Text copied!
CopyCompare
Apanlli Kuku - 1 Koríndshucheema

1 Koríndshucheema 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ashiri ashikcha, zuwanllee. Isusoomari kuk iyaa istakiya. Napa nuw siyash kuseeramchuriti, Apanllee kuk kamanirangina. Tputsee chínash yasarangitaati, itaru ashiritaa Isusootsimarit kuk tayaspatarangina. Ashirucha, kamankuri, Isus iyaa tapachindapi átu yasinamun tsiparangiya, tárangina siyaatsi. Zurampatarta kamanirangina.
3Ashiri siyash kusaranguri, Apanllee kuk kizpur kamanpi aturi, itaru nda matambish taaranguri, Apanllee kuk xaptareema aturi, punirpati kamanirangtana.
4Kamaniranguri, putittana putitat tsiyataranguri, itaru nda siyaa mangis tamamarparangina. Ashirucha, kamaniranguri, Apanll waanpata wizpuririni nuwaa istarangiya. Apanll Wani nuwaa istarangu, Apanllsha siyaa mangis p'tseeru, siyaa tapachindarangiya kizpuri.
5Ashiri mangooneerus, nda tputsimun kuk mangis taturangsa; kaapa Apanllimunari kuk mangis taturangsa.
6Itaru, siy Isusoo kuk mangooneerus, siyaa tayaspataranguni, ashiri Apanlleetsimari chínash tsiyatkiniya, watam Apanllimari kuk wamari kasiruwa. Chiy tputsich nllitarit chinatarich. Chiy kurakarich waanaatsi yasashini chinaktamsinaya. Itaru, an kurak natumpa taakanaya. Itaru, kurak chínashpatari pastachparee, watam waana Apanll kapeetkachuwa. Itaru, Apanllshaparee kuk nda pastachiya; urutamari taachiya.
7Apanll chiyaa nduma tinachu, urutari Apanll taarangiya. Apanll waana mangush chinayaru, Tputsiri nuwaanshu taapana átu, Wipaa zanganimaam mangush chinarangiya. Chinarangitaa, ashiritaa tputseetsini kamapshirangiya; iy tputsini yasamaam pinasarangini.
8Ashirucha, kurak ichingurusin misisana nda yasarangusin, Isusoo yasinamun tstsayarusin, pacharangana. Yasaranginaareesinaya, ashireeja pacharangana. Yuwaatstaa Isus tsapurunasee tinarangitaa, iyaatstam tinarangitaa, kizpur kurakamuntaa, anootstaa tsapurunasshuchsha urkar pacharangana. Ashiri Apanll waanaatsi chínash tputsee kamapshirangiya.
9Itaru, iysha Apanllee mangoonkuni, iyaam kukoo na nda kamapshikiya. Waanaatsi Wani iyash pshtayaru, iyaa kamanirangiya; mangeetsini p'tseerangiya. Apanll Wirkari anootstam kamankiya. Apanll kuk ateeja; Yuwaa kamapshirangi anoo ¿chakaja yasach? ¿Chakaja anoo mazinach? ¿Chakaja anoo pangach? Itaru, nuw nuwaana zandkuri, tputsireemi kamanchima, watam nuwaa mangoonkanawa; tárangiya Apanlli. Ashiri Apanll Wani waanaatsi Apanllee chinamarini yasaku, iyaatssha mangini p'tseekiya. Mangeetsini p'tseeku, Tputsireemi tapachindapi átu, Apanll Wipaa watsipun nda pachindarangiya; iysha atiniya, watam mangeetsini p'tseeranguwa.
11¿Tamareeja Apanll Wani nda yasach? Apanllimarit Wani waritakiya Apanllee yasamaama. Chiy tputsich tamatarpachi ashkitamta mangishich chinayaruch, nllitarit tputs yasamaam pinasakiya. Chaana mangishich yasakchi. Apanll Wani ashkitamcha waanaatsi chínash yasaktamta.
12Apanll: Tputsiri tputsee chínash chinarusinapa, átu; Nuwaatsimari chinashi yasapana, tárangiya. Ashirucha, iyash Waanaatsi Wani yasamaam pshtarangiya. Iyash pshtayaru, Isusoo kuk mangoonaranganiya. Na tayaspatakaniya.
13Ashiriya, tputseetseezich chinashich tsiyatkini, nduni. Apanll Wani iyaa mangeetsini p'tseeku, Isusootsimari kuk kamankini. Ashiri Apanll Wani siyash taaru, tayaspatakuni, mangoonaksa.
14Nda ashiru, tputsush Apanll Wani nda taaru, mangoonamaam izuuru pinasakiya; watam Apanll Wani Isusoo kuku tayaspatakuwa. Mazinamana mazinakitaa, ¿Chak anoo mazinach? táyaru, ngatkiya. Ashirucha, Apanllimunari Wani Isusoo kuk mangoontarich.
15Tputsush Apanll Wani taaru, Apanllee kuk ichinguru mangoonamaam waritakiya. Nllitaritsha tputs iyaa pakeersin, ¿Tamayashta ashkana? atana. Yasayani, atitaatssin, pinasakanaya.
16Apanll yandamarini átcha; ¿Nitaati tputs Apanllpat mangu tatsamook? nduni. Ashiri ¿chakaja Apanllee, Mangish pishtakcha; piy shingcha, táyach? átcha Apanlli kuku. Ashiri iysha Isusoo chínash mangoonkuni, ¿chakaja iyaa tayaspatach? Apanllimaritcha Wani Isusoo kuk iyaa tayaspatakiya. Tayaspatakchu, mangeetsini p'tseekchu, tputsee kuk payumaam pinasaktanicha. Ashirucha, Apanllee Wani izuuru mangoonangtsa minamari mangooz chinamaama; siyaa atashina.