இண்டியன் ரிவைஸ்டு வெர்ஸன் (IRV) - தமிழ்

Illustration for இண்டியன் ரிவைஸ்டு வெர்ஸன் (IRV) - தமிழ்
English Title: Tamil Indian Revised Version Bible
Publisher: http://freebiblesindia.in/
Creator: Bridge Connectivity Solutions
Language: Tamil

The Indian Revised Version Holy Bible in the Tamil language of India. Completed 2017.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Books in இண்டியன் ரிவைஸ்டு வெர்ஸன் (IRV) - தமிழ்

ஆதி
யாத்
லேவி
எண்
உபா
யோசு
நியாயாதி
ரூத்
1 சாமு
2 சாமு
1 இராஜா
2 இராஜாக்கள்
1 நாளாக
2 நாளாக
எஸ்றா
நெகே
எஸ்தர்
யோபு
சங்
நீதி
பிரச
உன்னத
ஏசா
எரே
புலம்
எசேக்
தானி
ஓசியா
யோவே
ஆமோ
ஒபதி
யோனா
மீகா
நாகூ
ஆப
செப்ப
ஆகாய்
சகரி
மல்கி
மத்
மாற்கு
லூக்
யோவா
அப்
ரோமர்
1 கொரி
2 கொரி
கலா
எபே
பிலி
கொலோ
1 தெச
2 தெச
1 தீமோ
2 தீமோ
தீத்
பிலே
எபி
யாக்
1 பேது
2 பேது
1 யோவா
2 யோவா
3 யோவா
யூதா
வெளி

Copyright notice for Tamil Indian Revised Version Bible

Copyright © 2017 Bridge Connectivity Solutions

Status of the project:

This work is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Share-Alike license at http://creativecommons.org/license...