Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Apocalipsis

Apocalipsis 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Chaypitanami anjil ricachimaran imaycamapis cawachicoj chuya mayuta. Chay yacuga llojshiycämuran Tayta Dios y Cashni uysha jamaraycashan sillun rurinpitami.
2Siudäpa jatun cällin chaupinpami chay mayu aywaycaran. Cuchuncunachömi imaycamapis cawachicoj yöracuna caycaran. Chay yöracunami cada quilla wayoj. Yörapa wayuyninta micur runacuna manami wañurannachu. Öjancunanami llapan nasyun runacunapaj jampi caran.
3Chay siudächöga manami maldisyunädu canganachu. Chaychöga Tayta Dioswan Cashni uyshami caycanga. Sirbejnincunanami sirbir aduraycanga.
4Chaychöga Tayta Diosta llapanmi rejsengapaj. Llapan chaycho cajcunapa urcuncunachömi Tayta Diospa jutinpis señalaraycanga.
5Chaychöga pachapis manami chacanganachu. Tayta Dios achicyapaptin intitapis, ima achquitapis manami nistanganachu. Tayta Dioswan y Cashni uyshawanmi paycunaga imaycamapis mandanga.
6Chaypitana anjil nimaran: «Cay willashäcunaga rasun cajmi. Profëtancunata tantiyachej Tayta Diosmi cachamasha imapis cananpaj cajcunata acrashancunata willanäpaj. Willashäcunaga cumlinanpänami caycan.»
7Chaynöpis Jesucristo nin: «Shamunäpänami caycä. Cushishami cawanga cay librucho isquirbiraycashanta wiyacojcunaga.»
8Noga Juanmi chaycunata ricashcä y wiyashcä. Chaymi llapanta ricachimaj anjilpa ñaupanman gongurpaycurä aduranäpaj.
9Anjilna nimaran: «Nogataga ama aduramaychu. Profëta-masiquicunanölla, isquirbishayquicunata chasquicojcunanöllami nogapis Tayta Diospa sirbejnin caycä. Quiquin Tayta Diosnillanchïta adurayga.»
10Mastapis nimaran: «Cay isquirbishayqui librutaga ama pacarächicuychu. Willashäcunaga cumlinanpänami caycan.
11Chayno caycaptenga mana allita rurajcuna llutanta rurar cawacuycächun. Fiyu cajcunaga fiyu cacuycächun. Alli runacunaga allita rurar cawachun. Tayta Dios munashanno cawajcunaga Tayta Dios munashanno cawacuycächun.»
12Jesucristupis nin: «Nogaga shamunäpänami caycä. Llapantami imatapis rurashanman-tupu premyunta goshaj.
13Nogaga gallaycunanpita ushanancamami caycä.»
14Cushishami cawanga röpanta tagshacojnöpis juchancunapita arpinticojcunaga. Chaymi imaycamapis cawachicoj yörapa wayuyninta miconga. Mushoj Jerusalén siudämanpis yayconga.
15Chay siudächöga manami cangachu juchasapacuna: Diosman mana yäracojcuna, brüjucuna, majayoj caycar jucwan cacojcuna, runa-masinta wañuchejcuna, ïdulucunata adurajcuna, runa-masinta engañajcunapis.
16Jesucristumi nin: «Nogami anjilnëta cachamushcä ima päsananpaj cajcunatapis yäracamajcunata musyachinäpaj. Nogaga Davidpita mirajmi, Waraj estrëllami caycä.»
17Espíritu Santupis Jesucristuta chasquicojcunapis «¡Juclla cutimuyna tayta!» niycan. Cay librucho isquirbiraycajcunata liguimushanta wiyajcunapis «Cutimuyna tayta» nichun. Yacunajcunaga shamuchun. Munajcunaga dibaldilla upuchun imaycamapis cawachicoj yacuta.
18Cay librucho isquirbiraycashanta wiyajcuna sumaj tantiyacuy. Pipis cay isquirbirashancunaman yarpaynincunata yapaptenga Tayta Dios paycunata fiyupami castiganga. Cay librucho runacuna ñacananpaj cashanta isquirbiraycashannömi chay runacuna ñacanga.

19Cay librucho isquirbirashancunapita juc yachachicuyllatapis jorguptenga Tayta Diosmi jutinta libro de bïdapita börranga ñaupanman mana chayananpaj. Chaura mushoj Jerusalén siudämanpis mana yaycur imaycamapis cawachicoj yörapa wayuyninta manami miconganachu.
20Cay libruta isquirbinäpaj nogata tantiyachimaj Jesucristo nin: «Au, nogaga shamunäpänami caycä.» Chayno niptinmi «¡Amén. Nishayquino jucllana shaycallämuy Tayta Jesús!» niycä.
21Taytanchi Jesucristo llapayquita imaypis cuyapar yanapayculläshunqui. Amén.