Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 IOANE

1 IOANE 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lauegu lalokau taudia e, peroveta koikoi taudia momo be tanobada kahana ibounai dekenai idia lao noho. Unai dainai, bema taunimanima idia gwau, “Lau be Lauma Helaga lau abia vadaeni,” do umui naria namonamo. Idia ibounai do umui hamomokania lasi. To unai tau do umui tohoa guna, do umui davaria, Dirava ena Lauma ia abia momokani, o lasi.
2Inai toana dekena amo Dirava ena Lauma do umui diba: Tau ta bema inai bamona ia hereva, ia gwau, “Iesu Keriso be taunimanima ena tauanina dekena amo ia mai,” vadaeni unai tau ese Dirava ena Lauma ia abia vadaeni.
3To tau ta bema ia gwau Iesu be tauanina dekenai ia mai lasi neganai, unai tau ese Dirava ena Lauma ia abia lasi. Lasi momokani. To ia ese ia abia laumana be Keriso dekenai ia Tuari Henia Tauna ena. Umui kamonai vadaeni ia be do ia mai. Bona ia be harihari tanobada dekenai ia noho.
4Lauegu natuna taudia e, umui be Dirava ena bese taudia, bona umui ese peroveta koikoi taudia umui halusia vadaeni. Badina be umui emui lalona dekenai ia noho Laumana ena siahu be bada herea. Ia ese tanobada taudia edia lalona dekenai ia noho laumana ia hereaia vadaeni.
5Inai peroveta koikoi taudia ese tanobada gaudia idia herevalaia, bona tanobada taudia ese edia hereva idia kamonai henia, badina idia be tanobada ena.
6To ita be Dirava ena, bona Dirava ia diba tauna ese ita ia kamonai henia noho. To Dirava diba lasi tauna ese ita ia kamonai henia lasi. Unai dekena amo hereva momokani Laumana ena toana, bona kerere laumana ena toana ita diba.
7Lauegu lalokau taudia e, ita ta ta dekenai ita lalokau henia be namo. Badina lalokau be Dirava dekena amo. Mai ena lalokau tauna be Dirava ena natuna ta, bona ia diba Dirava.
8To mai ena lalokau lasi tauna ese Dirava ia diba lasi, badina Dirava be lalokau.
9Dirava ese iena lalokau ita dekenai, be inai bamona ia hedinaraia: Ia ese iena Natuna tamona tanobada dekenai ia siaia, ia dekena amo mauri do ita abia totona.
10Lalokau ena anina be inai: Ita ese Dirava ita lalokau henia lasi, to Dirava ese ita ia lalokau henia. Bona ia ese iena Natuna ia siaia, ia sibona be iseda dika gwauatao dalana totona.
11Lauegu lalokau taudia e, Dirava ese unai bamona ita ia lalokau henia dainai, namona be ita ta ta dekenai do ita lalokau henia, ani?
12Taunimanima ta ese Dirava ia itaia lasi. To bema ita ta ta ita lalokau henia neganai, Dirava sibona ese iseda lalona dekenai do ia noho, bona iena lalokau iseda lalona dekenai be lalokau namo herea momokani.
13Inai bamona toana dekena amo, do ita diba ita be Dirava ena lalona dekenai ita noho, bona Dirava be iseda lalona dekenai ia noho: Ia ese iena Lauma ita dekenai ia henia vadaeni.
14Ai ese ai itaia vadaeni, bona ai diba, Tamana ese iena Natuna ia siaia mai, tanobada taudia edia Hamauria Tauna do ia lao totona.
15Bema tau ta ia gwauraia Iesu be Dirava ena Natuna, Dirava be unai tau ena lalona dekenai ia noho. Unai tau danu be Dirava ena lalona dekenai ia noho.
16Bona ita diba momokani, Dirava ese ita ia lalokau henia. Bona Dirava ena lalokau ita abidadama henia noho. Dirava be lalokau. Tau ta bema lalokau ena dala dekenai ia noho, ia be Dirava ena lalona dekenai ia noho. Dirava danu be unai tau ena lalona dekenai ia noho.
17Lalokau momokani do ia vara momokani iseda mauri lalonai inai dala dekenai: Iseda noho bona iseda kara tanobada lalonai, be Keriso ena noho bona iena kara hegeregerena. Bona unai dala dekena amo, ita be Dirava ena Kota Badana Dinana dekenai do ita gari lasi, to do ita gini, mai laloa goada danu.
18Lalokau tauna be gari lasi tauna, badina be lalokau momokani ese gari ia lulua siri momokani. Gari ena anina be inai: Tau ta ena kara dika ena davana ia laloa momo noho. Bema tau ta ia gari neganai, ita diba lalokau be iena lalonai ia do vara momokani lasi.

19Ita be mai iseda lalokau, bona ena badina korikori be inai: Dirava ese ita ia lalokau henia guna.
20Tau ta bema ia gwau, “Lau ese Dirava lau lalokau henia,” to ia ese iena tadikakana ia badu henia, unai tau be koikoi tauna. Badina be iena tadikakana, ia itaia diba tauna, bema ia ura henia lasi, edena bamona ia itaia diba lasi Diravana do ia ura henia diba?
21Keriso ese ita dekenai ia henia taravatu be inai: Dirava ia lalokau henia tauna ese iena tadikakana danu do ia lalokau henia.