpis insinsuta charaycaran. Chay insinsu caran Tayta Diosman yäracojcuna mañacushanmi.
9Paycunami mushoj alabansata cantar Cashni uyshata alabaran cayno nir: «Gammi runacuna-raycu wañushcanqui. Chaymi gamlla rölluta chasquircur pachganayquipaj caycanqui. Wañur yawarniquita jichaptiquimi yäracoj cajtaga Tayta Dios salbasha may trïbu runacunatapis, ima rimayta rimaj runacunatapis, may marca runacunatapis, may nasyun runacunatapis.
10Chay runacunatanami juc nasyunpaj rurashcanqui. Paycunaga sirbishoj cüracuna cananpämi churashcanqui. Paycunami cay pachacho mandaj canga.»
11Chaypitanami ricarä yupaytapis mana atipaypaj anjilcuna sillun ñaupancho, chuscu anjil-nirajcunapa ñaupancho, ishcay chunca chuscu (24) mayur runacunapa ñaupanchöpis rimarcaycajta.
12Paycunaga Cashni uyshata alabar sinchipa nircaycaran: «Chay Cashni uyshatami wañuchiran. Chaymi payllata may-chaychöpis alabananchi. Payllami llapanpäpis munayniyoj caycan. Payllami llapanpapis duyñun caycan. Pipis manami paynöga yachaj canchu. Llapan cawajcuna payllata imaypis alabachun» nir.
13Chaynöpis wiyarä syëlucho caycajcuna, cay pachacho caycajcuna, lamar rurincho caycajcuna, llapanpis Tayta Dios camashan cajcunaga alabar cayno nircaycajta: «¡Mandaj jamacunan silluncho jamaraycaj y Cashni uyshaga imaycamapis alabasha caycullächun!» nir.
14Chaura chuscu anjil-nirajcunaga «Amén, chayno cachun» niran. Ishcay chunca chuscu (24) mayur runacunapis ñaupanman gongurpaycur Tayta Diostawan Cashni uyshata aduraran.