Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 IOANE

1 IOANE 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lauegu natuna e, inai hereva umui dekenai lau torea noho, be umui ese do umui kara dika lasi totona. To tau ta bema ia kara dika, ita be mai iseda durua tauna, iseda Tamana ena vairanai. Ia be Iesu Keriso, kara maoromaoro tauna.
2Bona Keriso sibona be iseda kara dika gwauatao dalana. Bona iseda dika sibona lasi, to Keriso be taunimanima ibounai edia dika gwauatao dalana.
3Bema Dirava ena taravatu herevadia ita kamonai henia neganai, unai anina be Dirava ita diba momokani.
4Bema tau ta ia gwau, “Dirava lau diba,” to Dirava ena hereva ia kamonai henia lasi, vadaeni ia be koikoi tauna, bona hereva momokani ia lalona dekenai ia noho lasi.
5To Dirava ena hereva ia badinaia tauna ese Dirava ia lalokau henia noho, mai maoromaoro bona momokani danu. Bema tau ta ia hereva, ia gwau, “Lau be Dirava ena lalona dekenai lau noho,” vadaeni unai tau ese Keriso ena mauri dalana hegeregerena do ia noho be namo. Unai dala dekena amo do ita diba namonamo ita be Keriso ena lalona dekenai ita noho.
7Lauegu lalokau taudia e, inai umui dekenai lau torea noho taravatuna be matamata lasi. To ia be gunana, guna momokani umui abia gauna. Taravatu gunana be umui ese umui kamonai vadaeni.
8Oibe, ia be gunana, to inai taravatu, hari umui dekenai lau torea noho gauna be ma matamata danu. Ia be matamata, badina dibura ena goada be ia ore noho, bona diari korikori be harihari ia hedinarai noho.
9Bema tau ta ia gwau, “Lau be diari lalonai lau noho,” to ia ese iena tadikakana ia badu henia noho, unai tau be do dibura lalonai ia noho.
10Tau ta bema iena tadikakana ia lalokau henia neganai, unai tau be diari lalonai ia noho. Ia be diari lalonai dainai, gau ta ese ia do ia hakaua kerere lasi.
11To tau ta bema iena tadikakana ia badu henia neganai, unai tau be dibura lalonai ia noho. Bona dibura lalonai ia raka noho dainai, ia lao noho gabuna ia diba lasi, badina be dibura ese iena matana ia hakepulua dainai.
12Lauegu natuna e, umui dekenai lau torea noho, badina be emui kara dika be Keriso ena ladana dainai idia gwauatao vadaeni.
13Tamana taudia e, umui dekenai lau torea inai, badina umui be Keriso umui diba momokani. Umui diba ia be hamatamaia nega dekena amo ia noho, bona harihari danu ia noho. Eregabe taudia e, umui dekenai lau torea noho, badina be Satani dekena amo umui kwalimu vadaeni. Maragidia e, umui dekenai lau torea, badina be Tamana Dirava umui diba dainai.
14Tamana taudia e, umui dekenai lau torea inai, badina umui be Keriso umui diba momokani. Umui diba ia be hamatamaia nega dekena amo ia noho, bona harihari danu ia noho. Eregabe taudia e, umui dekenai lau torea noho, badina umui be goada noho, bona Dirava ena hereva umui emui lalona dekenai ia noho. Umui ese Satani dekena amo umui kwalimu vadaeni.
15Tanobada do umui ura henia lasi, bona tanobada ena gaudia danu do umui ura henia lasi. Bema tanobada umui ura henia noho neganai, Tamana Dirava umui ura henia lasi inai.
16Badina be tanobada gaudia ibounai, tauanina ena ura dikadia, matabodaga ena ura dikadia, bona hekokoroku, inai gaudia be Tamana Dirava dekena amo idia mai lasi. Idia be tanobada dekena amo idia mai noho.
17Tanobada, mai ena gau dikadia, taunimanima idia ura dikadika gaudia, be kahirakahira do idia ore. To Dirava ena ura ia karaia noho tauna be do ia noho ela bona hanaihanai.
18Lauegu natuna e, nega ena dokona be kahirakahira inai. Umui kamonai vadaeni, Keriso dekenai Tuari Henia Tauna be do ia mai. To Keriso idia tuari henia taudia momo idia mai guna vadaeni. Unai dainai ita diba inai nega ena dokona be kahirakahira.
19Inai taudia ese iseda orea idia rakatania. To guna idia be iseda taudia korikori lasi, unai dainai ita dekena amo idia raka siri. Bema idia be iseda orea taudia korikori neganai, idia be ita danu do idia noho hebou. To idia ese ita idia rakatania, vadaeni unai dekena amo idia hedinaraia, idia be iseda orea lasi taudia.

20To umui ese Lauma Helaga umui abia vadaeni. Keriso ese umui dekenai ia henia. Unai dainai umui ibounai be hereva momokani umui diba vadaeni.
21Hereva momokani umui diba lasi dainai inai revareva umui dekenai lau torea, a? Lasi momokani. To hereva momokani umui diba dainai lau torea. Bona inai danu umui diba: Koikoi be hereva momokani dekena amo ia mai diba lasi.
22Koikoi tauna be daika? Tau ta, bema ia gwau Iesu be Keriso lasi, unai tau be koikoi tauna, ani? Unai tau be Keriso ia tuari henia noho. Ia ese Tamana bona Natuna danu ia negea noho.
23Natuna ia negea noho tauna ese Tamana danu ia negea noho. Bona Natuna ia abia dae tauna ese Tamana danu ia abia dae.
24Guna umui kamonai hadibaia hereva, be emui lalona dekenai do umui dogoatao noho. Bema inai hereva umui dogoatao, umui be Natuna lalonai bona Tamana lalonai danu do umui noho nega ibounai.
25Bona inai be Keriso sibona ese ita dekenai ia gwauhamata henia gauna, mauri hanaihanai.
26Inai revareva be umui dekenai lau torea, umui idia koia gwauraia taudia edia dika do lau hedinaraia totona.
27To Keriso ese iena Lauma Helaga umui dekenai ia henia vadaeni. Unai dainai umui emui diba be hegeregere, badina be Lauma Helaga ena hereva be momokani, ia koikoi lasi. Iena hadibaia hereva do umui badinaia, bona Keriso lalonai do umui noho.
28Unai dainai, lauegu natuna e, Keriso ena lalona dekenai do umui noho. Vadaeni do ia giroa mai neganai, ita be do ita gini goada, do ita daradara lasi, bona iena vairana dekenai do ita hemarai lasi.
29Umui diba Keriso be maoromaoro momokani. Unai dainai umui diba danu, kara maoromaoro taudia ibounai be Dirava ena natuna taudia.