Text copied!
CopyCompare
Apanlli Kuku - 1 Koríndshucheema

1 Koríndshucheema 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ashiri itsinsaru chinangtsa. ¿Mayaamsha iyash tputsini tachitamaam zandaksa? Iy Isustanicha wámachtashini. Isus iyaa kamachtarangu, waana iyaa yasachiya. ¿Tamaree siy iyaa yasachis? Isus iyaa kamachtayaru, Apapaa kuku wanasir tayaspatashini, tárangiya; Isusoo kuk sirú kamapshirangu anootsi tayaspatashini; tárangiya.
2Ashirucha, Isusumari iyaa yasachparee, watam waana iyaa kamachtaranguwa. Itaru, iyaam minamari waritakiya, Isusootsimari kuk payumaama.
3Ashiri Apanllee kuk tayaspatakuni, nllitari tputs iyaa nda yasachiya. Siy iyaa natstamaam zandkus, anoo chinakeezi nda; watam Isus iyaa yasakuwa. ¿Tamaree siy iyaa natstachis taarasheetsini? Nuwaanaatstaa yasakeezi. ¿Tamarimasaja tayaspataki?
4Apaz mangishi chinakinaareena, Wanasirinand tayaspatarangina, atinaareena, ¿an kaapa itsinsareezi áti? Yaana Kurakarini, Isus yasachiya.
5Ashiri nuw siyaa atina; ¿Siy tamaree tayaspatampanee yasachis? Naturitana yasamaam pinasaksa. Isus yusur kuskachu anush, waana natstachiya. Tputs kizpur kamapshirangitaa, mangshuri chinarangitaa, Isussha anoo ichinguru yasachiya. Yasayaru, chiyaa tsiyatchiya. Wandaya wanasir tsiyatamaam waritakchu, waana wanasiri tsiyatchiya Apanlli.
6Zuwanllee mazinangtsa, Isuschichis. Siyaa mangoonpana aturi yandakina. Nuwaanaatsi, misha Apolsootstam nguti kamankina. Itaru, Apanll waana yasakiya yuwaa kasik anootsi. Itaru, siysa: In tputs kizpurcha; ancha yuttama, mang átssa. Atinaareesa, ashiru Apanllee kuk nda kaapa payuksa.
7Nitaati siy iyaa yasamaam waritareezis. ¿Chak siyaa tayaspataru mangoonarangsa Apanlleetsi? ¿Ndusha iy tayaspatampani siyaa tayaspatarangini? Ashiri ¿mayaamsha iyash yasarangus ipus ipus ashiksa? ¿Mayaamsha Apanlleetspazis ashiru iyaa yasamaam zandaksa? Ancha yutarita. Watsta átana.
8¿May mangishis chinaksa? ¿Amakpasa siya iyaatsi? Na Apanllee kuk ichinguru yasayanicha. ¿Mayaamaja tayaspatampanee kuk mazinachini? ndusha átis. Iy kurak tamapari ashiru putit taakani Apanllimun kuku: ¿ndush átis? Zurkinaareesa átus, nuwsha: Yungpaktischa ashiriya; taachparina. Mapiychshaparina. Shiyapa kisshapa ipunachchi. Itaru, watam ngutis átshawa. Yuwamand átis anumand mangi mantsakina.
9Apanllimand wamin iy tayaspatampanini kapung kiyung kachiykiniya. ¿Nitaati Apanll iyaa natsak? Nduni. Itaru, kiyung kachiykuni ¿Ndush Apanll iyaa tupchamaam zandak? mangishini chinakuni atiniya. Tputstam iyaa yasaksin atitamsina; Apanll waana tayapstampaneetsi tupchamaam zandachparee; atanaya. Apanlltaata wasundurur atitampasinaya, mangishi átana.
