Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 TESALONIKA

1 TESALONIKA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aiemai varavara taudia e, umui diba vadaeni, ai mai kava lasi umui dekenai, to aiemai vadivadi be mai anina.
2Umui diba, guna Filipi hanua dekenai ai lao neganai, be ai dekenai idia dagedage, bona ai idia hisihisi henia. Umui dekenai ai mai neganai tau momo ese ai idia koua gwauraia. To Dirava ese ai ia hagoadaia, vadaeni Sivarai Namona, Dirava dekena amo ia mai gauna, umui dekenai ai gwauraia, mai gari lasi danu.
3Umui dekenai ai haroro neganai, ai hereva koikoi lasi, ai laloa kerere lasi, bona tau ta ai hakaua kerere gwauraia lasi.
4To ai be Dirava ena ura hegeregerena ai hereva, badina be ia ese ai ia abia hidi, Sivarai Namona do ai harorolaia. Taunimanima hamoalea totona ai haroro lasi, to Dirava do ai hamoalea totona. Badina be Dirava ese aiemai laloa hunia gaudia ia diba vadaeni.
5Umui diba ai be nega ta ai ese umui ai hanamoa koikoi lasi, bona Dirava danu ia diba, emui kohu do ai abia totona Sivarai Namona ai gwauraia lasi.
6Ai ese hanamoa hereva ai tahua lasi, umui dekena amo, o haida dekena amo.
7Ai be Keriso ena aposetolo taudia dainai, umui dekenai kohu haida ai noia diba, to umui emui huanai ai be manau, iena natuna ia ubua hahine bamona.
8Umui ai lalokau henia bada dainai, ai ese Sivarai Namona umui dekenai ai henia. Bona inai sibona lasi, to ai be ai noho hegaegae, aiemai mauri umui dainai do ai atoa diho, badina be umui ai lalokau henia bada noho.
9Aiemai varavara taudia e, aiemai hekwarahi bona aiemai hisihisi umui laloatao noho, ani? Ai ese Dirava ena Sivarai Namona umui dekenai ai haroro neganai, dina bona hanuaboi danu aiemai imana gaukara ai karaia, badina ai ura lasi aiemai aniani ena davana do umui karaia.
10Umui diba, bona Dirava danu ia diba, umui emui huanai ai noho neganai, aiemai kara be goeva, maoromaoro, bona kerere lasi.
11Umui diba, ai ese umui ta ta ai durua, tamana ese iena natuna ia durudia hegeregerena.
12Ai ura umui emui noho be Dirava ena ura hegeregerena. Unai dainai aiemai hereva goada dekena amo emui laloa ai hagoadaia noho. Badina Dirava ese umui ia boiria vadaeni, iena Basileia bona iena hairaina do umui abia totona.
13Nega ibounai ai ese Dirava ai hanamoa, badina be Dirava ena hereva ai mailaia neganai, umui kamonai henia, bona umui abia dae. Oibe, umui abia dae momokani. Umui dekenai ia be taunimanima edia hereva lasi, to ia be Dirava ena hereva momokani. Badina be Dirava ena hereva ese umui Keriso abidadama henia taudia emui kudouna dekenai ia gaukara noho.
14Aiemai varavara taudia e, umui be hegeregere Dirava ena ekalesia oreadia Iudea dekenai bamona, Keriso Iesu ena orea taudia unai gabu dekenai. Badina be Iuda taudia ese unai ekalesia idia hisihisi henia hegeregerena, umui emui bese taudia danu ese umui idia hisihisi henia vadaeni.
15Unai Iuda taudia ese Lohiabada Iesu, bona peroveta taudia danu idia alaia vadaeni, bona ai danu idia hisihisi henia. Idia ese Dirava idia habadua, bona idia ese taunimanima ibounai idia dagedage henia noho.
16Idia ese danu aiemai haroro gaukara idia koua toho. Oibe, Iuda lasi taudia do idia mauri totona ai haroro noho, be Iuda taudia ese aiemai dala idia ura koua gwauraia. Inai dala dekenai edia kara dika, nega ibounai idia karaia vadaeni gaudia, idia habadaia momokani vadaeni. Unai dainai hari Dirava ena badu idia dekenai ia ginidae momokani vadaeni.
17Aiemai varavara taudia e, inai nega sisina lalonai, ai be umui dekenai ai noho diba lasi, aiemai dala Iuda taudia ese idia koua dainai. Momokani umui emui vairana ai itaia diba lasi, to aiemai lalona dekenai umui ai laloa momo. Unai dainai umui ai itaia totona, dala ai tahua goadagoada vadaeni.
18Oibe, ai ura umui dekenai ai mai. Lau Paulo, nega momo lau mai gwauraia, to Satani ese aiemai dala ia koua.

19Badina be iseda Lohiabada Iesu do ia giroa mai neganai, iena vairana dekenai do ita gini. Unai neganai ai be dahaka kwalimu ahuna do ai abia? Ai moalelaia gauna bona ai heagilaia gauna be dahaka? Umui sibona, ani? Haida ese umui idia hereaia lasi.
20Oibe, umui dainai moale momokani bona kwalimu namona ai abia vadaeni.