Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Timoteo

2 Timoteo 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa panan-aw sa Dios ug ni Cristo Jesus, nga hapit na maghukom sa buhi ug patay, ug tungod sa iyang pagpakita ug sa iyang gingharian, maligdong ako nga gamando kanimo:
2Iwali ang pulong; pangandam kanunay hamugaway man o dili. Pagbadlong, pagsaway, pag-awhag, nga adunay pailob sa tanan ug pagtudlo.
3Tungod kay moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na molahutay sa maayo nga katudluan. Hinuon, tugotan nila nga mapalibutan sila sa magtutudlo nga magtudlo lang sa unsay miuyon sa ilang kaugalingong mga pang-ibog. Sa niini nga pamaagi gigitik ang ilang mga dalunggan.
4Ilang ipatalikod ang ilang mga dalunggan palayo sa kamatuoran, ug lingi-on ang mga tinumutumo nga sugilanon.
5Apan ikaw, pagpugong sa imong hunahuna sa tanang mga butang; antosa ang kalisod; buhata ang katungdanan sa usa ka evangelista; tumana ang imong ministeryo.
6Tungod kay ako gibubu na ingon nga halad. Ang panahon sa akong pagbiya niabot na.
7Nakigkompitensya ako sa maayo nga pakiglaban; nahuman na nako ang lumba; akong gitipigan ang pagtuo.
8Ang korona sa pagkamatarong gitagana na alang kanako, korona nga ang Ginoo nga matarong nga maghuhukom, maghatag kanako niadto nga adlaw; ug dili lang kanako, apan sa tanan sad nga naghigugma sa iyang pagbalik.
9Paningkamoti nga makaari ka kanako sa labing dali nga panahon,
10kay si Demas nibaya na kanako. Gihigugma niya kini nga kalibutan ug miadto sa Tesalonica. Si Crescente miadto sa Galacia, ug si Tito miadto sa Dalmasia.
11Si Lucas ra gyud ang kauban nako. Kuhaa si Marcos ug dad-a uban kanimo tungod kay siya makatabang kanako sa buluhaton.
12Si Tiquico ako gipaadto sa Efeso.
13Ang kupo nga akong gibilin sa Troas kang Carpus, dad-a inig anhi nimo ug ang mga libro labi na gyud kadtong nahimo sa panit.
14Si Alejandro nga platero nakahimo kanako ug dakong kasakitan. Ang Ginoo nalang ang magbalos kaniya sumala sa iyang mga gihimo.
15Bantayi sad siya, tungod kay mibarog siya batok sa atong mga pulong.
16Sa una nakong pagdepensa, walay bisan usa nga mibarog alang kanako, apan ang tanan mibiya kanako. Hinaut nga dili unta kini mahimo nga sala batok kanila.
17Apan ang Ginoo mibarog alang kanako ug nagpalig-on kanako aron pinaagi kanako, ang pagsangyaw matuman gyud, ug ang tanang mga Gentil makadugog unta. Mao nga giluwas ako gikan sa baba sa liyon.
18Ang Ginoo magluwas kanako gikan sa matag dautan nga buluhaton ug magluwas kanako alang sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen.

19Kumustaha si Prisila, Aquila, ug ang panimalay ni Onisiforo.
20Si Erastos nagpabilin sa Corinto, apan si Trofimo akong gibilin nga adunay sakit sa Milito.
21Paningkamoti nga makaanhi ka sa dili pa moabot ang tingtugnaw. Nangumusta kanimo si Eubulo, si Prudente, si Lino, si Claudia ug ang tanang mga kaigsoonan.
22Hinaot ang Ginoo mag-uban sa imong espiritu. Hinaot nga ang grasya maanaa kanimo. Amen.