Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - 1 Timothy

1 Timothy 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Di Hagataalunga gu helekai haga madammaa, bolo hunu gau gaa kili gi daha nadau hagadonu i nia laangi muliagina. Digaula ga daudali nia mee o nia hagataalunga dilikai, ga daudali go nia agoago o nia hagataalunga huaidu.
2Nia agoago tilikai aanei ne lloomoi i baahi nia halahalau o digau hai kai tilikai. Digau aanei digau hua e noho gei lodo digaula la guu mmade, be nia mee ala ne dudu gi di baalanga wele.
3Digau ala beenei e agoago bolo tangada le e hagalee hai dono lodo, ge hagalee gai hunu meegai. Gei nia meegai aalaa, la nia mee ala ne hai go God belee gai go ginaadou i tanggee, ginaadou ala e hagadonu ge e iloo di tonu.
4Nia mee huogodoo a God ne hai, le e humalia, deai dahi mee e hudu gi daha ai, maa di maa ne kae i talodalo o tanggee.
5Idimaa, go nnelekai a God mo talodalo danggee, la ne hai nia maa gi humalia gi God.
6Maa goe ga hagadae nia boloagi aanei gi o duaahina daumaha, gei goe gaa hai di hege humalia ni Jesus Christ, e ala be goe e bida haangai hua goe gi di hagadonu mo nia agoago hai donu ala nogo daudali kooe.
7Haga ligaliga i daha mo nia ala kai ala e hai baahi gi God, ala hagalee humalia dono leelee ai. Heia hua go do hagawouwou do mouli dama a Christ gi humalia.
8Di hagawouwou o tuaidina la ono dahidamee dulii i golo, gei di hagawouwou gi di baahi o di hagataalunga, la koia e dahidamee huoloo ang gi nia mee huogodoo, e hai dana hagababa ang gi tadau mouli dolomeenei mo di madagoaa dela ga hanimoi.
9Telekai deenei le e donu, e hai gii donu ginai gi hagadonu.
10Malaa, deelaa laa e hai hegau hagamahi ai gidaadou, idimaa, gidaadou gu hagadagadagagee gi di God Mouli, go di Hagamouli o nia daangada huogodoo, gei e donu go digau ala e hagadonu.
11Hagi anga ina gi digaula nia boloagi mo nia agoago aanei.
12Hudee heia tangada e dahi gi haga balumee ina goe idimaa, goe e damagiigi, gei goe heia di ada humalia gi digau hagadonu mai au helekai, do mouli, do aloho, do hagadonu mo i lodo do mouli madammaa.
13Haga mahi daulia di Beebaa Dabu gi digau dogologo, mo di agoago, mo di hagi anga nia helekai a God, gaa dae loo gi dogu hanadu gi do baahi.
14Hudee haga balumee ina di kisakis hagataalunga dela i oo lodo dela ne gowadu gi di goe i di madagoaa nia soukohp ne helekai mo digau mmaadua ne daahi nadau lima gi oo nua.
15Haga madabouli mo di hagamahi gi nnegau aanei, gi gidee nia daangada huogodoo gi do menege aga.
16Gii pula i di goe, au agoago heia labelaa gi humalia. Heia hagamahi nia mee aanei, idimaa, ma gaa hai kooe beenei, goe gaa bida haga mouli hua goe, mo digau ala e hagalongo gi au agoago.