Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ थिस्‍सलोनिकी

१ थिस्‍सलोनिकी 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु आंइ नोले ङा लोव़, आं लोक्‍बपुकी, प्रभु येसु आ नेंमी इन कली शुश शेंतीक नु अरेतीक लोव़ पाइनीकी। गेपुकी आंइ कली दोपा बाक्‍शो तनी, मोपा बाक्‍शा, परमप्रभु यावे कली ग्‍येरपतीन। गेपुकी मेको क्‍येङा यो शुश रिम्‍शो पने।
2गोपुकीमी प्रभु येसु आ नेंमी इन कली मार अरेतीक लोव़ गेका, मेको गे तुइक्‍नीनी।
3परमप्रभु यावे आ दाक्‍शो मार बाक्‍ब देंशा हना, मरिम्‍शो मपचा नु ग्रांग्रा दिशो गेय रे ङोन बाक्‍चा बाक्‍ब।
4गे नेल्‍ल आंम मीश नु बाक्‍शा, हेंथे मगाक्‍थु, मान तचा कली शिरशो दुम्‍शा बाक्‍कीन।
5अर्को रागी ङा परमप्रभु यावे कली मतुइक्‍ब मुरपुकीमी खोदेंशो पा ग्रांग्रा दिचा ङा गेयमी मबाक्‍कीन।
6सुइ वोंइश मुरुम आ लोक्‍ब कली मोदेंशो पा श्‍येत मगेवल। मारदे हना प्रभुमी मोदेंशो पाइब आन कली क्‍येक्‍क लेप्‍ब, दे ङोंइती रे इन कली शेंताक्‍क। लेवी १९:११
7परमप्रभु यावेमी इं कली ग्रांग्रा दिचा ङा गेय पचा कली मयोव़ङ। पाप रे ङोन बाक्‍चा कली योव़तु।
8मोपतीके सुमी मेको लोव़ मटीबा, मेकोमी मुर आ लोव़ मटीब ममाइ, परमप्रभु यावे कली मटीब बाक्‍ब। परमप्रभु यावेमी इन कली आ सोक्‍त गेब। लूका १०:१६
9थमा सुइक्‍ब लोक्‍ब आन दाक्‍मुतीके आ पर्बम सुइ मुरुमी इन कली ब्रेक्‍चा ममाल्‍ब। मारदे हना परमप्रभु यावेमी इन कली दाक्‍मुचा माल्‍नीनी, दे आंमान शेंशो बाक्‍त। यूहन्‍ना १३:३४; लेवी १९:१८
10मिनु गेपुकी थमा पा मासीडोनीया रागी ङा लोक्‍ब नेल्‍ल आन कली दाक्‍नीनी। गोपुकीमी मेको क्‍येङा यो दाक्‍तीन, दे इन कली अरेनीकी।
11गेपुकी दुशा बाक्‍कीन। आंम खिं ङा गेय ला मिम्‍तीने। आंमान गेय पना पन बाक्‍कीन। मेको इन कली अरेतीक लोव़ पाइतक। १थिस्‍सलोनिकी २:९; एफिसी ४:२८; २थिस्‍सलोनिकी ३:८,१२
12मो पाइतीनी हना, अरु मुरपुकीमी इन कली ठेयब सेल्‍नीम। मिनु सुइ के मारेइ ममाल्‍नीनी। कलस्‍सी ४:५
13आंइ लोक्‍बपुकी, बेक्‍शो मुर आ पर्बम रागी रागी ङा मुरपुकीमी हिशेक शुश पाइनीम। मारदे हना मेको आन के आस मबाक्‍ब। गेपुकी चहिं मतुइक्‍ब खोदेंशो पा, बेक्‍शो इन वारच आन पर्बम थुं खाइक्‍पाइश्‍शा मबाक्‍कीन। १कोरिन्‍थी १५:२०; एफिसी २:१२
14गोपुकी येसु बेक्‍शा सेंसाक्‍व, दे थमा सुइक्‍तय हना, परमप्रभु यावेमी येसु आ पतीकेमी बेक्‍शो मुर आन कली सेंशा चाक्‍ब। रोमी १४:९; १कोरिन्‍थी १५:३,९,१२
15मिनु गोपुकीमी इन कली प्रभु आ लोव़ रे “प्रभु आ यिचा सम्‍म बाक्‍बपुकी बेक्‍शो वारच आन क्‍येङा ङोंइती प्रभु कली ग्रुम्‍चा मताइनय” दे तुइक्‍पाइक्‍नीकी। मत्ती १६:२८; मत्ती २४:३०-३१; १कोरिन्‍थी १५:५१-५२; यूहन्‍ना १७:२४
16मारदे हना प्रभुमी आ मुर आन कली “कुन” दे ब्रेत्‍तानु, नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब परमप्रभु यावे आ स्‍वर्ग ङा गेय पाइबमी यो ब्रेप्‍ब। परमप्रभु यावे आ तुराही ताप्‍शो नेंनीम। मेना प्रभु सरीङ रे यीब। ख्रीस्‍त कली थमा सुइश्‍शा बेक्‍शो मुरपुकी ङोंइती सेंसीनीम।
17नोले ब्रोंइशा लीशो गोपुकी मेको नु गोस्‍सुमी क्‍युक्‍सीशा, मेकोपुकी नु लाइनय। मेकोपुकी नु सरीङमी देल्‍शा बाक्‍शा, प्रभु कली ग्रुम्‍नय। मोदेंशो पा गोपुकी गेना हना यो प्रभु नु काथा बाक्‍चा ताइनय। यूहन्‍ना १२:२६
18मोपतीके मेको लोव़ पा थुं बारपाइक्‍‍मुने।