Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Timoteo

2 Timoteo 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Apan kini hibalo-i: sa mga ulahi nga mga adlaw moabot ang mga peligro nga mga panahon.
2Kay ang mga tawo higugmaon nila ang ilang mga kaugalingon, mahigugmaon sila sa kwarta, hambogero, mapahitas-on, tigpasipala, masinupakon sa mga ginikanan, dili mapasalamaton, dili balaan,
3wala sa kinaiyanhon nga pagbati, walay kaluoy, madinauton, walay pagpugong sa kaugalingon, bayolente, dili mahigugma-on sa maayo,
4mga traydor, walay pagmatngon, magarboso, mahigugma-on sa lawasnon nga kalipay imbes mahigugma-on sa Dios.
5Aduna silay porma nga pagkadiosnon, apan gilimod nila ang gahum niini. Talikdi kini nga mga tao.
6Kay ang uban niining mga tawhana mosulod sa mga panimalay ug danihon ang mga babaye nga luya sa espirituhanong bahin nga napuno sa mga kasal-anan hinungdan nga nadani sila sa lainlaing tinguha.
7Kini nga mga babaye kanunay nga mosulay nga makakat-on ug bag-ong mga butang, apan dili gyud sila makahibalo sa kamatuoran.
8Sa sama nga pamaagi nga si Jannes ug si Jambres mikontra kang Moises, kini nga mga bakakon nga magtutudlo mitindog sad batok sa kamatuoran. Nadaut ang ilang hunahuna ug ang ilang pagtuo dili mapamatud-an.
9Apan dili gyud sila makauswag pag-ayo, kay ang ilang pagkabuang makita man sa tanan, sama sa pagkabuang adtong duha ka mga lalaki.
10Apan ikaw misunod sa akong mga pagtulon-an, pamatasan, tumong, pagtuo, taas nga pag-antos, gugma, pailob,
11mga paglutos, mga pag-antos, ug kung unsa ang nahitabo kanako sa Antioquia, sa Iconio ug sa Listra. Giantos nako kadtong mga paglutos, ug sa tanan niini, ang Ginoo nagluwas kanako.
12Ang tanan nga gusto nga magkinabuhi sa diosnon nga pamaagi diha kang Cristo Jesus lutuson gyud.
13Ang mga dautan ug mga impostor mosamot gyud, samtang panguluhan nila ang uban nga masalaag sama nga sila mismo nahisalaag.
14Apan ikaw, magpadayon ka sa imong nakat-onan ug gituohan pag-ayo, kay nakahibalo ikaw kung kang kinsa nimo kini nakat-onan.
15Nakahibalo ka nga gikan pa sa imong pagkabata nahibaw-an na nimo ang balaan nga mga kasulatan nga naghimo kanimong maalamon sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo diha kang Cristo Jesus.
16Ang tanan nga Kasulatan dinasig sa Dios ug kini mapuslanon sa doktrina, sa pagtuo, sa paghusto, ug sa pagbansay sa pagkamatarong
17aron nga ang tawo sa Dios mahimong takos, sangkap sa mga maayo nga buhat.