லூக் - இண்டியன் ரிவைஸ்டு வெர்ஸன் (IRV) - தமிழ்

Illustration of லூக் in இண்டியன் ரிவைஸ்டு வெர்ஸன் (IRV) - தமிழ்

About லூக்கா

There is no description for லூக்கா yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in லூக்

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24