Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - 1 KORINT

1 KORINT 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kaidehk ngehi aramas saledek men? Kaidehk wahnpoaron men ngehi? I soh iang udiahl Sises, atail Kaun? Oh kumwail, kaidehkin wahn ei doadoahk ong Kaun-o?
2Eri, ma aramas teikan sohte pahn wiahkin ie wahnpoaron, a kumwail uhdahn pahn wiahkin ie wahnpoaron mehlel men, pwe pein amwail mouren souleng rehn atail Kaun-o kadehdehda duwen ei kohwa doadoahk en wahnpoaron.
3Iet duwen me I kin sapengki irail kan me kin kasawih ie nan ei doadoahk:
4Ia duwe? Sohte ei pwuhng en tungoalasang ni pein ei doadoahk?
5Sohte ei pwuhng en ale ei pwoud emen lih souleng oh mweidohng en kin ieiangieseli nan ei seiloak kan, duwehte wahnpoaron teikan, oh rien Kaun-o kan, oh me Piter pil kin wia?
6Dah? Ngehite oh Parnapas me pahn kin doadoahngki peht akan pwe se en kak momourki?
7Ihs sounpei me iang karis ehu, e ahpw kin pwain pein ih? De ihs soumwet en wain, me sohte kin kang wahn eh mwetin wain? De ihs silepen sihpw me sohte kin kang pilendihdi en nah sihpw kan?
8Eri, kaidehk ihte karasaras pwukat me I kak doadoahngki, pwe Kosonned en Moses soh pil koasoia soahngohte?
9Pwe iet me e ketihtihki, “Ke dehr pirepene ewen kouwol, ni eh kin tiak kohn kan.” Eri, met sohte wehwehki en Koht eh kupwurohki kouwolo,
10ahpw e kupwurohkin kitail. Kitail me e ketin kupwurohki, oh iei kitail me mahsen wet uhwong. Eri, me kin sapwasapw oh me kin dolung wahnsahpw, ira en doadoahk oh koapworopworki me ira pahn iang paieki wahnsahpwo.
11Eri, met kiht, se kamwarakehr rehmwail kisin werentuhkehn ngehn; eri, kumwail pahn toutouki ma se pahn dolungasang rehmwail kamwahu en sampah ong paliwarat akan?
12Ma e mweimweiong meteikan en koadoahki ar pwuhng rehmwail, a dahme kiht sohki, me at pwuhng inenen laudsang arail? Ahpw kiht, se sohte mwahn kin doadoahngki pwuhng wet. Se kin kanengamah ni me apwal koaros, pwe se dehr kin karompwa Rongamwahu duwen Sises Krais.
13Kumwail ese mwahu duwen irail kan me kin soupisengki doadoahk en nan Tehnpas Sarawio, ar kin mwenge sang Tehnpas Sarawio, oh duwen irail kan me kin wia meirong pohn pei sarawi kan, ar kin iang pwaisanki mehn meirong kan.
14Ih pil duwen me Kaun-o ketin koasoanedier; pwe irail kan me pahn kin lohkiseli rongamwahu, re en kin momourki doadoahk en rongamwahu.
15A ngehi saikinte pak ehu I doadoahngki ehu pwuhng pwukat. I pil sohte ntingwohng kumwail pwe en kosekosehiong ie ei pwuhng. I pahn mwohneki mehla sang emen en kauwehsang ie edeiet!
16Sohte ei pwuhng en suweiki ei kin kapahrengki rongamwahu, pwe e uhdahn koasoandiong ie I en wia doadoahk wet. Oh meid suwediong ie, ma I sohte pahn lohkiseli rongamwahu!
17Ma I kin wia doadoahk wet sang ni pein nsenei, eri, I kak alepweipweiki; ahpw pwehki pwukoa ehu me Koht ketikihong ie I pahn kapwaiada.
18Eri a, dahme pahn ketingpei? Iet: ni ei kin kapahrengki Rongamwahu I sohte kin ale pweine, oh sohte kosekosehiong ie ei pwuhng kan ni doadoahk en rongamwahu.

19Ngehi aramas saledek men, kaidehk ladu men, ahpw I wiahkinielahr en aramas koaros ar ladu pwe I en kahluwahiong uwen tohtohn aramas me kak rehn Krais.
20I wiahkin ie mehn Suhs emen nindokon ei kin doadoahk rehn mehn Suhs akan, pwe en komourirailla; oh pein ngehi, nan ei sohte mi pahn Kosonned en Moses, ahpw I wiahkiniehla duwehte aramas en pahn Kosonnedo men, pwe I en komourala irail kan me mihmi pahn Kosonnedo.
21Pil duwehte, rehn mehn liki kan me sohte mihmi pahn Kosonnedo, I wiahkiniehla aramas me sohte mi pahn Kosonned en mehn Suhs kan, pwe en komourala irail kan me sohte mi pahn Kosonnedo. Met sohte wehwehki me I sohte kin kapwaiada kosonned en Koht, pwe I uhdahn iang mi pahn kosonned en Krais.
22Rehn me luwet akan ni pwoson, I wiahkinielahr aramas luwet emen duwehte irail, pwe en komourirailla. Eri, I wialahr soahng koaros rehn aramas koaros, pwe I en komourala ekei irail nin duwen eh kak pahi.
23Mepwukat koaros I kin wiewia pwehki rongamwahu, pwe I en iang pwaisanki kamwahupe kan.
24Kumwail ese mwahu duwen uhpenehn sounweiren tang kan— sounweiren tang kan koaros kin iang tang, ahpw metehmen rehrail me kin ale kisakis. Eri, ih pil duwen kumwail, kumwail tang idipek pwe kumwail en iang ale kisakis.
25Sounmwadong koaros kin ale kaiahn mwahu nan ar mwadong kan, pwe re en kin alehdi elin kapwat ehu, ahpw e kin mwadang sohrala; a kitail kin ngidingid alehdi mwar ehu me pahn poatopoat.
26Ihme I sohte kin tang, pweiengki; oh ihme I kin pei, rasehng sounpaker men me sohte kin pakepakere mwahl nan wehwe.
27I kin kaloke paliwereiet oh irehdi pein ngehi, pwe I perki I dehr lekdekla mwurin ei kapahrengkihongehr meteikan rongamwahwo.