ଓଡିଆ ବାଇବେଲ

Illustration for ଓଡିଆ ବାଇବେଲ
English Title: Oriya Indian Revised Version Bible
Publisher: http://freebiblesindia.in/
Language: Odia

The Indian Revised Version Holy Bible in the Oriya language of India (BCS 2017). Completed 2017.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Books in ଓଡିଆ ବାଇବେଲ

ମୋଶାଙ୍କ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ
ମୋଶାଙ୍କ ଲିଖିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁସ୍ତକ
ମୋଶାଙ୍କ ଲିଖିତ ତୃତୀୟ ପୁସ୍ତକ
ମୋଶାଙ୍କ ଲିଖିତ ଚତୁର୍ଥ ପୁସ୍ତକ
ମୋଶାଙ୍କ ଲିଖିତ ପଞ୍ଚମ ପୁସ୍ତକ
ଯିହୋଶୂୟ
ବିଚାରକର୍ତ୍ତା
ରୂତ
ପ୍ରଥମ ଶାମୁୟେଲ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାମୁୟେଲ
ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ
ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ
ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ
ଦ୍ବିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ
ଏଜ୍ରା
ନିହିମୀୟା
ଏଷ୍ଟର
ଆୟୁବ
ଗୀତସଂହିତା
ହିତୋପଦେଶ
ଉପଦେଶକ
ପରମ ଗୀତ
ଯିଶାଇୟ
ଯିରିମୀୟ
ଯିରିମୀୟଙ୍କ ବିଳାପ
ଯିହିଜିକଲ ଭବିଷ୍ୟଦବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ
ଦାନିୟେଲ
ହୋଶେୟ
ଯୋୟେଲ
ଆମୋଷ
ଓବଦୀୟ
ଯୂନସ
ମୀଖା
ନାହୂମ
ହବକ୍‍କୂକ
ସିଫନୀୟ
ହାଗୟ
ଯିଖରୀୟ
ମଲାଖି
ମାଥିଉ
ମାର୍କ
ଲୂକ
ଯୋହନ
ପ୍ରେରିତ
ରୋମୀୟ
କରିନ୍ଥୀୟ
କରିନ୍ଥୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର
ଗାଲାତୀୟ
ଏଫିସୀୟ
ଫିଲିପ୍ପୀୟ
କଲସୀୟ
୧ ଥେସଲନୀକୀୟ
୨ ଥେସଲନୀକୀୟ
୧ ତୀମଥି
୨ ତୀମଥି
ତୀତସ
ଫିଲୀମୋନ
ଏବ୍ରୀ
ଯାକୁବ
୧ ପିତର
୨ ପିତର
୧ ଯୋହନ
୨ ଯୋହନ
୩ ଯୋହନ
ଯିହୂଦା
ପ୍ରକାଶିତ

Copyright notice for Oriya Indian Revised Version Bible

Copyright © 2017 Bridge Connectivity Solutions

Status of the project:

This work is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Share-Alike license at http://creativecommons.org/license...