10Mishat, Isusumun wamin tputs iyaa stakana. Mangsharitssincha tputsi; atana. Itaru, siysa: Iy Apanllimun kuk kurak tamapari ashiruri putit taakaniya; saanaatsi átssa. Tputs iyaa: Muxar tputs uwa; átssincha. Itaru, siysa: Iy Apanllimun kizpur taakaniya; átssa. Tputs iyaa yutarit tsiyatkana, itaru siyaa wanasireem ínakana.
11Iysha wandari kiyung kachiykiniya. Mariz kayataktanicha. Zapeektanicha. Iy pzkooshish taakani. Xiympaniritani taakaniya; pangini nduncha.
12Iyaani kuwiptini taarasheemani tarawaztakani. Iyaa mantsiritaa tsiyatkusin, iy nda yámkuni, Isusootsimari kuk kamankini. Iyaa yutaritam ínaktaatssin, ashiritaa itamsaruni taakaniya.
13Iyaa yutarit tsiyatkusin, nda anoo yámkuni, Tatsuyayani, táta ashkini. Ashirucha, wandarit tputs: ¿Chakaja Isusoo tayaspatampanee chinaku chinach? átssincha. An tputs yutaritcha; waani ántapana, iyaa atanaya.
14Itaru, zuwanllee, anoo nguti waneekuri atina. Anoo yandakuri, nda siyaa natsakuri atina. Tayaspatakuri, mangoonpana aturi, tárangina siyaatsi. Siyaa kizpur chinakuri, ipareetsi tamapari ashiru siyaa chinakuri waneektana.
15Isusumun siyaa ipartana. Nuwma Isusoo kuk kamaniranguri, siysa mangoonarangsa. Nuwamun kushi nllitarit tputs siyaa tayaspatarangana. Tputs zapantaa siyaa tayaspataranginaari, nuwma chtarangina. Nuw minamariti ichtaru siyaa tayaspatarangina. Ashiri nuwaa aparis tamapari ashiru taakina; minu arangeem wanindaja.
16Ashirucha, nuw siyaa: Nuwaana tamakparina ashiritam wanasir taangtsa, atina. Ashiriya, nuwaa kuki mazinangtsa. Minamari mangooz chinangtsa washunand kis taamaama; siyaa atashina.
17Tímoteyoo siyap zanganchima; nuwaa kuki kamanishini táchima. Kuskachu, Tímoteyoo kuk mazinangtsa. Tímoteyoo nuwatamcha ipari. Isusoo kuk kamaniranguri, uwsha izuuru mangoonarangiya; ichinguru yasakiya. Uwsha wanasir tayaspatakitamta. Yapta xiyki ambtaa Isusoo kuk payukuri, tayaspatakina. Uwsha ashiritam tayaspatachintsa. Mangeetsis p'tsimaam zanganchima. Na Isusoo mangoonkus, Isusush tachitkus, wanasirinand taangtsa. Piy shingtsa taakus; táshini, aturi, zanganchima Tímoteyootsi.
18Tímoteyoo wasina zangankuri, kuzizimun nuwsha kuschima. Itaru, ¿chakamasazis siya? Sureetsis yasareezi nuwa. Mang siy nuwaa: Papor iyaa pazikuparee, nda iyash napkiya, mang átischa. Átus, yutarit tsiyataksa.

19Apanll waana zandku, musá pangchima siyashu. Nuwaana kuskachuri, siyaa kcheetsis pakeeruri, yasachintspa. K'keetsinaaris mazinakeezi kizpuritaa tsiyatkis anootsi. Itaru, siyaa taarasheetsis pakeeruri, nuwaana siyaa yasachima.
20¿Tamaree Apanllee kuk iwaziri k'kiptich payuchich? Pinasakiya. Watam Apanll iyaa waama tiptsireem tinayaru, Apanllimuntam wizpurini taakaniwa. Ashiri taarasheetsis yasachima.
21Siyash pakaturi, wandaya yutarit taakus, paptsa; wanichapantsa. Itaru, nuwapa chinapani ateesa ashiru, wasina yasaptsa; apinll tayaspatachintspa, atina siyaatsi. Watamcha tsiyatssi.