Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - 1 Timothy

1 Timothy 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I mua nia mee huogodoo, au e hagamaaloo adu gi di goe bolo nia hiihai, nia dalodalo, nia dangidangi mo nia danggee la gi wanga ina gi God i digau huogodoo,
2i nia king labelaa, mo digau aamua huogodoo, gii mee di mouli gidaadou i di noho i di aumaalia mo di tenetene, i tadau daumaha ang gi God mo di mouli madammaa.
3Di mee deenei la di mee humalia e haga tenetene di manawa o God, go tadau Hagamouli,
4dela e hiihai bolo digau huogodoo gii kae di mouli, ge gi kabemee ginaadou gi nia mee ala e donu.
5Idimaa, God le e dahi hua, ge tangada e dahi labelaa i golo e haga buni mai a God mo nia daangada, deenei go Mee go Jesus Christ,
6dela ne tigidaumaha Ia gi God, e haga dagaloaha nia daangada huogodoo. Deenei di haga modongoohia i di madagoaa donu mai baahi o God bolo Ia e hiihai bolo nia daangada huogodoo la gi mouli.
7Deelaa laa ne hagau mai au gadoo be tangada agoago hagau, be go tangada agoago gi digau tuadimee e hagadele ana helekai i di gili di hagadonu mo di tonu. Au hagalee helekai nia kai tilikai, au e helekai i di tonu.
8Au e hiihai bolo nia daane ala gu hagadabu ang gi God, gi dahi aga ina nadau lima ga dalodalo laa i nia gowaa huogodoo, ge hudee hagawelewele be e lagamaaloo.
9Au e hiihai bolo nia ahina la gi ulu i nia gahu e duudanga ge humalia dono ulu ai ginaadou, gi hudee binia nia ngaahulu nadau libogo, ge hudee humu ina ginaadou gi nia goolo be nia hadu lodo baehua be nia gahu hui ngadaa.
10Gei gi hai hegau humalia gii donu, be nia ahina ala e hai bolo ginaadou e daumaha ang gi God.
11Nia ahina gi kaabee ina di agoago i di noho deemuu mo di hila gi lala.
12Au hagalee dugu anga nia ahina gi agoago, be e dagi nia daane, digaula gii noho dee muu.
13Idimaa, Adam dela ne hai matagidagi, ga nomuli go Eve.
14Hagalee go Adam dela ne halahalau, go di ahina dela ne halahalau, ga oho taganoho a God.
15Gei nia ahina le e hagamouli mai nadau haanau nadau dama, maa ginaadou ga daahi hagamahi nadau hagadonu, aaloho, mo di mouli dabu mo nia hangaahai humalia.