Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 1 Sione

1 Sione 2

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1‌ʻA ʻeku fānau ʻofeina, ʻoku ou tohi ʻae ngaahi meʻa ni kiate kimoutolu, ke ʻoua naʻa mou angahala. Pea kapau ʻe angahala ha taha, ʻoku ai hotau fakalelei ki he Tamai, ko Sisu Kalaisi ko e māʻoniʻoni
2Pea ko e feilaulau totongi ia ʻi heʻetau ngaahi angahala: pea ʻikai ʻatautolu pe, ka koeʻuhi ko māmani kotoa pē.
3Pea ko eni ʻoku tau ʻilo ai ʻoku tau ʻilo ia, ʻo kapau ʻoku tau fai ʻene ngaahi fekau.
4Ko ia ʻoku ne pehē, ʻOku ou ʻilo ia, ka ʻoku ʻikai fai ʻene ngaahi fekau, ko e loi ia, pea ʻoku ʻikai ʻiate ia ʻae moʻoni.
5Ka ko ia ʻoku ne fai ki heʻene folofola, kuo fakahaohaoa moʻoni ʻiate ia ʻae ʻofa ʻae ʻOtua: ko eni ia ʻoku tau ʻilo ai ʻoku tau ʻiate ia.
6Ko ia ia ʻoku ne pehē, ʻoku nofo ia kiate ia, ʻoku totonu ke ne ʻeveʻeva foki ʻo hangē ko ʻene ʻeveʻeva ʻaʻana.
7‌ʻE kāinga, ʻoku ʻikai te u tohi ha fekau foʻou kiate kimoutolu, ka ko e fekau motuʻa, naʻa mou maʻu mei he kamataʻanga. Ko e fekau motuʻa ko e folofola ia, ʻaia kuo mou ongoʻi mei he kamataʻanga.
8Ko eni foki, ʻoku ou tohi ʻae fekau foʻou kiate kimoutolu, ʻae meʻa ko ia ʻoku moʻoni kiate ia mo kimoutolu: he kuo mole atu ʻae fakapoʻuli, pea ʻoku ulo ni ʻae maama moʻoni.
9Ko ia ʻoku ne pehē, ʻoku ʻi he maama ia, ka ʻoku fehiʻa ki hono tokoua, ʻoku kei ʻi he poʻuli ia.
10Ko ia ʻoku ʻofa ki hono tokoua, ʻoku nofo ia ʻi he maama, pea ʻoku ʻikai ʻiate ia ha tūkiaʻanga.
11Ka ko ia ʻoku fehiʻa ki hono tokoua, ʻoku ʻi he poʻuli ia, pea ʻoku ʻeveʻeva ʻi he poʻuli, ʻo ʻikai ʻilo pe ʻoku ne ʻalu ki fē, he kuo fakakui hono mata ʻe he poʻuli.
12‌ʻOku ou tohi kiate kimoutolu, ʻae fānau ʻofeina, koeʻuhi kuo fakamolemolea hoʻomou angahala koeʻuhi ko hono huafa.
13‌ʻOku ou tohi kiate kimoutolu, ʻae ngaahi tamai, koeʻuhi kuo mou ʻiloʻi ia ʻoku mei he kamataʻanga. ʻOku ou tohi kiate kimoutolu, ʻae kau talavou, koeʻuhi kuo mou ikuna ʻae tokotaha angakovi. ʻOku ou tohi kiate kimoutolu, ʻae fānau siʻi, koeʻuhi kuo mou ʻiloʻi ʻae Tamai.
14Kuo u tohi kiate kimoutolu, ʻae ngaahi tamai, koeʻuhi kuo mou ʻiloʻi ia ʻoku mei he kamataʻanga. Kuo u tohi kiate kimoutolu, ʻae kau talavou, koeʻuhi ʻoku mou mālohi, pea ʻoku nofoʻia ʻakimoutolu ʻe he folofola ʻae ʻOtua, pea kuo mou ikuʻi ʻae tokotaha angakovi.
15‌ʻOua naʻa ʻofa ki māmani, pe ki he ngaahi meʻa ʻi he māmani. Kapau ʻoku ʻofa ha taha ki māmani, ʻoku ʻikai ʻiate ia ʻae ʻofa ʻae Tamai.
16He ko e meʻa kotoa pē ʻoku ʻi he māmani, ko e holi ʻoe kakano, pea mo e holi ʻoe mata, mo e laukau ʻoe moʻui, ʻoku ʻikai ʻoe Tamai, ka ʻoku ʻoe māmani ia.
17Pea ʻoku mole ange ʻa māmani, pea mo e holi ʻo ia: ka ko ia ʻoku ne fai ʻae finangalo ʻoe ʻOtua, ʻoku nofomaʻu ia ʻo taʻengata.
18‌ʻAe fānau siʻi, ko e kuonga fakamui eni: pea hangē ko hoʻomou fanongo ʻe haʻu ʻae Fili ʻo Kalaisi, ʻoku ai ni ʻae ngaahi fili tokolahi ʻo Kalaisi: ko ia ʻoku tau ʻilo ai ko e kuonga fakamui eni,

19Naʻa nau ʻalu atu meiate kitautolu, ka naʻe ʻikai ke nau ʻotautolu; he ka ne ʻotautolu ʻakinautolu, pehē, kuo nau nofomaʻu mo kitautolu: ka ko e meʻa ia, ke hā ai naʻe ʻikai ʻotautolu ʻakinautolu kotoa pē.
20Ka kuo mou maʻu ʻae pani mei he tokotaha māʻoniʻoni, pea ʻoku mou ʻiloʻi ʻae meʻa kotoa pē.
21Kuo ʻikai te u tohi kiate kimoutolu, koeʻuhi ʻoku ʻikai te mou ʻiloʻi ʻae moʻoni, ka koeʻuhi ʻoku mou ʻiloʻi ia, pea ʻoku ʻikai ha loi ʻe tupu ʻi he moʻoni.
22Ko hai ia ʻoku loi, ka ko ia ʻoku ne fakafisinga ʻoku ʻikai ko e Kalaisi ʻa Sisu? Ko e fili ʻo Kalaisi ia, ʻaia ʻoku ne fakafisinga ʻi he Tamai mo e ʻAlo.
23Ko ia kotoa pē ʻoku ne fakafisinga ʻi he ʻAlo ʻoku ʻikai ʻiate ia ʻae Tamai.
24Ko ia, tuku ke nofomaʻu ʻiate kimoutolu ʻaia kuo mou fanongo mei he kamataʻanga. Kapau ʻe nofoʻia ʻakimoutolu ʻe he meʻa kuo mou ongoʻi mei he kamataʻanga, pehē ʻe nofomaʻu foki ʻakimoutolu ʻi he ʻAlo, pea mo e Tamai.
25Pea ko eni ʻae talaʻofa, ʻaia kuo ne talaʻofa ai kiate kitautolu, ko e moʻui taʻengata.
26Ko e ngaahi meʻa eni kuo u tohi kiate kimoutolu, koeʻuhi ko kinautolu ʻoku kākaaʻi ʻakimoutolu.
27Ka ʻoku nofoʻia ʻakimoutolu ʻe he pani ʻoku mou maʻu meiate ia, pea ʻoku ʻikai ʻaonga ke akonakiʻi ʻakimoutolu ʻe ha taha: kae hangē ʻoku akonakiʻi ʻakimoutolu ʻe he pani ko ia ʻi he meʻa kotoa pē, pea ʻoku moʻoni ia, pea ʻoku ʻikai ko e loi, ʻio, ʻo hangē ko ʻene akonekina ʻakimoutolu, ke mou nofo pehē kiate ia.
28Pea ko eni, ʻe fānau ʻofeina, mou nofo pe kiate ia; koeʻuhi, ʻoka hā mai ia, ketau maʻu ai ʻae mālohi, pea ʻikai mā ʻi hono ʻao, ʻi heʻene hāʻele mai.
29Kapau ʻoku mou ʻilo ʻoku māʻoniʻoni ia, ʻoku mou ʻilo foki, ko ia kotoa pē ʻoku ne fai māʻoniʻoni, kuo fanauʻi ia ʻiate ia.